Eindbod cao Publieke Omroep: 5% erbij en afspraak ondergrens 150% cao-loon voor freelancers

donderdag 1 oktober 2020

In de afgelopen maanden hebben de cao-partijen meerdere en langdurige gesprekken gevoerd over totstandkoming van een nieuwe Cao voor de Publieke Omroep. Deze gesprekken hebben op 28 september jl. tot een eindbod geleid vanuit de werkgevers. Leden werkzaam bij de Publieke Omroep kunnen tot 15 oktober hun stem uitbrengen op het eindbod van de omroepwerkgevers. 

In totaal gaan de lonen gedurende de looptijd van de cao, dus voor de periode 2019-2021, structureel met 5% omhoog. Met name de afspraken over meer zeggenschap voor de programmamakers en duidelijke ondergrenzen bij de inzet van freelancers stemmen tot tevredenheid. De NVJ is van mening dat, zeker in deze tijd, hiermee een verdedigbaar eindbod wordt geboden. 

Hoofdlijnen van het eindbod:

Looptijd

Het voorstel heeft betrekking op een cao die met terugwerkende kracht ingaat op 1 januari 2019 en eindigt op 31 december 2021.

Loon

In totaal gaan de lonen gedurende de looptijd van de CAO structureel met 5% omhoog. Dat gebeurt in 3 stappen: 

  • De salarissen van werknemers in dienst op 1 november 2020 per 1 januari 2020 te verhogen met een percentage van 2,6% door nabetaling met de salarisbetaling van november 2020 over de maanden dat de werknemer in 2020 in dienst was van de omroepwerkgever;
  • De salarissen van werknemers in dienst op 1 november 2020 per 1 juli 2020 te verhogen met een percentage van 1% door nabetaling met de salarisbetaling van november 2020 over de maanden dat de werknemer sinds 1 juli 2020 in dienst was bij de omroepwerkgever;
  • De salarissen op 1 april 2021 te verhogen met een percentage van 1,4%.

Pensioen

Als onderdeel van het eindbod willen de werkgevers de pensioenregeling op 1 januari 2021 aanpassen door wijziging van de regeling nabestaandenpensioen op opbouwbasis in een nabestaandenpensioen op risicobasis. Dit is in lijn met de afspraken, die in het landelijke pensioenakkoord zijn overeengekomen voor het nieuwe pensioenstelsel. Daardoor kan de voorziene pensioenpremiestijging worden beperkt. In 2021 gaan partijen met elkaar in gesprek over de optie om nadere voorwaarden overeen te komen ten aanzien van het nabestaandepensioen op risicobasis, zoals deze thans worden ontwikkeld door de Stichting van de Arbeid.

Fair Practice Code

Separaat aan de Cao voor het Omroeppersoneel voorziet het voorstel in een Fair Practice Code Goed Opdrachtgeverschap Publieke Omroep. Deze code zorgt voor bindende afspraken over de tarieven, die de omroepen voortaan tenminste dienen te betalen, indien zij zelfstandige makers inhuren. Voortaan krijgen zelfstandigen tenminste 150% van het cao-loon dat past bij de functie die vervuld wordt. Dit uitgangspunt gaat gelden in de relatie tussen omroepen en opdrachtnemers, maar zal ook als vertrekpunt dienen, indien omroepen werken met externe producenten van omroepproducties.

Ketenbepaling

Werkgevers zullen over 2019 en 2020  aan de werknemersorganisaties separaat inzage verschaffen in de percentuele verhouding tussen het aantal werknemers werkzaam op basis van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde en arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd. Hierbij wordt ook inzage verstrekt in de omvang van de doorstroming van aanstellingen voor bepaalde naar aanstellingen voor onbepaalde tijd.

Redactieraad

Met het oog op de medezeggenschap van programmamakers stellen omroepen een onafhankelijke redactieraad in. Omroepen treffen hiertoe een voorziening in hun redactiestatuten. Dit wordt vastgelegd in artikel 2, tweede lid van de Cao voor Omroeppersoneel.