Dagbladbedrijven schaffen onterecht auteursrechtvergoeding af

donderdag 25 november 2010

Bij verschillende bedrijven zijn vragen gerezen over de auteursrechtvergoeding voor dagbladjournalisten. Er zijn inmiddels werkgevers die zeggen dat journalisten dit jaar geen recht meer hebben op een vergoeding. Het eenzijdig afschaffen van de vergoeding is uit den boze, aldus de NVJ.

In de Dagblad CAO is geregeld dat journalisten recht hebben op een auteursrechtvergoeding, waarna de besturen van NVJ en NDP afspraken hebben gemaakt over de hoogte van deze regeling. Deze afspraken golden tot en met 2009. Het ging vorig jaar om 0,5 procent en de NVJ hecht aan voortzetting van een collectieve regeling, voor dit jaar en ook voor daarna.

Inmiddels heeft het NDP-bestuur echter besloten om geen specifieke collectieve vergoedingsafspraak voor 2010 te willen maken. Er zijn werkgevers die daaraan de conclusie verbinden dat journalisten dus geen recht meer hebben op een vergoeding. ‘Wij hebben daarom besloten de beleidslijn van de NDP te volgen en dit jaar geen vergoeding auteursrechten te geven’, zo valt te lezen in een mededeling van de Persgroep Nederland.

De beleidslijn van de NDP is echter een andere. De werkgevers hebben recent een zogeheten ledenbrief verspreid met daarbij een bijlage waarin uitvoerig aandacht voor dit onderwerp. Los van de vraag of de huidige situatie wenselijk is: de basisfeiten worden correct weergegeven: De regeling tot en met 2009 staat genoemd in zowel de CAO-DJ 2007-2009 (pag. 49 onderaan en pag. 124 midden) als de CAO-DJ 2009-2010 (pag. 50 onderaan en pag. 125 midden). Hoewel de NDP geen collectieve afspraken wil maken, blijft het recht op vergoeding in artikel 8.5 van de CAO gewoon bestaan, omdat dat recht doorwerkt in de individuele arbeidsovereenkomst van de dagbladjournalist. Alleen de hoogte van de vergoeding staat niet meer vast. De hoogte van de redelijke vergoeding is met ingang van 2010 weer onderwerp van overleg op ondernemingsniveau, zoals ook tot 1998 het geval was.

Die laatste zin is blijkbaar niet door iedere werkgever gelezen. Het eenzijdig afschaffen van de vergoeding is uit den boze. Gevolg van de NDP-stellingname is nu wel dat de kwestie bij de betrokken bedrijven op het bordje van de redactiecommissies dreigt terecht te komen.

De NVJ betreurt het standpunt van de werkgevers en stelt vast dat het in de afzonderlijke bedrijven tot veel ongewenste extra rompslomp en onrust leidt. Het recht op een vergoeding bestaat nog steeds, allerlei slepende procedures liggen in het verschiet.

De NVJ zal dan ook aan de NDP kenbaar maken dat zij het noodzakelijk vindt voor de gehele sector ook voor 2010 en daarna een collectieve afspraak te maken. De NVJ schrikt er intussen zeker niet voor terug om de redactiecommissies zonodig door middel van onderhandelingen en juridische procedures te ondersteunen in het afdwingen van een vergoeding per dagbladbedrijf.