Beslis mee over voorstel wijzigingen Verkiezingsreglement

donderdag 15 juni 2023

De Algemene Ledenvergadering van de NVJ heeft op 27 januari 2021 het reglement vastgesteld voor het houden van verkiezingen voor bestuur en beleidsteams binnen de gewijzigde verenigingsstructuur. Na evaluatie van de eerste verkiezingen-nieuwe-stijl eind 2021 is het bestuur tot de conclusie gekomen dat het reglement op een aantal plaatsen aangepast dient te worden, met name om de continuïteit van bestuur te waarborgen bij tussentijds aftreden. Tijdens de ALV op 8 juli legt het bestuur een conceptvoorstel voor aan de leden.

Foto: Wilmar Dik

De voorgestelde wijzigingen zijn gebundeld in een conceptvoorstel. Als de ALV op 8 juli de wijziging van het Verkiezingsreglement goedkeurt, zullen de verkiezingen in oktober/november 2023 volgens dit nieuwe reglement worden gehouden. Het Verkiezingsreglement is onderdeel van het Huishoudelijk Reglement.

Belangrijkste voorgestelde wijzigingen

De exacte wijzigingen t.o.v. het huidige reglement vind je in het Voorstel wijzigingen Verkiezingsreglement. Hierin zijn de voorgestelde aanpassingen blauw gemarkeerd. Per aanpassing vind je in groen een toelichting op de voorgestelde wijziging. De twee belangrijkste wijzigingen:

  1. Er is een nieuw artikel opgenomen in het conceptvoorstel over tussentijdse opvolging. De voorgestelde wijziging maakt het mogelijk voor leden om zich te kandideren voor twee functies zónder dat dit tot problemen leidt. Ook stemmen de leden in dit voorstel niet alleen op hun voorkeurskandidaat, ze geven ook aan wie hun nummer twee, drie, etc. is. Treedt een bestuurslid of beleidsteamlid in de eerste twee jaren van zijn of haar termijn af, wordt de nummer twee in de verkiezingsuitslag gevraagd de termijn af te maken (m.u.v. de voorzitter, vice-voorzitter en penningmeester, hiervoor vinden altijd nieuwe verkiezingen plaats). Zo hoeven met dit nieuwe artikel geen of minder tussentijdse verkiezingen te worden gehouden
  2. De Verkiezingscommissie houdt toezicht op een goed en eerlijk verloop van de verkiezingen. Deze commissie beoordeelt in de periode tussen kandidaatstelling en start van de verkiezingen of de kandidaten voor de bestuursfuncties en de beleidsteams voldoen aan het profiel. Voorheen gold deze geloofwaardigheidstoets alleen voor kandidaat-bestuursleden, in het conceptvoorstel geldt de toets ook voor kandidaat-beleidsteamleden

Beslis mee tijdens de ALV

Op de ALV van 8 juli in Enschede wordt het aangepaste Verkiezingsreglement in stemming gebracht. Beslis jij ook mee? Meld je dan aan voor de ALV!