Btw wel of niet in rekening brengen?

dinsdag 3 juli 2012

JURIDISCH – Als het gaat om journalistiek werk wordt er in principe geen btw berekend. Daarvoor geldt een vrijstelling. Maar wanneer spreek je van journalistiek werk en behoort tekstwerk voor een bedrijf daar ook toe?

Of er al dan niet sprake is van journalistieke arbeid is door het ministerie van Financiën verwoord in een schrijven van 5 december 2005 'Vrijstelling diensten door componisten, schrijvers en journalisten'. Daarin wordt het aldus gedefinieerd: er is sprake van een dienst van een journalist als er een inhoudelijke of redactionele bijdrage wordt geleverd aan een dagblad of tijdschrift of aan een in- of voorlichtend programma voor radio of televisie.

Ik ga ervan uit dat dit ook opgaat voor journalistieke bijdragen aan andere vormen van communicatie, hoewel daar niets over wordt gemeld. In alle gevallen is het criterium dat het moet gaan om het verwoorden van de eigen gedachte-inhoud (te vergelijken met scheppende arbeid van componisten).
Opgemerkt wordt dat het maken van teksten die voor reclamedoeleinden worden gebruikt, waaronder ook advertorials en ander commercieel tekstwerk zoals brochures, jaarverslagen e.d., niet kunnen worden aangemerkt als journalistiek werk. Ook voor foto’s geldt geen vrijstelling. Wel is de vrijstelling weer van toepassing op tekenaars van politieke spotprenten in dagbladen, weekbladen en andere periodieken. Zij zijn het niet verplicht, doch kunnen van de vrijstelling gebruik maken als opdrachtgevers daar prijs op stellen.

Als je twijfelt of een btw vrijstelling geldt, vraag dan altijd schriftelijk informatie bij je eigen regio-inspecteur van de belastingen. Een btw-vrijstelling is niet altijd gunstig, want het betekent dat je bijvoorbeeld de door jou betaalde btw op een computer die je voor je werk gebruikt, niet af kunt trekken als voorbelasting bij de btw-aangifte.

Lever je tekst en beeld, dan moet je de factuur splitsen en voer je een ‘gemengd bedrijf met zowel aan btw onderhevige als vrijgestelde diensten. In zo’n geval zal, om maar even bij het voorbeeld van de computer te blijven, naar rato btw-aftrek plaats kunnen vinden.

Heb je ten onrechte geen btw afgedragen, dan kan de belastingdienst een naheffing (en eventuele boete) opleggen, tot vijf jaar nadat de belasting verschuldigd was.
In het omgekeerde geval - een zeer regelmatige en grote opdrachtgever heeft btw betaald terwijl dat niet nodig was - moet je dat melden bij de belastinginspecteur. Grote kans dat hier geen consequenties aan worden verbonden nu de fiscus er waarschijnlijk zelf niet slechter van is geworden.

Moet je in een jaar na aftrek van voorbelasting minder dan 1.883 euro aan btw betalen, dan hoef je òf minder òf helemaal geen btw te betalen, de zogeheten kleineondernemersregeling
(zie site van de belastingdienst).


Yolanda E. Pattiasina, NVJ Advocaten & Juristen