Afscherming in Kadaster mogelijk bij ernstige bedreiging journalist

dinsdag 25 juni 2024

Naast afscherming van het bezoekadres in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel bij dreiging of mogelijke dreiging is het vanaf nu in uitzonderlijke gevallen mogelijk voor journalisten om persoonsgegevens af te schermen in het Kadaster. 

Om deze afscherming mogelijk te maken voor journalisten die ernstig worden bedreigd of daar risico op lopen heeft de Dienst voor het Kadaster en de openbare registers een convenant afgesloten met de Nederlandse Vereniging van Journalisten.

Daarnaast is er wetgeving in de maak om de toegang tot persoonsgegevens minder eenvoudig te maken, door het zoeken op naam te beperken tot specifieke beroepsgroepen. Deze betere afscherming van het register heeft echter door een recente rechterlijke uitspraak vertraging opgelopen.

Convenant

In het convenant tussen NVJ en het Kadaster is vastgelegd wat de beroepsgerelateerde afschermingscriteria zijn, inclusief de voorwaarden die gelden voor (behandeling van) een verzoek, om de persoonsgegevens van journalisten in de kadastrale registratie af te schermen.

Journalisten die in aanmerking willen komen zijn houder van een NVJ-perskaart of Landelijke Politieperskaart of in het bezit van een verklaring opgesteld door de NVJ of Persveilig waaruit blijkt dat hij/zij vanwege concrete werkzaamheden te beschouwen is als deel van de beroepsgroep journalisten.

Verzoek tot afscherming

Een verzoek tot afscherming dient gemotiveerd en voorzien van documentatie kenbaar te worden gemaakt aan de NVJ of PersVeilig. De NVJ of PersVeilig maakt op basis van deze informatie een risicoanalyse en besluit of het verzoek wordt voorgelegd aan het Kadaster. Deze risicoanalyse is vertrouwelijk van aard en wordt niet gedeeld met het Kadaster of met andere partijen. Het Kadaster beoordeelt vervolgens of het verzoek voldoet en compleet is en gaat uiterlijk binnen 6 weken over tot afscherming van de persoonsgegevens van betrokken journalist.

Het is niet mogelijk om als individu rechtstreeks een verzoek bij het Kadaster in te dienen.

Eigen verantwoordelijkheid

Daarnaast is het van belang dat journalisten die een verzoek doen ook een eigen verantwoordelijkheid hebben voor het beperken van de (online) vindbaarheid van het woonadres. Bijvoorbeeld door het afschermen van het woonadres in de Basisregistratie personen en het Handelsregister (indien van toepassing), maar ook de herleidbaarheid ervan op sociale media, internet, zoekmachines ed.

Besluit kadaster

Als het Kadaster besluit over te gaan tot afscherming van de persoonsgegevens dan geldt dit voor een periode van vijf jaar of tot de dreiging stopt. Alleen notarissen, deurwaarders en bestuursorganen wordt inlichtingen verstrekt over afgeschermde personen als dit nodig is voor het uitoefenen van hun wettelijke taken.

Meer lezen: 

 

Website Kadaster 

Tijdelijke opheffing beperking ‘zoeken op naam’