Aanzeggen per WhatsApp mag

donderdag 13 augustus 2015

Een van de onderdelen van de WWZ die al per 1 januari 2015 in werking is getreden is de aanzegverplichting. Conform artikel 7:668 BW moet de werkgever de werknemer één maand voor het einde van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die zes maanden of langer duurt, schriftelijk informeren of deze wel of niet wordt verlengd. Als er verlengd wordt dan dient tevens te worden aangegeven onder welke voorwaarden dit gebeurt. Indien een werkgever zich in het geheel niet aan de aanzegplicht heeft gehouden komt de werknemer een vergoeding toe van één maandsalaris.

In een recente zaak maakte een werkneemster aanspraak op deze vergoeding. Zij betwistte dat zij een per gewone post verstuurde aanzegging zou hebben ontvangen. Vast stond echter wel dat haarwerkgever haar per WhatsApp had laten weten de arbeidsovereenkomst met haar te willen ontbinden danwel een ontslagvergunning bij het UWV te zullen aanvragen. Hieruit volgt dat de werkgever de tijdelijke arbeidsovereenkomst van de werkneemster na afloop van de looptijd ervan niet wilde voortzetten. Hiermee is naar het oordeel van de kantonrechter voldaan aan de aanzegverplichting.

Bron: uitspraken.rechtspraak.nl