6,75% loonsverhoging (structureel/incidenteel) bij RTL Nederland

vrijdag 7 januari 2011

NVJ, FNV KIEM en De Unie hebben met de directie van RTL Nederland een principeakkoord bereikt over een nieuwe CAO. Hierin is een loonsverhoging van in totaal 6,75 procent opgenomen, deels structureel, deels incidenteel of bedrijfsresultaatafhankelijk. ‘Met deze CAO denken wij enerzijds recht te doen aan de uitstekende financiële resultaten van RTL Nederland en anderzijds opnieuw een slag te hebben gemaakt in de modernisering van de arbeidsvoorwaarden,’ aldus reageert de NVJ.

Principeakkoord
Cao RTL Nederland 2011 en 2012

1. Looptijd
De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2012.

2. Salarissen 2011 en 2011
Structurele salarisverhoging 2011
Per 1 maart 2011 zullen de salarissen en daarmee ook de salaristabellen structureel met 2,25 procent worden verhoogd.

Eenmalige uitkering 2011
In 2011 zal daarnaast aan de medewerkers een eenmalige uitkering van 1% van het jaarsalaris worden toegekend. De uitkering zal plaatsvinden per 1 juli 2011.

Structurele salarisverhoging 2012
Per 1 januari 2012 zullen de salarissen en daarmee ook de salaristabellen structureel met 1,5 procent worden verhoogd. Daarnaast zullen de salarissen en daarmee ook de salaristabellen structureel verhoogd worden met 0,5 procent indien de gebudgetteerde en genormaliseerde EBITA over het jaar 2012 gelijk of meer is dan de gebudgetteerde en genormaliseerde EBITA over het jaar 2011. Dit zal worden vastgesteld in december 2012 en dan met terugwerkende kracht tot 1-1-2012 worden uitbetaald.

Eenmalige uitkering 2012
In 2012 zal daarnaast aan de medewerkers een eenmalige uitkering van maximaal 1,5% worden toegekend, uit te keren krachtens een variabele staffel als volgt: – Bij het bereiken van de EBITA target: 1,5% – Onder target: 0,75% – Ruim onder target: 0%
De betreffende targets zullen in overleg met de OR worden vastgesteld. De uitkering zal plaatsvinden per 1 december 2012.

3. Vergoedingen
Verhoging bijdrage aanvullende zorgverzekering
De (extra) werkgeversbijdrage in kosten van de aanvullende zorgverzekering (als bedoeld in artikel 19 lid 1 van de CAO) wordt vanaf 1 januari 2011 structureel vastgesteld op € 30,=. Met ingang van 1 januari 2012 zal de (extra) werkgeversbijdrage in de kosten van de aanvullende zorgverzekering structureel worden vastgesteld op € 35,= .

4. Werktijden
Met ingang van 1 januari 2011 zal nieuwe fulltime werknemers de keuze worden geboden voor een arbeidsovereenkomst op basis van een 38-urige of een 40-urige werkweek.
RTL zal een onderzoek doen onder de huidige medewerkers teneinde de behoefte naar een 40-urige werkweek te inventariseren en te bepalen met welke stijging van de salariskosten rekening gehouden dient te worden. Afhankelijk van de uitkomsten van dit onderzoek zal bepaald worden of zal worden overgegaan naar het invoeren van de mogelijkheid tot het vrijwillig overstappen naar een 40-urige werkweek.

5. Keuzevrijheid en levensfase gericht personeelsbeleid
Het in de CAO bijlage 7 opgenomen cafetariasysteem (geld- en tijdbronnen kunnen worden ingezet voor een beperkt aantal specifieke arbeidsvoorwaarden waaraan de medewerker behoefte heeft) wordt in de praktijk weinig gebruikt. Een flexibeler en meer individueel toegepast pakket is het uitgangspunt, waarbij zal worden voldaan aan de volgende voorwaarden: – een gemakkelijk benaderbaar en toepasbaar geautomatiseerd systeem; – kennis van de mogelijkheden bij de medewerkers en managers; – een zgn. benefit budget waarover vooralsnog een afdeling, in samenspraak met de afdeling HR, kan beschikken.

Deze voorwaarden laten zich in de praktijk uitwerken als volgt:

Met ingang van 1 januari 2011 wordt jaarlijks een budget gereserveerd voor opleidingen. Elke afdeling krijgt een eigen opleidingsbudget onder de regie van HR en manager zal ontwikkelplannen schrijven in overleg met de medewerker. RTL zal zich inspannen om in overleg met de vakorganisaties een persoonsgebonden budget in te voeren voor haar CAO medewerkers vanaf 1-1-2013. Het streven zal zijn gericht om per 31 december 2012 een overgang naar een dergelijk werkend systeem gereed te hebben.

