‘Geen noodzaak reorganisaties Wegener’

maandag 22 maart 2010

Wegener is een gezond bedrijf waar op dit moment geen noodzaak bestaat voor verdergaande reorganisaties. Aldus het rapport over de financiële situatie bij Wegener dat in opdracht van de NVJ is gemaakt. Een financieel gezond bedrijf in combinatie met de noodzaak tot het ontwikkelen van multimediale redacties, leiden bij de NVJ tot de conclusie, dat de formatie die op dit moment geldt op de redacties niet verder kan dalen.

De NVJ sprak op 16 maart met de Raad van Bestuur van Wegener over het convenant, met daarin onder andere de formatiegarantie op de redactie zoals die is afgesloten in 2008. De centrale vraag is of deze afspraak kan herleven in zijn volle omgang of dat er aanpassingen gemaakt moeten worden. De Raad van Bestuur en NVJ kwamen in augustus 2008 een akkoord overeen na de grote onrust op de redacties van de regionale dagbladen als gevolg van forse bezuinigingsplannen. Dit akkoord behelsde ondermeer een minimumbezetting op de verschillende dagbladredacties van Wegener voor een aantal jaren, opleidingsbudgetten en een structuur waarbij de uitgeverijen zelf weer verantwoordelijkheid kunnen dragen. Het convenant werd op 25 mei 2009 op onderdelen opengebroken. De NVJ was bereid om een aantal elementen uit het convenant tijdelijk buiten werking te stellen. Wegener kreeg negen maanden de tijd om de formatie op de redactie te verminderen door middel van vrijwillig vertrek.

De NVJ vroeg bureau BDO om een financieel rapport te maken over de financiële situatie bij Wegener. Uit dat stuk is naar voren gekomen dat Wegener een gezond bedrijf is waar op dit moment geen noodzaak bestaat voor verdergaande reorganisaties. Punt van aandacht is wel dat de afhankelijkheid van advertentie-inkomsten het bedrijf ook in de toekomst kwetsbaar kan maken, zoals dat voor alle dagbladbedrijven geldt.

Het convenant gaat echter over het ontwikkelen van multimediale redacties die nieuwe verdienmodellen dienstig kunnen zijn, daar is het in stand houden van sterkte op de redacties heel belangrijk voor. Deze twee gegevens, financieel gezond bedrijf in combinatie met noodzaak ontwikkelen multimediale redacties, leiden bij ons tot de conclusie, dat de formatie die op dit moment geldt op de redacties niet verder kan dalen.

Wegener is het echter niet eens met de NVJ. Over twee weken vindt een nieuwe afspraak plaats.

Ondertussen onderhandelt de NVJ ook over een nieuw sociaal plan bij Wegener. Er bestaan geen bezwaren tegen een plan dat ‘van werk naar werk’ begeleidt vanuit de klankbordgroep die op 8 maart jl. bij elkaar is geweest. Het is echter wel de vraag of een dergelijk plan op dit moment haalbaar is vanwege de gespannen arbeidsmarkt.