Bestuursfunctie open voor geïnteresseerde leden

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de NVJ op zaterdag 13 juni in Utrecht zal een nieuw bestuurslid met de portefeuille Persvrijheid, Internationaal en Fotografie worden gekozen. Leden die een half jaar of langer lid zijn van de NVJ kunnen zich voor deze portefeuille verkiesbaar stellen.

Leden die zich kandidaat willen stellen kunnen dat doen door schriftelijk een motivering en een kort cv mee te sturen. Als er meerdere kandidaten zijn, wordt de NVJ-leden voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering via een digitale ledenraadpleging gevraagd hun voorkeur kenbaar te maken. Het resultaat hiervan wordt door de ALV meegewogen.

Verkiezingstermijn nieuw bestuur
 • 10 april: Individuele leden kunnen zich kandidaat stellen; secties en bestuur kunnen kandidaten voordragen;  
 • 20 mei: Sluiting termijn voordragen kandidaten;
 • 22 mei: Namen van de kandidaten worden op de website bekendgemaakt. Via digitale raadpleging kunnen leden hun voorkeur uitspreken;
 • 5 juni: Resultaat ledenraadpleging;
 • 13 juni: Definitieve verkiezing door de ALV.

Profiel:

NVJ-bestuurslid Persvrijheid, Internationaal en Fotografie

De Nederlandse Vereniging van Journalisten organiseert meer dan 7000 journalisten, in vaste dienst en als zelfstandige werkzaam, in alle sectoren van de media. Het bestuurslid met de portefeuille Persvrijheid, internationaal en fotografie van de NVJ heeft binnen het bestuur specifieke verantwoordelijkheid voor de persvrijheid, zowel in Nederland als daarbuiten, aansluitend bij de doelen die de NVJ zich op dit terrein stelt. Het bestuurslid is tevens verantwoordelijk voor internationale contacten (o.m. EFJ, IFJ) en vormt de eerste schakel met de fotojournalisten binnen de NVJ, verenigd in de NVF. Dit bestuurslid voert hierover regelmatig overleg met de algemeen secretaris, ook voor onderlinge afstemming van activiteiten.

Het bestuur bepaalt via een maandelijkse bestuursvergadering het beleid en geeft overigens ook invulling aan de statuten van de NVJ. De algemeen secretaris geeft leiding aan de werkorganisatie en neemt deel aan de beraadslagingen van het bestuur. Afhankelijk van de agenda nemen ook de zakelijk leider en eventueel secretarissen deel aan het bestuursberaad.

Van het bestuurslid Persvrijheid, Internationaal en Fotografie van de NVJ wordt verwacht:

 • Sterke betrokkenheid bij de doelstellingen van de NVJ;
 • Vaardigheid om vooral binnen zijn of haar werkgebied een vruchtbare relatie te onderhouden met de algemeen secretaris;
 • Een open en communicatieve houding ten opzichte van de leden, de secties en de ALV;
 • Affiniteit en kennis van zaken met betrekking tot persvrijheid, in nationaal en internationaal verband;
 • Betrokkenheid bij internationale ontwikkelingen in de journalistiek, in staat om deze in te brengen in de beleidsvorming binnen de NVJ;
 • Affiniteit met fotografie/beeld;
 • Gedegen ervaring in en kennis van de journalistiek en de media;
 • Goede uitdrukkingsvaardigheid, in staat om de materie van zijn of haar portefeuille helder over het voetlicht te brengen. Goede kennis en beheersing van de Engelse taal;
 • Capaciteit en instelling om in teamverband te opereren en ook buiten de specifieke portefeuille deel te nemen aan beleids- en besluitvorming.

De benoeming tot bestuurslid geldt voor een termijn van drie jaren, met maximaal één termijn van drie jaren te verlengen. Alleen in bijzondere omstandigheden (door de ALV te bepalen) kan de ALV ertoe overgaan de benoeming na een tweede termijn opnieuw te verlengen.

Bestuursleden van de NVJ wordt een jaarlijkse vergoeding aangeboden van 1.500 euro per jaar, naast een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de algemeen secretaris Thomas Bruning via tbruning@nvj.nl.