Aanvullende afspraken cao Huis-aan-huisbladjournalisten

dinsdag 22 september 2015

Naar aanleiding van het akkoord over de cao voor de Huis-aan-huisbladjournalisten, waarin is opgenomen dat eventuele verhogingen die na 1 april 2015 in de cao voor het Uitgeverijbedrijf worden overeengekomen ook gelden voor hah-journalisten, hebben NVJ en werkgeversvereniging VSHU aanvullende afspraken  gemaakt. De salarissen worden met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2015 met 1 procent verhoogd. Het streven is dat de huis-aan-huisjournalisten per 1 januari 2016 aangesloten zijn bij de cao voor het Uitgeverijbedrijf.

Op 17 maart 2015 hebben de onderhandelingsdelegaties van de NVJ en de Vereniging Sociaal Comité van Huis-aan-Huisbladuitgevers (VSHU) een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao voor de Huis-aan-Huisbladjournalisten. In dit resultaat – waarmee alle partijen hebben ingestemd - is opgenomen dat eventuele verhogingen die na 1 april 2015 in de Cao voor het Uitgeverijbedrijf worden overeengekomen ook tijdsevenredig van toepassing zullen zijn op de cao voor de Huis-aan-Huisbladjournalisten. Eveneens is opgenomen dat indien aansluiting bij de cao voor het Uitgeverijbedrijf gerealiseerd wordt de werknemers een eenmalige tekenbonus van 0,5% zullen ontvangen.

Inmiddels is overeenstemming bereikt over de cao voor het Uitgeverijbedrijf. In dit akkoord is onder andere een structurele loonsverhoging per 1 juli 2015 van 1 procent afgesproken en is bepaald dat het Persoonlijk Keuze Budget (PKB) in het jaar 2016 wordt verhoogd van 10 naar 12 procent.

De NVJ en de VSHU hebben op basis van voorgaande vastgesteld:

1.            Structurele verhoging per 1 juli

De salarissen worden met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2015 met 1 procent verhoogd.

2.            Cao voor het Uitgeverijbedrijf

Cao partijen zullen in overleg treden ten einde te bewerkstelligen dat op 1 januari 2016 de aansluiting voor huis-aan-huisbladjournalisten bij de cao voor het Uitgeverijbedrijf wordt gerealiseerd, Partijen zullen waar noodzakelijk een of meerdere functiegroepbepalingen opnemen in de cao voor het uitgeverijbedrijf. Een voorstel voor deze functiegroepbepalingen wordt vanuit de VSHU zo snel mogelijk aan de NVJ toegestuurd.

3.            Tekenbonus

De tekenbonus zoals bedoeld onder punt 4 c van het Principeakkoord d.d. 17 maart 2015, wordt in de maand januari 2016 uitbetaald aan alle op 31 december 2015 in dienst zijnde Huis-aan-Huisbladjournalisten en wordt berekend over 12 maal het bruto maandsalaris plus 8 procent vakantiegeld, naar rato van de laatste 12 maanden van het dienstverband.

4.            Persoonlijk Keuze Budget (PKB)

•             Het PKB wordt ingevoerd per 1-1-2016. Het basisbudget van het PKB is vastgesteld op 10 procent van het bruto maandsalaris.

•             Het basisbudget van het PKB is opgebouwd uit de volgende bestanddelen: 8 procent vakantiegeld, 1,6 procent als waarde van 4 bovenwettelijke vakantiedagen en 0,4 procent als waarde voor een zgn. lief-en-leeddag (vrij voor b.v. doktersbezoek e.a.).

•             Voor het jaar 2016 vindt door werkgever een verhoging van het budget plaats met 2 procent, waardoor het PKB 12 procent van het bruto maandsalaris bedraagt. Aldus vindt in 2016 een maandelijkse opbouw van het PKB plaats van 1 procent per maand.

•             De hoogte van het PKB budget zal onderdeel uitmaken van het cao-overleg 2017.