Akkoord NVJ-leden op sociale regeling regionale omroepen

donderdag 21 juli 2016

De NVJ-leden bij de regionale omroepen hebben ingestemd met een aanvullende sociale regeling in verband met de omvangrijke reorganisatie die daar in 2017 wordt doorgevoerd. De vakorganisaties NVJ, FNV KIEM en CNV Vakmensen hebben hierover de afgelopen maanden met de regionale omroeporganisaties onderhandeld.

De precieze nieuwe structuur en inrichting van de regionale omroepen is nog onduidelijk. Dat komt door de trage politieke besluitvorming rondom de Mediawet. Zo is de door staatssecretaris Dekker in de Eerste Kamer beloofde aanvullende wetgeving voor het zomerreces er nog altijd niet. Maar ook de omroepen zitten onderling bij veel punten nog steeds niet op een lijn.

Tegelijk staat wel vast dat de reorganisatie per 1 januari 2017 €17 miljoen aan bezuinigingen moet opleveren. Het grootste deel daarvan moet worden gerealiseerd door clustering van alle ondersteunende diensten bij de regionale omroepen. Maar ook binnen de overblijvende regionale redacties zijn reorganisaties onontkoombaar. Daarover zal dit najaar meer bekend worden.

Sociaal vangnet voor wie?

De nu door de leden goedgekeurde afspraken zijn een aanvulling (addendum) op de sociale regeling in de cao 2015-2016 publieke omroep. Het gaat om specifieke zaken bij de reorganisatie van de regionale omroepen die niet in de algemene sociale regeling staan. De afspraak is dat deze sociale regeling ook na afloop van de cao (eind 2016) zal worden voortgezet tot 1 januari 2019. Immers, de regio-reorganisatie duurt ook tot na eind 2016. Het addendum is daaraan gekoppeld.

De sociale afspraken zijn van toepassing op medewerkers in vaste en tijdelijke dienst die te maken krijgen met de reorganisatie door bezuinigingen en wijziging van de mediawet. De algemene sociale regeling is al in 2015 door de leden goedgekeurd (bijlage XV cao).

Wat wordt geregeld? 

  • werkingssfeer: het addendum geldt net als de sociale regeling voor alle functies (redactie, techniek, staf, etc.)
  • vrijwillige vertrekregeling: voor medewerkers voor wie de gevolgen van de reorganisatie zo ingrijpend en onoverkomelijk zijn dat zij niet mee willen of kunnen in de nieuwe organisatie. Dit is uitsluitend een financiële regeling afgeleid van de sociale regeling in de cao
  • gevolgen van herplaatsing in een passende of nieuwe functie. Omdat een passende functie ook een lager gehonoreerde functie kan zijn, is hiervoor een compensatieregeling afgesproken. Bij herplaatsing in een nieuwe functie geldt een proefperiode van een jaar. Bij een onverhoopte “mismatch” herleven de bepalingen van de financiële regeling van de cao sociale regeling (art.8)
  • de werknemer behoudt na herplaatsing bij een nieuwe rechtspersoon zijn opgebouwde  anciënniteit (dienstjaren)
  • omdat de nieuwe werkplek geografisch wezenlijk kan verschillen van de huidige zijn regelingen opgenomen over reiskosten, reistijd, verhuisvergoeding, dubbele woonlasten en thuiswerken
  • over de toepassing van regelingen in het addendum is bezwaar aan te tekenen bij dezelfde begeleidingscommissie die ook is ingesteld voor de juiste toepassing van de cao sociale regeling 2015-2016.