Beleidsvoornemens Freelance en NVF: gedrag opdrachtgevers in beeld brengen

dinsdag 25 oktober 2011

De positie van freelance journalisten en fotojournalisten moet op zowel collectief als individueel niveau verder worden versterkt. Op collectief niveau willen de secties Freelance en NVF goed en slecht gedrag van opdrachtgevers scherper in beeld brengen via het digitaal Meldpunt Freelance. Op individueel niveau krijgen freelancers meer ondersteuning aangeboden met onder andere een uitbreiding van het aantal cursussen en trainingen en meer netwerkbijeenkomsten. Dit staat in de notitie Beleidsvoornemens secties Freelance en NVF 2012.

Collectief

- De “Eerlijk deel” campagne zal worden voortgezet, dat wil zeggen dat er altijd een eerlijk deel in de opbrengsten van een exploitatie aan de freelancer moet toekomen. Een steun in de rug voor de “Eerlijk deel” campagne is het wetsvoorstel auteurscontractenrecht, dat nu bij de Raad van State ligt. Het auteurscontractenrecht moet ervoor zorgen dat voortaan een billijke vergoeding wordt betaald voor de exploitatie van foto’s en artikelen van freelancers. De NVJ komt daarbij namens haar aangesloten freelance journalisten en fotojournalisten in een wettelijk vastgelegde onderhandelingspositie en kan zich derhalve inzetten voor een eerlijk deel in de opbrengsten van de exploitatie door uitgevers en omroepen.
- De secties Freelance en NVF zullen in het kader van de “Eerlijk deel” campagne de gesprekken voortzetten met uitgevers en omroepen. Een belangrijke reden hiervoor is dat ook uitgevers merken dat advertentie-inkomsten aan hun neus voorbijgaan, nu content via onder andere Google en Facebook gratis ter beschikking komt.
- De secties Freelance en NVF willen goed en slecht gedrag van opdrachtgevers scherper in beeld brengen en waar nodig aanpakken. Hiervoor wordt het digitaal Meldpunt Freelance ingericht. Hier kunnen freelancers melding maken van (wurg)contracten, onverantwoord lage honorering en andere misstanden. Ook is er plaats voor het signaleren van positieve uitzonderingen.
- Via het collectief arbeidsvoorwaardenoverleg wordt gestreefd naar afspraken met werkgevers, waarin het principe van behoorlijke en gelijke beloning van alle journalisten wordt afgesproken, of ze nu via CAO of freelance werken.

Individueel

- Het aanbod van cursussen en trainingen via de NVJ Academy wordt verder uitgebreid, met een speciaal deel gericht op freelance-ondernemerschap.
- De secties Freelance en NVF intensiveren hun succesvolle netwerkbijeenkomsten voor zowel freelancers als fotojournalisten in de regio en eenmaal per jaar via de Grote Freelancersdag.
- De NVJ wil inzicht in de markt verschaffen in 2012 door middel van een brancheonderzoek. Hiervoor wordt een voorstel ingediend bij het Stimuleringsfonds voor de Pers.
- De tariefcalculator wordt verbeterd en toegankelijker gemaakt. De NVJ zal rechtstreeks of in samenwerking met andere organisaties proberen om de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) te overtuigen dat freelancers gebaat zijn met een duidelijk richtsnoer voor hun tariefberekening. Dit richtsnoer bleek in het verleden nuttig bij tariefonderhandelingen met opdrachtgevers.
- De NVJ Freelancersmap wordt vernieuwd en zal digitaal te raadplegen zijn.
- De databases voor freelancers en fotojournalisten via de Villamedia Community worden vereenvoudigd en beter geïntegreerd met Villamedia. Freelancers en fotojournalisten zullen hierdoor beter vindbaar zijn op hun specialisme.

De notitie Beleidsvoornemens secties Freelance en NVF 2012 wordt tijdens de komende NVJ Verenigingsraad op 9 november vastgesteld.