De 8 hoofdpunten van de cao voor het Uitgeverijbedrijf

Laatste update: woensdag 19 augustus 2015

Sinds juli 2015 heeft het hele uitgeverijbedrijf te maken met één nieuwe en overkoepelende cao met een apart journalistiek gedeelte voor dagbladen, publieks- en opinieweekbladen en vaktijdschriften. De cao zal na ledenakkoord met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2016 ook gaan gelden voor alle huis-aan-huisbladjournalisten. 

De 8 hoofdpunten zijn:


1. Modernisering

Klap uit

De totstandkoming van deze cao is de grootste moderniseringsoperatie aller tijden op cao-gebied. Met moderne teksten, regelingen die gemakkelijker zijn uit te leggen en een persoonlijk keuze budget waarmee werknemers individueel hun arbeidsvoorwaarden kunnen regelen. Heel concreet betekent dat je in totaal 3 procent loon bij krijgt en dat je meer individuele keuzes kunt maken. 

Een belangrijk punt is dat de journalistieke kernwaarden uit de oude cao's in deze nieuwe zijn vastgelegd. Dat houdt in dat redacties medezeggenschap hebben en houden over structuurwijzigingen bij reorganisaties, over het samengaan van titels, en dat de organisatie en onafhankelijkheid van de redacties zijn vastgelegd. Bovendien – en dat is nieuw – krijgen redactieraden en -commissies dezelfde opleidingsfaciliteiten als ondernemingsraden.

Daarnaast vallen ook alle digitale sectoren in de uitgeverijwereld waarin journalistiek wordt bedreven onder de werkingssfeer van de nieuwe journalistieke cao. Hiermee krijgen ook internetredacties bijvoorbeeld recht op een redactiestatuut. 

UPDATE - Huis-aan-huisbladjournalisten

Omdat de oude cao voor huis-aan-huisbladjournalisten tot een beperktere redactionele onafhankelijkheid en medezeggenschap verplichtte dan de overige journalistieke (oude) cao's, wijken ook de functiegroepbepalingen voor huis-aan-huisblad journalisten in artikel 16 af van wat voor de overige journalistieke groeperingen van toepassing is in de Cao UB Deel II Journalistiek (artikel 10A).

Daarom gelden de eigen kenmerkende regelingen uit de cao voor huis-aan-huisbladjournalisten ten aanzien van redactionele medezeggenschap:

  • overleg tussen uitgever en redactie over de redactieformule met als uitgangspunt een voor lezers kenbare scheiding tussen nieuws enerzijds en advertenties anderzijds;
  • ​​redactioneel overleg tussen uitgever en chef-redacteur over redactionele en inhoudelijke aspecten van de titel;
  • overleg uitgever en redactie bij vervanging  chef-redacteur;
  • overleg tussen uitgever en redactie over bestaand marktbeleid;
  • periodiek overleg tussen uitgever en redactie over arbeidsomstandigheden van de redactie,  en toepassing van de cao;
  • voorafgaand overleg tussen uitgever en redactie over aanstelling leidinggevende van de redactie en wijziging standplaats redactie.

Voor wat betreft de modernisering van de functiebepalingen voor huis-aan-huisblad-journalisten in verband met de digitalisering van uitgeefproducten zullen in toekomstige onderhandelingsrondes pogingen worden gedaan om tot een modernere omschrijving van het huis-aan-huisuitgaven te komen.


2. Loonsverhoging

Klap uit

De cao voor het Uitgeverijbedrijf heeft een looptijd van 20 maanden: van 1 juli 2015 tot en met 28 februari 2017.

In totaal bedraagt de loonsverhoging over de hele looptijd 3 procent, waarvan:

  • 1 procent per 1 juli 2015
  • 2 procent vanaf 1 januari 2016 (wordt opgebouwd in het persoonlijk keuze budget)

UPDATE - Huis-aan-huisbladjournalisten

Alle loonsverhogingen van de Cao Uitgeverijbedrijf vanaf 1 juli 2015 zijn ook van toepassing op de huis-aan-huisblad journalisten; in 2015 op basis van afspraken in de cao van 2015, vanaf 1 januari 2016 in het kader van de aansluiting van de huis-aan-huisblad journalisten bij de cao UB.

Let op: tekenbonus

Huis-aan-huisblad journalisten krijgen een een zogenoemde tekenbonus van 0,5 procent van het salaris in de maand volgend op de maand waarin de aansluiting bij de Cao voor het Uitgeverijbedrijf een feit is geworden. Peildatum is 1 januari 2016, grondslag is 12 x het bruto maandsalaris plus vakantiegeld, naar rato van laatste 12 maanden in dienst. ​


3. Persoonlijk keuzebudget

Klap uit

Onderdeel van de nieuwe cao voor het Uitgeverijbedrijf is een persoonlijk keuzebudget (PKB) voor elke werknemer ter waarde van 10 procent van het salaris, en vanaf 2016 12 procent.

