Heb je vragen? Bel 020-303 97 00

Opzegging duurovereenkomst zonder redelijke opzegtermijn

18 maart 2015

Een bandleider beëindigt na 25 jaar zonder opzegtermijn de samenwerking met de leden van de band. Tussen partijen waren geen schriftelijke afspraken gemaakt.

De kantonrechter kwalificeert de samenwerking als een duurovereenkomst voor onbepaalde tijd. Uitgangspunt is dat iedere ondernemer zelf verantwoordelijk is voor het welslagen van zijn onderneming en voor de continuïteit ervan. Wanneer een contractuele wederpartij de relatie door opzegging beëindigt, zal dat in het algemeen tot schade leiden. Deze schade komt voor rekening van de ondernemer zelf, tenzij er een rechtsgrond aanwezig is om die schade of een bepaald deel ervan voor rekening van de opzeggende partij te brengen. Die rechtsgrond kan gelegen zijn in contractuele of wettelijke bepalingen of in de eisen van redelijkheid en billijkheid.

Een opzegtermijn kan de schade die de opgezegde partij door de opzegging lijdt, aanmerkelijk doen verminderen. Gedurende die tijd krijgt de opgezegde partij gelegenheid om maatregelen te bedenken en te nemen om de aanpassing van zijn onderneming gereed te hebben wanneer het einde daadwerkelijk intreedt. Alles overziende acht de kantonrechter in dit geval een opzegtermijn van zes maanden redelijk en billijk.

Bron: uitspraken.rechtspraak.nl

Terug naar vorige pagina