Nieuws

Wijziging rond AOW-ontslag

Met ingang van 1 januari 2013 is de AOW-leeftijd met een maand opgeschoven. Vanaf 1 april 2012 was de AOW al gewijzigd in die zin dat de AOW niet meer inging per de eerste van de maand dat men 65 werd, maar pas vanaf de dag van de 65ste verjaardag. In sommige cao’s en arbeidsovereenkomsten wordt 65 jaar nog steeds genoemd als automatische einddatum van de arbeidsovereenkomst. Dat mag niet meer. Dergelijke bepalingen in cao’s en individuele arbeidsovereenkomsten zijn vernietigbaar. De correcte bepaling in (collectieve) arbeidsovereenkomsten moet zijn dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

n.b. De NVJ heeft zich aangesloten bij een door diverse (FNV)bonden tegen de Staat aanhangig gemaakte procedure die er (kort gezegd) toe zou moeten leiden dat het AOW-gat wordt gerepareerd voor mensen die nu in VUT of vroegpensioen zitten.

Bron: Advocaten & Juristen NVJ Lees meer over Wijziging rond AOW-ontslag

9 april 2013

Bronbescherming strekt zich uit tot getuigenverhoor

Dagblad De Limburger heeft een artikel gepubliceerd waarin een gemeenteraadslid door medebewoners van het appartementencomplex waar hij woont ‘psychologisch terrorist’ wordt genoemd. Het gemeenteraadslid voelt zich in zijn persoonlijke integriteit aangetast en vordert een immateriële schadevergoeding. Hij wil weten wie bij de bijeenkomst aanwezig was en waar die plaatsvond. Bij het getuigenverhoor hierover belet de raadsheer-commissaris dat de getuige de vragen beantwoordt. De Hoge Raad oordeelt dat in dit geval het recht op bronbescherming van de journalist belangrijker is dan het recht van het raadslid om zich te verweren tegen de aantijgingen.

Bron: Rechtspraak.nl Lees meer over Bronbescherming strekt zich uit tot getuigenverhoor

9 april 2013

De schade bij online auteursrechtinbreuk

Remie Consultants heeft op haar website 43 artikelen uit het tijdschrift Cobouw gezet. Cozzmoss heeft namens Cobouw/Sdu de opdracht gekregen de ‘aan Cobouw/Sdu toekomende’ auteursrechten te handhaven en vordert schadevergoeding. De rechter begroot de schade op basis van de licentievergoeding van Cobouw voor hergebruik van € 0,47 per woord en wijst in verband met de gestelde ‘uitgeholde exclusiviteit’ ook de gevorderde opslag van 0,25 % als schade toe. Daardoor is € 8.303,14 als schadevergoeding toewijsbaar evenals € 1.128,50 aan administratiekosten.

Bron: Rechtspraak.nl Lees meer over De schade bij online auteursrechtinbreuk

9 april 2013

Schuilnaam prostitutie-onderzoeksjournaliste mag worden onthuld

De onderzoeksjournaliste had zich bij publicaties over vrouwenhandel en prostitutie bediend van de schuilnaam Patricia Perquin. Deze publicaties leidden ertoe dat zij door de gemeente Amsterdam werd betrokken bij het prostitutiebeleid. Om te voorkomen dat haar echte naam wordt bekendgemaakt, spant zij een kort geding aan tegen de Volkskrant. De voorzieningenrechter komt na een belangenafweging tot de conclusie dat de vrijheid van meningsuiting hier zwaarder weegt dan het belang van eiseres bij bescherming van haar persoonlijke levenssfeer en het belang dat haar schuilnaam niet wordt onthuld vanwege het hieraan mogelijk verbonden gevaar.

