Eindbod cao publieke omroep voorgelegd aan NVJ-leden

dinsdag 22 februari 2022

Na meerdere intensieve onderhandelingsrondes met werkgevers van de publieke omroepen is er een eindbod voor de cao 2022-2023. Dit zijn de belangrijkste uitkomsten. 

Sinds september 2021 heeft de NVJ zich ingespannen voor een nieuwe cao voor de publieke omroepen. Volgens de NVJ-onderhandelingsdelegatie is het eindbod op dit moment het hoogst haalbare aan de onderhandelingstafel. "Dat hebben de werkgevers duidelijk gemaakt door het eindpunt van het laatste gesprek als eindbod te markeren", zegt Wais Shirbaz, secretaris Omroepzaken en onderhandelaar namens de NVJ. "Ten opzichte van het startpunt van de onderhandelingen hebben we op belangrijke punten grote stappen gezet: structurele loonsverhoging van in totaal 5 procent, indexatie van zzp-tarieven, het terugdringen van het percentage flex-contracten, en daarmee het verhogen van het aandeel vaste contracten met 25 procent in deze cao periode."

Hoewel de loonstijging en de bijstelling van het vast/flex-percentage volgens de NVJ niet het ideale niveau hebben bereikt, vindt de vereniging de uitkomst verdedigbaar. De NVJ legt dit eindbod daarom neutraal aan haar leden voor. De gehele tekst van de cao is onderaan dit bericht te downloaden. NVJ-leden kunnen tot maandag 7 maart hun stem uitbrengen via het stemformulier dat zij per mail ontvangen.

Inschaling

Tot Shirbaz' spijt is het niet gelukt de correcte toepassing van de cao voor jonge instroom vast te leggen. Met andere woorden: de juiste inschaling van jonge journalisten. "Wij constateren dat jonge journalisten regelmatig in een zogeheten 'aanloopschaal' terechtkomen als ze beginnen met werken bij de publieke omroep. Dat bestaat niet, en vinden wij dus absoluut niet kunnen", zegt Shirbaz.

Het is tijdens deze cao-onderhandelingen niet gelukt af te spreken dat jonge journalisten die instromen per definitie in functiegroep G wordt ingeschaald. "Maar dat betekent niet dat we met lege handen staan", benadrukt Shirbaz. "We zullen de juridische mogelijkheden bestuderen, en de komende periode inzetten op het informeren van journalisten hierover. Zodat zij zich bewust zijn van hun rechten en zij zich niet tekort laten doen door inschaling in een lagere functie." 

De belangrijkste uitkomsten op een rijtje:

De looptijd van de nieuwe cao voor het omroeppersoneel bedraagt 24 maanden: van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023.

 • Structurele loonsverhoging van in totaal 5 procent;
  Per 1 januari 2022: plus 3 procent.
  Per 1 januari 2023: plus 2 procent.
 • Eenmalige uitkering van 1 procent;
  Eenmalige uitkering van 1 procent van het salaris in juli 2022 X 12 vermeerderd met vakantietoeslag en decemberuitkering.
 • Indexatie zzp-tarieven
  Bij een voortzetting van of een vergelijkbare nieuwe opdracht zal een omroepopdrachtgever in het aanbod voor een overeen te komen tarief het jaarlijks van overheidswege aan publieke omroepen toe te kennen accres verdisconteren. Voor 2022 is dat op 1,8 procent vastgesteld.
 • Afspraken rond de werkzekerheid, verhouding vast/flex
  Binnen de looptijd van deze cao-periode wordt het percentage werknemers werkzaam op basis van arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd per omroep verhoogd van minimaal 60 procent naar minimaal 70 procent, waarmee het percentage overeenkomsten voor bepaalde tijd wordt teruggebracht van maximaal 40 procent naar maximaal 30 procent. Ook is het niet meer mogelijk om via de OR van het percentage vast/flex af te wijken en zo het percentage flex-overeenkomsten te vergroten.
 • Aanvullend geboorteverlof
  De UWV-uitkering (70 procent van het loon) van medewerkers die aanvullend geboorteverlof opnemen, wordt door de werkgevers met ingang van 1 januari 2022 aangevuld tot 100 procent van het salaris.
 • PersVeilig
  Het project PersVeilig wordt gedurende de looptijd van deze cao gecontinueerd. Partijen bij deze cao zijn overeengekomen dat werkgevers een bedrag ter hoogte van €50.000 per jaar aan dit project bijdragen.

Wie vragen heeft naar aanleiding van het onderhandelingsresultaat kan contact opnemen met Wais Shirbaz, hoofd Werkvoorwaarden en secretaris Omroepzaken van de NVJ.