Vraag en antwoord PKB

Laatste update: woensdag 19 augustus 2015

Vraag en antwoord PKB Het individueel keuzebudget is een nieuwe manier van omgaan met flexibele arbeidsvoorwaarden en belonen. Je maakt zelf online je keuzes en ziet direct wat de gevolgen zijn voor je netto salaris. Wat is de hoogte van het PKB en wat kun je ermee doen? Lees hier veelgestelde vragen over het PKB.

Heb je zelf een vraag? Stuur deze naar vereniging@nvj.nl onder vermelding van PKB of neem een kijkje op de vraag- en antwoordpagina van het Bedrijfstakbureau Uitgeverijbedrijf.


Wat is het persoonlijk keuzebudget?

Klap uit

Vanaf 1 januari 2016 heeft iedereen die onder de cao voor het Uitgeverijbedrijf valt te maken met het persoonlijk keuzebudget, oftewel het PKB.

Dit budget bestaat uit een bruto bedrag ter waarde van 12 procent van het jaarsalaris. Dat betekent dat je een bedrag per maand spaart, namelijk 1 procent van je loon per maand, waardoor je aan het einde van 2016 12 procent hebt opgespaard als je daar gedurende dat jaar verder niks mee hebt gedaan.


Hoe is dit budget opgebouwd?

Klap uit

Het persoonlijk keuzebudget bestaat uit 8 procent vakantietoeslag, 4 bovenwettelijke dagen ter waarde van 1,6 procent en 1 zogenoemde lief- en leeddag of buitengewoon verlof ter waarde van 0,4 procent.

Daar bovenop wordt per 1 januari 2016 2 procent extra gestort in het persoonlijk keuzebudget, verdeeld over 12 maanden. Vanaf 2016 vindt de opbouw plaats van 1 procent per maand.


Wat kun je met het keuzebudget doen?

Klap uit

Je kunt hiermee maandelijks je individuele wensen faciliteren.

- Extra uitkering. Het persoonlijk keuzebudget kan worden opgespaard om binnen het kalenderjaar in een of meer maanden naar keuze te laten uitbetalen
- Aankoop extra verlofuren. De werknemer heeft het recht om ten hoogste drie weken verlof op basis van de individuele arbeidsduur bij te kopen (artikel 5.4 lid 4 van de cao)
- Extra pensioenstorting. Voor zover de pensioenregeling van werknemer daar voldoende ruimte voor biedt
- Kosten voor scholing en opleiding
- Financiering van door cao-partijen aangeboden (collectieve) verzekeringen en producten
- Eventuele andere arbeidsvoorwaardelijke producten die op ondernemingsniveau worden toegevoegd
- Voor werknemers die onder de cao vallen en zijn aangesloten bij een bij deze cao betrokken vakorganisatie kunnen in decentraal overleg afspraken worden gemaakt over de betaling/afdracht van de vakbondscontributie uit het persoonlijk keuzebudget, met inachtneming van artikel 19.7 van de cao 
- Niets doen is ook een keuze. Wanneer je geen keuze maakt, krijg je automatisch het budget aan het einde van het jaar uitbetaald. Over dit opgebouwde bedrag moet overigens wel belasting worden betaald.


Voor welke datum en hoe vaak moet ik keuzes maken?

Klap uit

Je kunt in het PKB maandelijks een keuze maken voor de arbeidsvoorwaarden die je wilt aanpassen. De keuzecyclus van de arbeidsvoorwaardentool (AV) loopt van de 10de van de ene maand tot de 9de van de volgende maand. Alle keuzes die voor de 9de zijn gemaakt hebben effect op de direct volgende verloning. Daarna zijn de keuzes onderdeel van de verloning een maand later.


Behoud ik mijn vakantiegeld?

Klap uit

Voorheen liep een vakantiegeldjaar van januari tot december. Elke maand bouwde je 1/12de deel van 8 procent vakantiegeld op (volgens de oude cao Dagblad). Om in mei de volle 8 procent uit te kunnen keren, schoten veel werkgevers het resterende 7/12de deel (juni-december) voor.

Met ingang van het PKB kunnen werknemers kiezen hoe ze het vakantiegeld uitbetaald willen hebben: per maand 1/12de deel, in mei, aan het eind van het jaar, of tussentijds.

