Contracten en incasso

Laatste update: woensdag 21 augustus 2013

Contracten en incasso Het tijdig innen van rekeningen is een van de grootste problemen bij zelfstandig journalisten. Veel opdrachtgevers betalen laat of te laat, of helemaal niet. Wat kan een zelfstandig journalist zelf doen om tijdig betaald te worden?


Wie is je opdrachtgever

Klap uit

Het is uitermate belangrijk te weten wie je opdrachtgever is. Uiteraard zijn er een groot aantal betrouwbare opdrachtgevers, maar soms is dit minder duidelijk. Het komt bijvoorbeeld voor dat opdrachtnemers pas na niet-betaling er achter te komen dat hun opdrachtgever een buitenlandse rechtspersoon is, waardoor het buitengewoon lastig is de vordering te incasseren. Ook is het goed te weten of het gaat om een financieel betrouwbare partij. Dat is moeilijk uit te zoeken, maar wellicht is het mogelijk informatie in te winnen bij anderen die al eens voor die opdrachtgever hebben gewerkt.


Duidelijke afspraken

Klap uit

Zorg verder voor duidelijke afspraken met de opdrachtgever. Dit kan bijvoorbeeld door te werken met offertes die door de opdrachtgever voor akkoord moeten worden getekend. Ook kan dit door iedere opdracht schriftelijk te bevestigen. Dat kan ook per e-mail. Vermeld dan duidelijk het overeengekomen honorarium, de levertijd, de toepasselijkheid van de algemene leveringsvoorwaarden van de NVJ en de betalingstermijn. Wanneer geen betalingstermijn is overeengekomen, geldt overigens de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen. Uiteraard kunnen ook overige overeengekomen voorwaarden worden vermeld, zoals de mate van exclusiviteit. Op deze wijze kunnen later gemaakte afspraken eenvoudig worden aangetoond.

Het is overigens riskant akkoord te gaan met de voorwaarde dat pas betaald wordt na plaatsing. Dit betekent immers dat wanneer de opdrachtgever besluit niet tot plaatsing over te gaan, er ook niet betaald zou hoeven te worden. Normaliter (dus zonder andersluidende afspraak) ontstaat er een betalingsverplichting zodra aan de opdracht is voldaan, dus na het leveren van bijvoorbeeld het afgesproken artikel.


Op tijd factureren

Klap uit

Het is verstandig zo spoedig mogelijk na het voltooien van de opdracht de factuur te versturen, of te factureren op een vast moment per maand. Hiermee wordt voorkomen dat de opdrachtgever niet meer precies weet waarop de factuur betrekking heeft en wordt het risico op het oplopen van onbetaalde facturen verkleind.


Kredietbeperking

Klap uit

Om de opdrachtgever te verleiden tot snelle betaling over te gaan, wordt ook wel gewerkt met kredietbeperking. Dat houdt in dat betaling binnen de betalingstermijn een korting oplevert van bijvoorbeeld 2%. Een onsympathiekere manier is een boete in rekening te brengen bij niet tijdige betaling. Die betalingswijze moet dan wel zijn overeengekomen.


Wettelijke handelsrente

Klap uit

Volgens de wet bestaat bij niet tijdige betaling altijd recht op de wettelijke handelsrente. De hoogte daarvan wisselt en bedraagt momenteel zo’n 9% op jaarbasis. Die kan dus ook worden gevorderd. Wanneer er in het geheel niet betaald wordt, kun je het beste een eerste herinnering versturen waarin op vriendelijke toon wordt gemeld dat er nog geen betaling is gevolgd, dat dit blijkbaar aan de aandacht van de opdrachtgever is ontsnapt en dat thans betaling binnen 10 dagen wordt verwacht. Wanneer dan nog geen betaling volgt, hangt het mede af van de relatie tot de opdrachtgever af hoe verder wordt gehandeld.


Betalingsherinnering

Klap uit

Als echter ook een tweede iets minder vriendelijke aanmaning niets uithaalt kan als laatste stap een betalingsherinnering worden gestuurd waarin wordt gemeld dat wanneer er nu niet binnen een te stellen termijn wordt betaald, de zaak ter incasso uit handen zal worden gegeven van de afdeling Advocaten & Juristen van de NVJ. Wel dient men zich te realiseren dat dit de relatie met de opdrachtgever zwaar onder druk kan zetten. Vaak is het zo, dat een opdrachtgever dan stelt niets meer met die freelancer te maken te willen hebben. Soms is dat erg, maar soms misschien ook niet. Een freelancer dient zelf de afweging te maken of en wanneer hij hardere actie wil gaan ondernemen. Onderdeel van deze afweging zal moeten zijn, hoe ver de vordering is opgelopen en welk risico wordt gelopen, wanneer de opdrachtgever failliet gaat.


Sommatie

Klap uit

Leden van de NVJ kunnen hun vordering ter incasso sturen aan de afdeling Advocaten & Juristen van de NVJ. Hieraan zijn in beginsel geen kosten verbonden. Degene die de zaak behandelt zal in eerste instantie nog een sommatie aan de opdrachtgever sturen, waarin wordt aangekondigd dat bij niet-betaling een procedure zal worden gestart en dat de daaraan vervonden kosten op de opdrachtgever verhaald zullen worden. De meeste opdrachtgevers betalen vervolgens. Een enkele opdrachtgever komt met verweer, bijvoorbeeld inhoudende dat het stuk niet geplaatst is en er dus niet betaald hoeft te worden. In sommige gevallen kan er discussie bestaan over de betalingsverplichting.


Gerechtelijke procedure

Klap uit

Wanneer er uiteindelijk nog steeds niet betaald wordt en de opdrachtgever daarvoor geen geldige reden heeft, wordt een procedure gestart. De rechter zal vervolgens zich uit moeten spreken over de verschuldigdheid van het gevorderde. Alsdan worden ook buitengerechtelijke- en gerechtelijke kosten gevorderd, alsmede wettelijke rente.


Deurwaarder

Klap uit

Na een verkregen vonnis kan zo nodig middels tussenkomst van een deurwaarder beslag worden gelegd op bankrekeningen, vorderingen of goederen. Bedenk wel: van een kale kip valt niets te plukken. Als er niets is waarop beslag gelegd kan worden, blijft een freelancer alsnog zitten met een oninbare vordering.


Faillissement opdrachtgever

Klap uit

Als je opdrachtgever failliet is verklaard, wordt er door de rechtbank een curator benoemd. De curator is de enige die dan nog namens het bedrijf mag handelen. De curator maakt een lijst van bezittingen en schulden en gaat na of aan de schuldeisers uitkeringen kunnen worden gedaan. Het is dus belangrijk dat onbetaalde facturen als vordering bij de curator worden ingediend. Dit kan je doen door middel van de voorbeeldbrief die je op deze site vindt onder voorbeeldbrieven. Stuur als bijlage je facturen mee en eventuele betalingsherinneringen en sommaties.

Het is in alle gevallen verstandig een vordering op een opdrachtgever nooit te ver op te laten lopen, zodat het risico beperkt blijft.


Gerelateerd nieuws

Jouw adviseur

Mira Herens

Advocaat

{snippet:block_twitter}

Incassoservice

Onbetaalde facturen? Schakel de incassoservice van de NVJ in. Voor leden is dit geheel gratis.

Lees meer