Fusie AT5 en RTV N-H

donderdag 8 juli 2010

De NVJ betreurt het dat de gemeente Amsterdam voor de tweede keer in relatief korte tijd een redding van AT5 blokkeert en verzoekt de gemeente, middels een brief aan mevrouw Gehrels, het besluit te heroverwegen en de fusie tussen AT5 en RTV Noord-Holland nog serieus een kans te bieden. Voor de werkgelegenheid maar vooral ook voor de journalistieke pluriformiteit in de stad Amsterdam.

Aan: Gemeente Amsterdam
College van Burgemeester & Wethouders
t.a.v. wethouder C.G. Gehrels
Postbus 202
1000 AE Amsterdam

Amsterdam, 8 juli 2010

Geachte mevrouw Gehrels,

Met verbazing en grote zorg heeft de Nederlandse Vereniging van Journalisten NVJ kennis genomen van uw besluit de fusie tussen AT5 en RTV Noord-Holland te blokkeren. Verbazing aangezien het fusieproces in een vergevorderd stadium verkeerd en wij de indruk hebben dat er geen onoverkomelijke problemen zijn. Naar wij hebben begrepen is uw besluit op een drietal punten gebaseerd.

De Ondernemingsraden van beide organisaties hebben, mede ook op ons advies, nog geen eindoordeel gegeven over de fusie. Dat kan pas wanneer volledige helderheid is over ondermeer de financiering van de nieuwe organisatie. En dat is uiteraard voor een belangrijk deel afhankelijk van een eventuele financiële toezegging van de gemeente Amsterdam. Het bevreemd ons dat u juist nu dit gegeven aangrijpt in uw negatieve afweging.

Tevens is het businessplan onvoldoende solide. Dat onderschrijven wij. In overleg met de directies, in aanwezigheid van de Ondernemingsraden, is ons recent gemeld dat AT5 in het lopende boekjaar aanloopt tegen een extra financiële tegenvaller. De fusiepartners hebben echter aangegeven dit deels dit jaar en deels na de fusie te kunnen oplossen zonder dat dit gevolgen heeft voor de ambities van de nieuwe organisatie. De onderbouwing die wij voor deze stelling hebben gekregen is naar onze mening sluitend. Met andere woorden: het businessplan moet en kan aangepast worden.

Tenslotte wordt gewezen op enkele kritische noten in een rapport dat BDO Nederland in opdracht van de provincie Noord-Holland heeft opgesteld. Navraag bij RTV Noord-Holland leert dat de grootste bezwaren van BDO inmiddels verholpen zijn.

De NVJ is vanaf het begin betrokken geweest in het fusieproces. Enerzijds om de sociale gevolgen middels een Sociaal Plan op te vangen. Anderzijds zijn wij uitgebreid geconsulteerd over de journalistieke gevolgen van de eventuele fusie. Wij hebben het proces dan ook uiterst kritisch gevolgd en waren op dit moment nog in onderhandeling over het Sociaal Plan.

De gevolgen van het niet doorgaan van de fusie zijn naar onze mening voor AT5 desastreus. De omroep is de afgelopen jaren steeds slechter in staat geweest als volwaardige professionele nieuwszender te functioneren. Op arbeidsvoorwaardelijk gebied is de achterstand enorm opgelopen. Op journalistiek gebied hebben wij reeds jaren geleden aangegeven dat het haast onverantwoordelijk is met een dergelijk minimale bezetting te werken.

Zeker in het licht van de eerder gememoreerde tekorten in het lopende boekjaar is te verwachten dat AT5 zelfstandig niet kan overleven. En dat zou vanuit journalistiek en sociaal oogpunt uiterst betreurenswaardig zijn. Daarmee zou de stad Amsterdam afscheid moeten nemen van een nieuwsmedium dat in het verleden haar bestaansrecht meer dan bewezen heeft. Het zal leiden tot een verdere verschraling van de pluriformiteit in het nieuwsaanbod. Maar ook ten aanzien van de werkgelegenheid zou dit een groot verlies betekenen.

Wij betreuren het dat de gemeente Amsterdam voor de tweede keer in relatief korte tijd een redding van AT5 blokkeert. Eerder besloot de gemeenteraad te elfder ure dat de overname van AT5 door Chello Media geen doorgang kon vinden. Wij verkeerden toen in de veronderstelling dat de gemeente daarmee haar verantwoordelijkheid nam en AT5 de ruimte zou geven zich verder te ontwikkelen. Wij gaan er ook van uit dat uw besluit nu met de beste intenties voor de omroep genomen is. Wij vrezen echter dat het een averechts effect zal hebben en uiteindelijk een definitief einde van AT5 zal betekenen.

Met klem verzoeken wij u het besluit te heroverwegen en de fusie tussen AT5 en RTV Noord-Holland nog serieus een kans te bieden. Voor de werkgelegenheid maar vooral ook voor de journalistieke pluriformiteit in de stad Amsterdam.

Uiteraard zijn wij altijd bereid met u van gedachten te wisselen over dit onderwerp. Graag vernemen wij uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Marc Visch
Secretaris Omroep
Nederlandse Vereniging van Journalisten NVJ
Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Cc. Gemeenteraad Amsterdam, directie/OR AT5, directie/OR RTV Noord-Holland, Provincie Noord-Holland