Bron: Rechtspraak.nl Lees meer over Schuilnaam prostitutie-onderzoeksjournaliste mag worden onthuld

9 april 2013

Verbod om meer dan 10x per maand een WOB-verzoek te doen

De gemeente Dordrecht heeft haar beleid om illegale kamerverhuur tegen te gaan. De eigenaar van de panden reageert met het indienen van honderden bezwaar- en beroepschriften en verzoeken op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur, met de erkenning dat hij dat doet om te “zieken.” De gemeente Dordrecht vordert in een kort geding een verbod om meer dan 10 verzoeken per maand (uitgezonderd bezwaren en beroepen) te doen. De voorzieningenrechter wijst de vordering van de gemeente toe wegens misbruik van bevoegdheid.

Bron: Rechtspraak.nl Lees meer over Verbod om meer dan 10x per maand een WOB-verzoek te doen

9 april 2013

Spreekuur NVJ op het Mediapark

NVJ-leden werkzaam bij de landelijke publieke omroepen met vragen over eventueel afgekondigde reorganisaties of het Sociaal Plan kunnen gebruik maken van een speciaal spreekuur van de NVJ. Van 16 mei tot en met 27 juni zal elke donderdag een spreekuur worden gehouden op het Mediapark in Hilversum. Lees meer over Spreekuur NVJ op het Mediapark

9 april 2013

Geen akkoord RTL Nederland

De onderhandelingen over een nieuwe cao voor RTL Nederland zijn afgerond maar hebben niet geleid tot een akkoord. De onderhandelingen hebben op zichzelf een keurig resultaat opgeleverd: een tweejarige cao en zowel dit jaar als volgend jaar een structurele verhoging met 1,5 procent. Dat er toch geen akkoord is, heeft te maken met de tweedeling van arbeidsvoorwaarden, aldus NVJ. Lees meer over Geen akkoord RTL Nederland

9 april 2013

Medezeggenschap bij kleine onderneming

Bij een kleine stichting moest een relevant aantal mensen worden ontslagen. De kantonrechter stelt vast dat een personeelsvertegenwoordiging (PVT) adviesrecht heeft ten aanzien van een besluit dat kan leiden tot verlies van tenminste eenvierde van de arbeidsplaatsen. Een PVT heeft, net als een ondernemingsraad, de mogelijkheid om, zo nodig bij wege van kort geding, de haar toekomende rechten af te dwingen. Het verweer dat de PVT nog niet was opgericht toen de ontslagvergunningen werden aangevraagd, wordt gepasseerd. De kantonrechter veroordeelt de werkgever om de ontslagaanvragen in te trekken en verbiedt om gebruik te maken van de reeds verleende ontslagvergunningen.

Bron: Rechtspraak.nl Lees meer over Medezeggenschap bij kleine onderneming

8 april 2013

Reorganisatie secretariaat NVJ en redactie Villamedia

Als eerste stap naar een nieuwe organisatie voor de NVJ is vandaag een reorganisatie aangekondigd. Deze stap moet ervoor zorgen dat de NVJ haar lange termijnvisie kan realiseren, waarbij de NVJ wil meeveranderen met de ontwikkelingen binnen het vak. Daarbij ziet de NVJ het als haar missie om alle professionals en aankomende professionals te steunen, die bij het maken van beeld, geluid, tekst en vorm een journalistieke werkwijze hanteren. Daarnaast wordt dienstverlening ontwikkeld voor de hiermee verwante groepen in de media. De eerste stap om deze ambitie te realiseren is het financieel gezond en efficiënt maken van de organisatie. Lees meer over Reorganisatie secretariaat NVJ en redactie Villamedia

8 april 2013

Verandering NVJ met draagvlak

Beste verenigingsraadsleden,

Namens het NVJ-bestuur en de leiding van de NVJ-werkorganisatie willen we een verklaring aan onze leden en de leden van de verenigingsraad geven, vooruitlopend op de jaarvergadering van 3 mei a.s. , over het opstappen van een aantal bestuursleden eind maart. We doen dat nadrukkelijk gezamenlijk, daarmee aangevend dat er sprake is van onderling vertrouwen. Lees meer over Verandering NVJ met draagvlak

7 april 2013
Resultaat 301 - 310  (van 418)

Pagina's