De 40+ dagen regeling (als bedoeld in artikel 12.1c van de CAO) komt met ingang van 1 januari 2011 te vervallen. Voor de huidige medewerkers die reeds in dienst zijn op 31 december 2010, geldt de volgende overgangsregeling: de tot en met 1 januari 2012 opgebouwde 40+ dagen blijven bestaan. Bij de invoering van het persoonsgebonden budget worden deze dagen individueel gekapitaliseerd en toegevoegd aan het persoonlijke benefit budget van de medewerker en aldus kunnen worden gebruikt voor vrije tijd, opleiding en andere arbeidsvoorwaarden waaraan individueel behoefte bestaat. Vanaf 1 januari 2012 zullen geen nieuwe 40+ dagen worden opgebouwd. Het budget dat op 31 december 2011 beschikbaar is ten behoeve van de uitvoering van artikel 12.1c van de CAO, zal worden gefixeerd en alsdan ter beschikking komen voor het leeftijdsfase gericht personeelsbeleid van de RTL medewerkers.
In het Digitaal Performance Management Systeem zullen eerder verworven competenties (EVC’s) worden geregistreerd. ECV’s registreren en certificeren zal uitsluitend plaatsvinden indien de medewerker dit nodig heeft voor toelating in het kader van scholing.

6. Loopbaanontwikkeling
Medewerkers kunnen eenmaal per 5 jaar gebruikmaken van de diensten van de interne loopbaanadviseur Desgewenst staat het de medewerker vrij om, in overleg met RTL, een externe, door RTL goedgekeurde, loopbaanadviseur te consulteren op basis van nadere met de OR af te stemmen voorwaarden.

7. Afstemming werk en privé
Met ingang van 1 januari 2011 zal telewerken mogelijk worden gemaakt. Dit uiteraard alleen indien de werkzaamheden het toelaten. Nadere voorwaarden zullen in overleg met de Ondernemingsraad worden vastgesteld.

Het adoptieverlof voor man en vrouw zal met ingang van 1 januari 2011 gelijk zijn aan het zwangerschapsverlof.

8. Vakantieberg
Het management zal proactiever aansturen om het overschot aan vakantierechten tegen te gaan danwel in te perken. Bovendien zal de werkgever actief beleid gaan voeren waardoor de ‘’verlopen’’’vakantiedagen (ouder zijn dan 5 jaar) daadwerkelijk worden weggestreept. Dit zal echter niet eerder plaatsvinden dan nadat de betrokken medewerker tenminste twee maal is gewaarschuwd dat de vakantiedagen zullen komen te vervallen indien zij niet binnen een periode van uiterlijk 3 maanden na de eerste waarschuwing zijn opgenomen. Uiteraard zal de werkgever dan ook alles in het werk moeten hebben gesteld opdat de werknemer ook daadwerkelijk in de gelegenheid moet zijn geweest de vakantiedagen op te nemen.

In overleg met de Ondernemingsraad is het de werkgever toegestaan jaarlijks maximaal 2 dagen collectief toe te wijzen die ten laste gaan van vakantiedagen. Deze toewijzing zal niet gelden voor medewerkers die op deze dagen werkzaam zijn in roosterdiensten.

9. Contracten
Nieuwe bedrijfsactiviteiten cq vennootschappen van RTL Nederland zullen niet per definitie vallen onder de werkingssfeer van de CAO. De vakorganisaties en RTL zullen jaarlijks, voor het eerst op of rond 1 januari 2012, met elkaar evalueren of en zo ja, in hoeverre, de betreffende vennootschappen en hun medewerkers partij bij de CAO dienen te worden. Een organogram met daarop de vennootschappen van waaruit de nieuwe activiteiten worden verricht, is hierbij aangehecht als Annex 1.

Tevens zal de omschrijving van werknemers die niet structurele werkzaamheden verrichten (als bedoeld in artikel 1 lid f van de CAO) worden uitgebreid met: “de productie-, redactie-, data products- en product development medewerkers van de digital media afdeling van RTL Nederland”.

10. Productions
Voor de tijdelijke medewerkers van RTL Productions l zullen de Ebita-uitkering en beoordelingsverhoging (als bedoeld in de artikelen 8b, 8c en 14 van de CAO niet langer gelden. Tijdelijke medewerkers bij RTL Productions zullen aan het eind van een productie een evaluatie met de leidinggevende hebben op basis van vooraf afgesproken targets en zullen bij uitstekend functioneren recht hebben op een bonus. De systematiek en de hoogte van het hiervoor beschikbare budget zal jaarlijks door RTL worden vastgesteld in overleg met de Ondernemingsraad. De vakbonden worden geïnformeerd over de uitkomsten van dit overleg m.b.t. de systematiek.

11. Pensioen
RTL en de vakorganisaties zullen in het voorjaar van 2012 met elkaar in overleg treden over de pensioenregeling voor de RTL medewerkers. Dit in verband met het expireren van het pensioencontract met PNO Media in september 2012.
RTL zal de vakorganisaties in kennis stellen van de onderzoeksresultaten van onderzoek terzake van de pensioenregeling dat zij door een extern onderzoeksbureau heeft laten opstellen.

RTL zal vanaf september 2011 een onafhankelijke pensioenscan aanbieden aan medewerkers die hebben aangegeven daaraan behoefte te hebben. RTL zal daarvoor een in overleg met de vakorganisaties opgestelde list van preferd suppliers opstellen.