Actuele zaken uit het NVF-bestuur

maandag 16 april 2018

Naar aanleiding van het event #NVFBeeld op 27 maart in Beeld en Geluid wil het bestuur alle leden informeren over actuele zaken. Heb je vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar nvf@nvj.nl. Elke mening telt!

#NVFBeeld

Jaarlijks organiseert de NVF twee bijeenkomsten over actuele zaken. Op 27 maart 2018 informeerde de NVF haar leden over de samenwerking met DuPho, Pictoright, de Zilveren Camera en over de Persgroep. Hieronder volgt een kort verslag van het besprokene.

Daarnaast was er aandacht voor nieuw talent zoals Sabine van Wechem en Theo Galama en voor sportjournalistiek met gastsprekers Klaas Jan van der Weij en Vincent Jannink

DuPho

De NVF en DupHo dienen dezelfde belangen. De NVJ heeft een uitgebreid dienstenpakket. Jarenlang kocht DuPho de dienstverlening bij de NVJ in, zoals de juridische dienst en de perskaarten. DuPho heeft met ingang van 1 januari 2018 besloten om zelf een jurist in dienst te nemen en deze dienst niet langer bij de NVJ in te kopen. De NVJ/NVF heeft DuPho aangeboden om leden die lid willen zijn van beide clubs wederzijds 50% korting aan te bieden. Het belang van leden staat voor de NVF voorop. De NVF en DuPho voeren hier gesprekken over en zullen zo snel als mogelijk hun leden over het vervolg informeren.

Pictoright

Collectieve beheersorganisatie Pictoright verdeelt auteursrechtgelden voor beeldmakers, zoals fotojournalisten en fotografen. Pictoright int evenveel voor fotojournalisten als voor fotografen. Alleen de NVF heeft hier geen zeggenschap over omdat zij niet is vertegenwoordigd in het bestuur van Pictoright. DuPho ontvangt rechtstreeks 80.000 euro en aanvullend indirect 200.000 euro om via projecten aan fotografen te besteden. DuPho bepaalt nu eenzijdig waar die drie ton aan moet worden besteed.

De NVF is van mening dat tenminste de helft van deze  Sociaal Culturele gelden (SoCu) besteed zou moeten worden aan foto-journalistieke projecten en dat de NVF hier ook zeggenschap over moet hebben. De fotojournalistiek is immers verantwoordelijk voor zeker 50% van de auteursrechtinkomsten van Pictoright. NVF-leden halen net zoveel auteursrechtgeld binnen als de Dupho-leden, blijkt uit een opgave van Pictoright zelf, maar de NVF krijgt vooralsnog geen zeggenschap binnen Pictoright en geen zeggenschap over de besteding van de SoCu-gelden.  

De NVF vindt dat zij mede mag bepalen  - samen met haar leden -  waar het geld aan wordt besteed. Dat kan door zitting te nemen in het bestuur van Pictoright. DE NVF heeft er bij Pictoright en DuPho op aangedrongen om één van de twee zetels in het bestuur van Pictoright beschikbaar te stellen voor de NVF. Wij hopen snel uitsluitsel te kunnen geven of hier gehoor aan wordt gegeven.

Zilveren Camera

De statuten van de Zilveren Camera – het paradepaardje van de NVF – zijn verouderd. Theorie en praktijk lopen niet parallel. Het voorstel is om de statuten in overleg met het bestuur van de Zilveren Camera en het NVF-bestuur aan te passen in 2018. De NVF zal haar leden raadplegen of zij het eens zijn met de wijzigingen. Dit zal zij doen via een digitale stemming.

In 2018 viert de Zilveren Camera haar 70ste verjaardag. Het huidige bestuur van de Zilveren Camera werkt er hard aan om daar een buitengewone editie van te maken. 

De Persgroep

In het kader van de Algemene Voorwaarden van de Persgroep is er volop samengewerkt met DuPho en Pictoright. De Algemene Voorwaarden zijn op enkele punten aangepast maar deze wijzigingen gaan niet ver genoeg. Gekeken is hoe kansrijk een rechtszaak is en of er zelfstandigen zijn die de stap naar de rechter willen maken. Naar aanleiding hiervan zijn de verschillende partijen op zoek naar freelancers die bereid zijn om de stap naar de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht te zetten. Deze stap is laagdrempeliger voor freelancers dan een rechtszaak. Leden die een geschil willen voorleggen kunnen zich melden bij NVF-secretaris Rosa García López, rgarcialopez@nvj.nl onder vermelding van ‘Geschil’.

De NVF doet natuurlijk meer. Hieronder een beknopt overzicht van de zaken waar de NVF zich hard voor maakt.

Wet Auteurscontractenrecht

Met betrekking tot het Auteursrecht hebben de NVJ/NVF samen met PlatformMakers er voor gezorgd dat op 1 juli 2015 de Wet Auteurscontractenrecht is aangenomen en in werking is getreden. Deze wet heeft tot doel de positie van de maker ten opzichte van de exploitant te verstevigen. Makers, zoals journalisten en fotografen, zijn vaak de zwakkere partij bij overeenkomsten met grote uitgevers. Daarom heeft de wetgever een aantal maatregelen genomen om hun contractuele positie te versterken. Twee maatregelen zijn zeer relevant voor fotojournalisten: a) het recht op een billijke vergoeding en b) vernietiging van onredelijke bepaling.

