Actiedag FNV tegen verhoging AOW-leeftijd

maandag 9 november 2009

FNV organiseert op zaterdag 21 november een landelijke actiedag tegen de verhoging van de AOW-leeftijd en de daarmee samenhangende verslechtering van de pensioenregelingen. Het kabinet wil immers niet alleen de AOW-leeftijd naar 67 jaar brengen, maar ook de opbouw voor het aanvullende pensioen naar 67 jaar verschuiven. De FNV- actiebijeenkomsten vinden plaats in Assen, Deventer, Eindhoven en Rotterdam.

Daarmee zouden werknemers (met name de jongeren) aanzienlijk worden benadeeld in hun pensioenopbouw en werkgevers, die over het algemeen tweederde deel van de pensioenlasten dragen, een forse lastenverlichting krijgen. Dit terwijl werkgevers bitter weinig maatregelen treffen om oudere journalisten aan het werk te houden.
De NVJ onderschrijft dan ook het standpunt van de FNV dat het huidige kabinetsvoorstel voor werknemers ronduit negatief zou uitpakken. De inzet van de FNV komt kort samengevat hierop neer:

AOW op peil houden
Het kabinet wil de AOW-uitkering verder versoberen. Wanneer een werknemer eerder wil stoppen met werken, krijgt hij volgens het kabinet straks een strafkorting op zijn AOW-uitkering. En let wel, de generatie die ouder is dan 55 jaar blijft hierbij volledig buiten schot. Het verzet van de FNV heeft dus niets te maken met het vechten voor de belangen van de zogenaamde babyboomgeneratie, maar is juist gericht op de jongere generaties, die hun uitzicht op een normale of flexibel te kiezen pensioenleeftijd verloren zien gaan.

Keuzevrijheid
Werknemers moeten zelf kunnen kiezen wanneer de AOW ingaat. Als iemand op 65-jarige leeftijd stopt, moet dat kunnen zonder dat de AOW-uitkering wordt verlaagd. Als iemand langer wil doorwerken, bijvoorbeeld tot 66 jaar, dan stijgt de AOW-uitkering.

Museumplein Akkoord
In het Museumplein Akkoord van 2004 zijn afspraken vastgelegd voor extra spaarmogelijkheden voor een vroeger pensioen. De FNV vindt dat werknemers moeten kunnen blijven sparen voor een vervroegd pensioen. Als de plannen van het kabinet doorgaan, zullen vooral de werkgevers via lastenverlichting in de pensioenpremies hiervan profiteren.

Zware beroepen
Het kabinet heeft een zware-beroepenregeling bedacht die werkgevers moet prikkelen om werknemers op tijd minder zwaar werk te laten doen. Tot op heden hebben de werkgevers bitter weinig laten zien van de daarmee samenhangende verantwoordelijkheid richting onze beroepsgroep. Oudere journalisten zijn in de perceptie van de uitgevers en omroepen duur en dienen het bedrijf liefst zo snel mogelijk te verlaten. Het verhogen van de AOW-leeftijd lost dat probleem niet op. In plaats van AOW-uitkeringen, wordt met het huidige beleid straks een groot beroep op WW- en WAO-uitkeringen gedaan.

Werknemers betalen de rekening
Bij het kabinetsplan betalen de werknemers de rekening. Dat is niet sociaal. De FNV vindt dat de oplossing gevonden moet worden in andere maatregelen: dat kan door bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek voor heel dure huizen te beperken, en door de hoogste inkomens en multinationals extra te belasten.

21 november
De actiebijeenkomsten op 21 november vinden plaats tussen 11.00 en 13.00 uur in Assen, Deventer, Eindhoven en Rotterdam. Agnes Jongerius (voorzitter FNV) en Henk van de Kolk (voorzitter FNV Bondgenoten) zullen in ieder geval spreken. Het programma wordt opgeluisterd met muziek.