Heb je vragen? Bel 020-303 97 00

Geslaagde eerste Algemene Ledenvergadering

13 juni 2015

De NVJ kijkt terug op een geslaagde eerste Algemene Ledenvergadering op 13 juni 2015. Tijdens de jaarvergadering zijn alle geagendeerde voorstellen en besluiten goedgekeurd, zoals het voorstel tot contributieaanpassing en nieuwe lidmaatschapsvormen, de benoeming van Jan Keulen tot nieuw bestuurslid en de benoeming van Geert-Jan Majoor tot technisch voorzitter van de ALV. Voor het voorstel met betrekking tot een statutenwijziging was niet het vereiste quorum van 100 leden aanwezig. De NVJ organiseert daarom op 1 juli een extra algemene ledenvergadering waarin het besluit tot deze statutenwijziging kan worden genomen.

In haar jaarrede blikte voorzitter Marjan Enzlin terug op een bewogen jaar. Ze noemde de NVJ een vereniging in transitie. ‘De ontwikkeling gaat zo snel dat die nauwelijks bij te benen is en met een zo diverse doelgroep dat de belangen daarbinnen soms zelfs tegengesteld zijn aan elkaar. Dat ontslaat de vereniging echter niet van de plicht om naar de veranderende vraag van de leden te luisteren. Volgens algemeen secretaris Thomas Bruning ligt de nadruk dit jaar op ledenwerving en -behoud. Eind vorig jaar is daartoe het project “Ieder lid telt” gestart. De NVJ breidt de marketingafdeling uit en borgt marketing- en wervingsactiviteiten beter in de organisatie.

Besluiten Algemene Ledenvergadering

  • De Algemene Ledenvergadering stemt unaniem in met de aanstelling van Jan-Geert Majoor als technisch voorzitter. 
  • De vergadering neemt kennis van de jaarrekening 2014 en de begroting 2015 en keurt beide goed. Aan de penningmeester wordt décharge verleend.
  • Statutenwijziging - Aanleiding is het wetsvoorstel auteurscontractenrecht. In het wetsvoorstel is de mogelijkheid opgenomen voor een beroepsvereniging om namens haar leden te onderhandelen met exploitanten over een eerlijke vergoeding. De beroepsvereniging krijgt hiermee een stevigere positie. Omdat er op 13 juni niet aan de quorum-eis van 100 aanwezige leden is voldaan, wordt een tweede vergadering gehouden op 1 juli 2015 bij de NVJ, Johannes Vermeerstraat 22, Amsterdam. UPDATE - Op 1 juli is tijdens de extra ALV met alle 5 stemmen akkoord gegaan met het voorstel Statutenwijziging. Klik hier voor het verslag van 1 juli 2015.
  • Redactiestatuut Villamedia - Villamedia gaat als uitgeverij onderdeel uitmaken van de NVJ-organisatie. Het platform moet in zijn uitingen ook meer ruimte aan de activiteiten van de NVJ gaan geven, maar wel buiten de onafhankelijke redactionele vakpagina’s. De onafhankelijkheid van de redactie blijft onverkort in stand. De wijziging van het Redactiestatuut Villamedia wordt unaniem gesteund.
  • Contributieaanpassing - Het voorstel is om vier lidmaatschappen/prijsvarianten aan te bieden, te weten (kosteloos) studentenlidmaatschap; basislidmaatschap; freelancelidmaatschap; werknemerlidmaatschap. Het voorstel tot contributieaanpassing wordt unaniem gesteund.
  • Bestuursverkiezing Jan Keulen - De Algemene Ledenvergadering benoemt Jan Keulen bij acclamatie tot bestuurslid.
  • Datum Najaarsvergadering ALV – 25 november 2015

 

  • Lees hier het concept notulen van de ALV 13 juni 2015

Het Grote Schnabbeldebat

Na afloop van de Algemene Ledenvergadering van de NVJ werd het Grote Schnabbeldebat gehouden.

Thomas Bruning

Algemeen Secretaris
06 20 49 52 45
020 3039 731

Terug naar vorige pagina