Dat betekent dat je een bedrag per maand spaart, namelijk 1 procent van je loon per maand, waardoor je aan het einde van 2016 12 procent hebt opgespaard als je daar gedurende dat jaar verder niks mee hebt gedaan.

Het persoonlijk keuzebudget bestaat uit 8 procent vakantietoeslag, 4 bovenwettelijke dagen ter waarde van 1,6 procent en 1 zogenoemde lief- en leeddag of buitengewoon verlof ter waarde van 0,4 procent. Je ontvangt dus niet meer apart vakantiegeld in mei, maar de 8 procent toeslag wordt opgenomen in je PKB. Zoals gezegd wordt vanaf 1 januari 2016 door werkgevers 2 procent extra gestort in het persoonlijk keuzebudget, verdeeld over 12 maanden.

Een werknemer kan het persoonlijk keuzebudget naar keuze gebruiken. Als je in een maand meer geld wilt opnemen kan dit uit je PKB, maar je kunt ook meer vakantiedagen uit dit budget kopen. Of een opleiding financieren of extra pensioen storten. Ook kunnen regelingen die het bedrijf zelf heeft getroffen worden opgenomen in het PKB, zoals een eindejaarsuitkering.  Mocht je geen initiatief nemen dan wordt aan het einde van het jaar 12 procent van het salaris uitgekeerd. Dit heeft wel fiscale consequenties.

Om het PKB te beheren, ontvang je een inlog waarmee je op de computer direct kunt zien wat je opbouwt, waar je recht op hebt, welke mogelijkheden er zijn en wat de consequenties daarvan zijn. 

UPDATE - Huis-aan-huisbladjournalisten

Het  PKB is integraal van toepassing op huis-aan-huisblad journalisten en gaat in op 1 januari 2016 - dat is de datum van aansluiting van de huis-aan-huisbladjournalisten bij de Cao UB.


4. Leeftijdsdagen en seniorenregeling

Klap uit

Door de modernisering van de nieuwe cao is een leeftijdsbewust loopbaanbeleid mogelijk dat zowel jong als oud perspectief biedt. Modernisering voorziet in de erkenning van extra vrije tijd voor oudere journalisten, maar tegelijk in het creëren van extra mogelijkheden voor iedere journalist.

Tegelijkertijd is er ook de erkenning dat dit werk zwaar is met veel onregelmatige werktijden. Oudere werknemers moeten op een gezonde manier naar een pensioengerechtigde leeftijd kunnen werken.

In de nieuwe cao voor het Uitgeverijbedrijf blijven de leeftijdsdagen vanaf je 50ste in alle journalistieke cao’s gehandhaafd.

Een moderne regeling voorziet bovendien in een aanbod om vanaf het 60ste leeftijdsjaar met meer vrije tijd te werken tegen aangepaste arbeidsvoorwaarden. Dat betekent dat het mogelijk wordt om 3 jaar voor de pensioengerechtigde leeftijd minder te gaan werken, 80 procent werk met 90 procent salaris en 100 procent pensioenopbouw (80-90-100). Journalisten bij publieks- en opinietijdschriften hebben de mogelijkheid om vanaf hun 61ste jaar 80-100-100 te werken.

Voor dagbladjournalisten specifiek geldt dat de seniorenregeling op een andere manier wordt ingericht, waardoor de solidariteit tussen oudere en jongere dagbladjournalisten beter in evenwicht komt. Voortaan krijgen jong en oud 2 zogenoemde doeldagen per jaar die zij vrij kunnen besteden. De uitwerking van een overgangsregeling voor de desbetreffende journalisten is in een aparte nieuwsbrief aan dagbladjournalisten gestuurd.

UPDATE - Huis-aan-huisbladjournalisten

De regeling leeftijdsdagen uit de oude cao huis-aan-huisblad journalisten blijft in artikel 16 van de cao UB van toepassing: 1 dag extra vakantie vanaf het vakantiejaar waarin de leeftijd van 50 jaar wordt bereikt en 2 extra vakantiedagen vanaf 55 jaar.

Voor journalisten die de leeftijd van 58 jaar hebben bereikt en 10 jaar als huis-aan-huisbladjournalist hebben gewerkt, geldt de regeling werktijdvermindering oudere journalisten. Deze houdt in dat zij gedurende maximaal 4 jaar recht hebben op 26 extra roostervrije dagen per jaar naast hun 25 vakantiedagen. De voorwaarden waaronder de aanspraak geldt worden uitgewerkt in artikel 16.10. 


