CAO Onderhandelingen bij Talpa TV Productions van start

maandag 25 oktober 2021

De NVJ heeft de afgelopen tijd met leden gesproken die werkzaam zijn bij Talpa TV Productions BV (hierna: Productions) over de nieuwe cao en in verband met de fusie tussen Talpa en RTL. Op basis van deze gesprekken zijn een aantal voorstellen geformuleerd waar alle leden over kunnen stemmen. Daarnaast wordt op dinsdag 26 oktober a.s. door de NVJ een redactiebijeenkomst georganiseerd waarbij alle werknemers, dus ook niet NVJ-leden, direct hun mening kunnen geven over de geformuleerde cao voorstellen.

Voorstellen voor de nieuwe cao:
 

1. Een looptijd van twee jaar

Een andere looptijd is bespreekbaar mocht de uitkomst van de onderhandelingen daar aanleiding toe geven.

2. Verbetering van de loonontwikkeling

De NVJ wil een structurele loonsverhoging van 4 procent per kalenderjaar voor de werknemers van Productions. Voor de zzp’ers moeten de tarieven gelijktijdig en op gelijk niveau geïndexeerd worden. Deze afspraak willen we in een Fair Practice Code (FPC).

3. Gelijk Speelveld

Bij Productions wordt regelmatig gebruik gemaakt van flexibele arbeid. De NVJ streeft naar een ‘level playing field’ tussen medewerkers met een arbeidsovereenkomst en werkenden op basis van een opdrachtovereenkomst.
Ter dekking van de daadwerkelijke kosten die zzp’ers maken (zoals arbeidsongeschiktheidsverzekering, pensioen, etc.) dient de cao voortaan als basis voor de honorering van zzp’ers. Het afgesproken (uur)tarief komt in de nieuwe situatie minimaal overeen met het bruto all-in salarisniveau van een werknemer plus minimaal 50%.

4.  Duurzame inzetbaarheid

De NVJ wil dat met behoud van gezondheid en welzijn werknemers en zzp’ers goed functioneren, zogeheten duurzame inzetbaarheid. Hiervoor zijn vier concrete voorstellen:

Aanvullend geboorteverlof

Vanaf 1 juli 2020 kunnen partners in het eerste half jaar na de komst van een baby, maximaal vijf weken extra verlof krijgen waarbij 70% van het loon wordt uitgekeerd door het UWV. NVJ stelt voor dat Productions dit inkomen aanvult tot 100%.

Thuiswerkregeling

Vanwege de coronacrisis is thuiswerk inmiddels een beproefde methode en algemeen geaccepteerd. Daar moeten wel afspraken over gemaakt worden, zoals zeggenschap over thuiswerken, een passende financiële compensatie en het goed faciliteren van thuiswerken, rekening houdend met de Arbowetgeving.

5. Fusie RTL Nederland en Talpa

De NVJ is stellig van mening dat de meerwaarde en geloofwaardigheid van Talpa in de Nederlandse mediasector, zeker wanneer de fusie definitief is, alleen is te waarborgen indien Hart van Nederland en Shownieuws hun huidige positie op de zender behouden.  NVJ wil dat makers hun huidige cao behouden, zodat ze in staat blijven hun vak goed en onafhankelijk uit te kunnen voeren. De financiële middelen, zoals het redactiebudget, moeten beschikbaar blijven.

Bijeenkomst

Op 26 oktober a.s. is secretaris Omroep Wais Shirbaz om 14.00 uur aanwezig op de Talpa redactie aan de Bergweg in Hilversum om eventuele vragen te beantwoorden en een toelichting te geven. Ook werknemers en zzp’ers die geen lid zijn van de NVJ zijn welkom. Opgeven kan via: wshirbaz@nvj.nl

cao