Op grond van het auteurscontractenrecht heb je recht op een billijke vergoeding – art. 25c lid 1 Auteurswet: Om je werk te mogen publiceren, heeft een uitgever jouw toestemming nodig. Op je werk rust immers auteursrecht. In de wet is bepaald dat je voor het verlenen van deze toestemming recht hebt op een billijke vergoeding. Wat billijk is, staat niet in de wet. Of de vergoeding die je krijgt billijk is, hangt af van de concrete omstandigheden.

De tweede maatregel zorgt er voor dat onredelijk bezwarende bepalingen kunnen worden vernietigd. Dat geldt voor zowel de bepalingen die in het contract staan als voor bepalingen die in algemene voorwaarden zijn opgenomen.

In het voorjaar vindt een tussenevaluatie van deze wet plaats. In het kader van deze evaluatie heeft PlatformMakers een boekje ontwikkeld. In dat boekje staan interviews met makers, zoals met fotojournalist Inge van Mill, die zich sterk maken voor het Auteursrecht en aangeven of de Wet Auteurscontractenrecht hun positie daadwerkelijk heeft verbeterd. Dat is tot op heden niet het geval en dat willen we aankaarten bij Minister Ingrid van Engelshoven van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW).

Zie hier voor aanvullende informatie over deze wet. 

Geschillencommissie Auteurscontractenrecht

De wet Auteurscontractenrecht voorziet een onafhankelijke geschillencommissie om problemen tussen makers en exploitanten op te lossen zonder dat er een rechter aan te pas hoeft te komen. De meningsverschillen kunnen gaan over bijvoorbeeld de billijkheid van het honorarium of voor de maker onredelijk bezwarende bepalingen in de overeenkomst.

(Foto)journalisten die een geschil hebben over het Auteursrecht met een opdrachtgever hoeven niet langer naar de rechter, maar kunnen naar de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht die sneller en zonder bijkomende kosten opereert. De geschillencommissie is op 1 oktober 2016 van start gegaan na een intensief lobby traject via PlatformMakers waar de NVJ deel van uit maakt.

De NVF en de NVJ hebben samen met PlatformMakers het doel en het belang van de Geschillencommissie uiteen gezet. Dit hebben wij gedaan via promotiemateriaal en via een enquête. Zie hier voor meer informatie 

Jaarlijks brancheonderzoek

Jaarlijks zorgt de NVF er samen met de NVJ er voor dat er een brancheonderzoek naar tarieven, Auteursrecht en onderhandelingspositie van o.a. fotografen en fotojournalisten wordt gehouden. De onderzoeksresultaten worden jaarlijks tijdens een Hoorzitting aan politici gepresenteerd. Dit onderzoek is belangrijk om ons sterk te kunnen maken voor een betere onderhandelingspositie van zelfstandige (foto)journalisten.

Lobby

In 2017 hebben de NVF en de NVJ samen gesprekken gevoerd met politici. Het doel van de motie is om collectieve onderhandelingen voor zzp’ers in de creatieve sector mogelijk te maken.  De motie is ingediend door Corinne Ellemeet en Lodewijk Asscher en is gesteund door de Tweede Kamer. Inmiddels zijn er vervolggesprekken geweest met politieke partijen die deel uit maken van het huidige kabinet. In april vinden gesprekken met het Ministerie van OCW en met het Ministerie van Sociale Zaken plaats. Het doel is om door te pakken en te zorgen dat er collectieve afspraken gemaakt kunnen worden voor fotojournalisten.

Persvrijheid

De NVJ en NVF zetten zich in voor collega (foto)journalisten. Onlangs heeft de NVJ campagne gevoerd voor fotojournalist Mahmoud Abou Zeid  (Shawkan) in Egypte.

Op 2 mei organiseert de NVJ een speciaal debat over de situatie in Egypte, waar het werk van de ter dood veroordeelde fotojournalist Shawkan wordt getoond.  

Daarnaast organiseert de NVJ samen met het Persvrijheidsfonds jaarlijks op 3 mei het Festival van het Vrije Woord, waar de impact van het internet op persvrijheid centraal staat. NVF-leden krijgen korting op de entree.

Fotojournalist in Algemeen Bestuur NVJ

Voormalig NVF-voorzitter Gerard Til is met ingang van november 2017 lid van het Algemeen Bestuur van de NVJ. Gerard is de tweede fotojournalist – sinds de oprichting van de NVJ ruim honderd jaar geleden – die zitting neemt in het Algemeen Bestuur. De belangen van de NVF worden hierdoor nog beter behartigd omdat Til zelf fotojournalist is en weet wat er bij fotojournalisten speelt.

Convenant Gezonder speelveld

In het kader van de campagne ‘Journalistiek heeft een prijs’ is met uitgeverijen afgesproken dat er tussen januari en juli 2018 wordt onderhandeld over een convenant voor zzp’ers. Dit convenant gaat over een ‘gezonder speelveld’. Het is uniek dat uitgeverijen over een gezonder speelveld willen praten en zich willen inzetten voor freelancers.

Campagne Fotojournalistiek heeft een prijs

Op dinsdag 27 maart tijdens het event #NVFBeeld heeft de NVF de campagne ‘Fotojournalistiek heeft een prijs’ gelanceerd. Het doel is om de bewustwording te vergroten dat a) fotojournalistiek een vak is b) kwaliteit moet worden betaald c) het belang van fotojournalistiek in de regio onder de aandacht te brengen van alle partijen.

 

Eric Brinkhorst, voorzitter NVF

Rosa García López, secretaris NVF en NVJ