5. Structuurwijziging en reorganisatie

Klap uit

Per 1 juli 2015 zijn met de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) de regels voor ondermeer ontslag en ontslagvergoeding veranderd. Een belangrijke gevolg hiervan is dat iedereen die twee jaar heeft gewerkt bij ontslag aanspraak kan maken op de zogenoemde transitievergoeding. De vaak gehanteerde kantonrechtersformule zou hiermee komen te vervallen.

In het nieuwe gedeelte van cao voor het Uitgeverijbedrijf blijven voor dagblad-, publiekstijdschrift- en opiniebladjournalisten blijven de aanvullingspercentages op de WW-uitkering uit de oude cao’s voorlopig gehandhaafd. Voor vaktijdschriftjournalisten wordt nog onderhandeld over een nieuwe regeling. Dit betekent in de praktijk dat de vergoeding voor de individuele werknemer gunstiger is dan de wettelijke transitievergoeding. De nog geldende delen van de oude cao’s zijn hiermee overeind gebleven in de financiële tegemoetkoming bij ontslag als gevolg van reorganisatie. Voor journalistieke werknemers is er een minimum ingebouwd waaraan een sociaal plan in elk geval aan moet voldoen.

De NVJ heeft naast de rol op het gebied van arbeidsvoorwaarden nog een belangrijke rol als belangenbehartiger bij structuurwijzigingen. Die positie van de NVJ blijft in de nieuwe cao gehandhaafd. 

UPDATE - Huis-aan-huisbladjournalisten

Vanaf 1 januari 2016 blijft de regeling voor Structuurwijziging zoals die in de oude cao voor huis-aan-huisblad journalisten gold, van kracht. Voor wat betreft het immateriële gedeelte komt dat in grote lijnen overeen met hetgeen in artikel 10A.9 is bepaald voor dagblad- en tijdschriftjournalisten. Voor wat betreft vergoeding bij ontslag ten gevolge van structuurwijziging bevatten de functiegroepbepalingen eigen regelingen voor huis-aan-huisblad journalisten, die inhoudelijk gelijk zijn aan hetgeen voor dagbladjournalisten geldt bij ontslag ten gevolge van structuurwijziging (artikel 13.13 Cao UB).


6. Scholing en educatie

Klap uit

Gedurende de looptijd komt 1 procent van de totale loonsom beschikbaar voor scholing voor individuele werknemers.

In de nieuwe cao zijn afspraken gemaakt over kennismakingsregelingen voor jonge, pas afgestudeerde journalisten. Dit betekent dat 100 afgestudeerden vanaf 2015 tijdelijk aan de slag kunnen om werkervaring op te doen.

  Werkervaringsplaatsen Duur
dagbladen 60 2 jaar
publieks- en opiniebladen 20 6-9 maanden
vaktijdschriften 20 6-9 maanden

 Ook in volgende cao’s zullen afspraken over instroomregelingen worden gemaakt.


7. Ander gebruik van werk

Klap uit

UPDATE - huis-aan-huisbladjournalisten

Ander gebruik van het werk van de huis-aan-huisblad journalist

In artikel 10A.8  staan de bepalingen die van toepassing zijn op alle journalisten die onder de Cao UB Deel II Journalistiek vallen en van wie de werkgever besloten heeft gemaakt werk van een journalist te plaatsen in een ander publiciteitsorgaan. Hiervoor is toestemming van de betrokkene nodig.  

Omdat de regeling voor huis-aan-huisblad journalisten in de oude cao iets gunstiger was dan in de cao UB Deel II, is in artikel 16 de oude - iets gunstiger regeling -opgenomen. In tegenstelling tot de andere journalisten kan de huis-aan-huisbladjournalist als voorwaarde voor het andere gebruik een redelijke vergoeding vragen als voorwaarde voor zijn toestemming. Eventuele bestaande regelingen tussen werkgever en de huis-aan-huisbladjournalist die op de oude cao gebaseerd waren, blijven daarmee ook in stand. 


8. Pensioen

Klap uit

UPDATE 

Werkgevers- en werknemerspartijen betrokken bij de Cao UB hebben in februari 2016 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe pensioenparagraaf in de Cao UB. Dat resultaat moet nog door alle besturen (waaronder hoofdbestuur NVJ, hoofdbesturen van de andere betrokken bonden van werkgevers en werknemers) en leden van de diverse verenigingen worden goedgekeurd. Als alle partijen hun goedkeuring aan de nieuwe pensioenparagraaf hebben gegeven, bevat de Cao UB straks voor alle 20.000 werknemers die onder de cao vallen, ook een moderne pensioenregeling.


Jouw adviseur

Annabel de Winter

Secretaris Dagblad, Lokale Media en Persbureaus
06 10557726
020 3039743

{snippet:block_twitter}

Schema cao Uitgeverijbedrijf

Download een .pdf met een schematische weergave van de 7 hoofdpunten van de cao Uitgeverijbedrijf