Het salarisdeel van 8 procent vakantiegeld wordt in de periode januari-december maandelijks opgebouwd. Als je geen keuze maakt in het PKB wordt je individuele saldo van het PKB aan het eind van het jaar uitgekeerd (artikel 6.1 lid 4 van de cao). Suggestie: als je in mei wilt beschikken over je vakantiegeld dan kun je 8 maanden sparen uit je PKB-budget; 4 maanden (4%) eind december laten uitkeren en zelf reserveren op je privé-bankrekening en de eerste 4 maanden (4%) van het jaar, zodat je in mei de volle 8 procent hebt.


Wordt vakantiegeld nu per maand in het PKB gestort waardoor het niet, zoals we gewend zijn, als geheel beschikbaar komt in de maand mei?

Klap uit

Dat klopt. Met ingang van 2016 loopt het vakantietoeslagjaar van 1 januari tot en met 31 december. Het is aan jou om te bepalen wanneer je het PKB-saldo opneemt. Het saldo van het PKB kan bijvoorbeeld in maandelijkse termijnen, per kwartaal of aan het eind van het jaar worden uitgekeerd.


Wanneer wordt het vakantiegeld uitbetaald, dat is opgebouwd tot december 2015?

Klap uit

Vanaf juni 2015 tot en met december 2015 is er 7/12de  van 8 procent vakantiegeld opgebouwd. In overleg met de OR kan de werkgever besluiten dat het opgebouwde deel vakantiegeld uit 2015 ofwel eind december 2015 wordt uitgekeerd aan de werknemers, of aan het begin van 2016 in het PKB wordt gestort. Dit laatste is fiscaal toegestaan en afgestemd met de Belastingdienst. Dit is wel afhankelijk van hoe het vakantiegeld tot 2016 werd opgebouwd en uitgekeerd. 


Hoeveel verlofdagen heb ik in de nieuwe cao?

Klap uit

Elke werknemer heeft recht op 20 wettelijke vakantiedagen. De waarde van 4 bovenwettelijke dagen komt per 1 januari 2016 in het PKB. Werknemers in bepaalde functiegroepen in de cao hebben recht op meer bovenwettelijke vakantiedagen of dagen die daarmee gelijk worden gesteld. Andere vormen van eventueel extra verlof is bijvoorbeeld geregeld in artikel 5.4 lid: 2, 3 en 4 van de cao


Hoeveel extra vrije dagen kun je maximaal kopen met het budget in je PKB?

Klap uit

Dit is afhankelijk van je individuele arbeidsduur. In de cao is afgesproken dat er tot een maximum van drie maal het wekelijks aantal arbeidsuren aan extra verlof kan worden opgenomen, tenzij anders is overeengekomen in decentraal overleg. (artikel 5.4 lid 4 van de cao)  


Waarom zitten de doeldagen voor dagbladjournalisten en de extra bovenwettelijke vakantiedag niet in het PKB?

Klap uit

In het PKB zijn alleen arbeidsvoorwaarden opgenomen die voor álle werknemers onder de cao voor het Uitgeverijbedrijf gelden. Dat zijn dus arbeidsvoorwaarden uit de basisbepalingen in de cao. De functiegroepbepalingen voor onder andere dagbladjournalisten bevatten extra en/of andersluidende afspraken dan de basisbepalingen. Regelingen uit de functiegroepbepalingen kunnen dus niet standaard in het PKB worden opgenomen. Maar de cao staat in artikel 6.2 lid 3 en 4 toe dat op ondernemingsniveau andere besluiten kunnen worden genomen. 


Er komen 4 bovenwettelijke vakantiedagen in het PKB. Wat gebeurt er met de overige bovenwettelijke vakantiedagen waar werknemers bij de dagbladen, publieks- en opinietijdschriften nu recht op hebben?

Klap uit

Niet alle werknemers die vallen onder de cao hebben recht op meer dan de 4 bovenwettelijke verlofdagen die in de basisbepalingen zijn geregeld. Per functiegroep is bepaald of en hoeveel extra boven wettelijke verlofdagen van toepassing zijn. Voor de functiegroepen dagblad- en publieks- en opinietijdschriften blijven de overige bovenwettelijke verlofdagen onveranderd gehandhaafd. Ze kunnen dus ook op normale wijze worden aangewend om verlof mee op te nemen.


