Cao-protocol Publieke Omroepen ondertekend

donderdag 5 november 2020

Donderdag hebben NVJ, CNV en de werkgeverspartijen bij de Publieke Omroepen het cao-protocol ondertekend. De cao Publieke Omroepen gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2019. De Fair Practice Code treedt per 1 december 2020 in werking. In het cao-protocol staat verder de afspraak dat de partijen zich blijven inzetten voor een verbetering van de tijdelijke contracten.

In de afgelopen weken is achter de schermen hard gewerkt om ook de FNV deelgenoot te maken van deze cao-uitkomst. Gisteren werd bij een laatste poging duidelijk dat de FNV de cao niet ondertekent. Gelukkig ondersteunt FNV wel de Fair Practice Code die zij vandaag heeft meeondertekend.

Ga hier naar:

Samenvatting

Looptijd en loonsverhogingen

Deze CAO heeft een looptijd van 36 maanden, ingaande 1 januari 2019 en derhalve eindigend op 31 december 2021.

Salarismaatregelen

  • De salarissen van werknemers in dienst op 1 november 2020 worden per 1 januari 2020 verhoogd met een percentage van 2,6% door nabetaling met de salarisbetaling van november 2020 over de maanden dat de werknemer in 2020 in dienst was van de omroepwerkgever.
  • De salarissen van werknemers in dienst op 1 november 2020 worden per 1 juli 2020 verhoogd met een percentage van 1% door nabetaling met de salarisbetaling van november 2020 over de maanden dat de werknemer sinds 1 juli 2020 in dienst was bij de omroepwerkgever.
  • De salarissen worden op 1 april 2021 verhoogd met een percentage van 1,4%. 

Fair Practice Code

Separaat aan de CAO voor het Omroeppersoneel is er tussen dezelfde partijen als de partijen in deze CAO een Fair Practice Code Goed Opdrachtgeverschap Publieke Omroep overeengekomen die per 1 december 2020 van kracht wordt. Daarin zijn afspraken gemaakt over de minimumtarieven voor freelancers bij de publieke omroepen. Daarnaast bevat de Fair Practice Code afspraken over de arbeidsvoorwaarden van de werkenden bij de buitenproducenten die voor de publieke omroepen programma’s maken. 

Positie medewerkers met een tijdelijke contract

Werkgevers zullen de werknemersorganisaties uiterlijk in mei 2021 inzage verschaffen in de percentuele verhouding tussen tijdelijk en vaste contracten in 2019 en 2020. Hierbij wordt ook inzage verstrekt in de omvang van de in- en uitstroming van tijdelijke contracten en doorstroming naar aanstellingen voor onbepaalde tijd. Partijen zullen vervolgens uiterlijk in mei 2021 met elkaar over dit onderwerp in gesprek gaan. Deze gesprekken zullen partijen voeren mede in het licht van de aanbevelingen van de Commissie Borstlap.

Aanpassing pensioenregeling

De pensioenregeling wordt met ingang van 1 januari 2021 aangepast door wijziging van de regeling nabestaandenpensioen op opbouwbasis in een nabestaandenpensioen op risicobasis. (kopie brief pensioenfonds)

PersVeilig

In de zomer van 2018 hebben de NVJ, het Genootschap van Hoofdredacteuren, de politie en het Openbaar Ministerie in een convenant afspraken gemaakt over de verbetering van veiligheid voor journalisten. Met het oog op de versterking van de positie van journalisten als het gaat om agressie, geweld en bedreiging is er een sector breed project van start gegaan onder de naam PersVeilig. Partijen zijn overeengekomen, dat de publieke omroepwerkgevers in 2020, 2021 en 2022 eveneens een bedrag ter hoogte van € 50.000 per jaar aan dit project zullen bijdragen. (link naar persveilig)

Medezeggenschap voor programmamakers

Redactieraad (artikel 2 CAO): Met het oog op de medezeggenschap van programmamakers stellen omroepen in het kader van hun redactiestatuten een onafhankelijke redactieraad in.

Diversiteit

Genderneutrale beloning: Partijen zijn met elkaar overeengekomen in 2021 binnen de publieke omroepen, landelijk en regionaal, onderzoek te (laten) verrichten naar gender neutrale beloning. In het eerste kwartaal van 2021 gaan partijen met elkaar in gesprek over de uitgangspunten voor dit onderzoek.

Werkdruk

Dit is een onderwerp dat hoog op de agenda staat bij alle publieke omroepen en veel aandacht vraagt en heeft. Omroepen en ondernemingsraden zijn hierover met elkaar in gesprek. De CAO partijen zijn met elkaar overeengekomen de uitwerking en gesprekken daarover ook op dat niveau te houden. Werkgevers zullen aan de werknemersvertegenwoordigers inzichtelijk maken hoe omroepenwerkgevers met dit onderwerp omgaan. Zo nodig kunnen actiepunten ten behoeve van vermindering van de werkdruk tijdens de looptijd van deze CAO uitgevoerd worden.