Blijven de inconveniëntiedagen gehandhaafd?

Klap uit

Ja, de inconveniëntieregeling voor de functiegroep dagbladjournalisten blijft gehandhaafd en opgenomen in artikel 13.7 van de cao. De inconveniëntiedagen zijn - indien van toepassing - afhankelijk van de scores zoals in 13.7 lid 4 van de cao zijn geregeld. 


Hoe zit het met 'lief en leed'? Verdwijnt het buitengewoon verlof uit de cao?

Klap uit

Nee, het buitengewoon verlof verdwijnt niet (artikel 5.6), maar is wel beperkt tot alleen situaties van geboorte, trouw en rouw in de persoonlijke levenssfeer van de werknemer. Allerlei andere vormen van bijzonder verlof, waarvan een waaier was geregeld in de 6 cao’s die tot en met 2014 golden, zijn vervallen. Hiervoor in de plaats is een zogenoemde ‘lief- en leeddag in de plaats gekomen, toegekend in de vorm van de vaste waarde van een verlofdag in het PKB, namelijk 0,4 procent. De lief-en-leeddag is structureel en geldt jaarlijks als extra budget voor iedereen.


Ga ik er door het PKB financieel niet op achteruit?

Klap uit

Nee, fiscaal gezien verandert er in principe niets. 


Wat gebeurt er met het opgebouwde bedrag in het PKB als je niets doet?

Klap uit

Als je geen keuzes maakt in je PKB wordt het totale bedrag in december automatisch uitgekeerd.


Blijft het vakantiegeld onderdeel van je pensioenopbouw?

Klap uit

De 8 procent in het PKB dat voorheen het vakantiegeld was, blijft onderdeel uitmaken van je pensioenopbouw. De andere onderdelen van het PKB zijn niet pensioengevend, zoals dat voorheen ook niet het geval was.


Wat gebeurt er met de 4 bovenwettelijke vrije dagen en 1 extra vrije dag als je die niet opneemt?

Klap uit

De waarde van de 4 bovenwettelijke dagen in het PKB wordt zonder opname (=aankoop van verlof)  gewoon uitgekeerd in december. Het betreft hier een uitkering en daarover wordt loonheffing ingehouden. De extra bovenwettelijke verlofdag uit de functiegroepbepalingen, zoals de doeldagen bij de dagbladen of de leeftijdsdagen in de journalistieke cao’s, is een aanspraak in tijd. Die wordt niet uitbetaald, maar dient te worden opgenomen in tijd. 


Wordt de 2 procent verhoging van de werkgever in het PKB in 2016 onderdeel van je pensioenopbouw?

Klap uit

Nee, dit deel is niet pensioengevend. De pensioenbouw verandert niet in de cao, omdat er behalve vakantiegeld geen andere pensioengevende onderdelen in het PKB zijn opgenomen.


Wat gebeurt als je een 13e maand hebt?

Klap uit

De 13de  maand is een individuele arbeidsvoorwaarde, die niet op de cao is gegrond. De 13de maand valt dus buiten het PKB. In overleg met de medezeggenschap is het mogelijk dit budget toe te voegen aan het PKB. 


Waar kan ik zien wat ik heb opgebouwd?

Klap uit

Via een online applicatie via je werkgever krijg je inzicht in je persoonlijk budget, kun je je keuzes simuleren en definitief maken, en kun je zien wat de gevolgen zijn als je een bepaalde keuze maakt. Deze zogenoemde arbeidsvoorwaardentool is ontwikkeld in opdracht van het Bedrijfstakbureau Uitgeverijbedrijf, waarin ook de NVJ is vertegenwoordigd.


Is het werken met de online tool zo makkelijk als het klinkt?

Klap uit

Dat moet nog blijken. Het systeem dat de keuzes van de werknemer bijhoudt, correspondeert nog niet altijd automatisch met de verwerking van de salarisadministratie. (december 2015).

Werkgevers moeten er voor zorgen dat de systemen op elkaar aansluiten.

Daarom hebben werkgevers de mogelijkheid om uit te lopen tot 1 mei 2016 bij onvoorziene problemen. Dit mag overigens geen gevolgen hebben voor werknemers.


Jouw adviseur

Annabel de Winter

Secretaris Dagblad, Lokale Media en Persbureaus
06 10557726
020 3039743

{snippet:block_twitter}