Geen misverstand meer over Sociaal Plan NDC

donderdag 11 juni 2009

De NVJ stemt na aanpassing in met een definitief akkoord sociaal plan NDC. Al in mei bereikte de NVJ en NDC Mediagroep een principeakkoord, maar een aantal leden stelde zich kritisch op.

In het akkoord is de definitie van het begrip maandsalaris aangepast, zodat deze nu weer strookt met wat daarover in het vorige plan stond.
Wel bleef een fundamenteel probleem bestaan over de mogelijke kwaliteitsselectie bij een reorganisatie. Hierbij draaide het om de uitleg van de zin: Daar waar er specifieke aanleiding mocht zijn om van deze procedure af te wijken (kwaliteitsselectie) zal hierover overleg plaatsvinden.

‘Aan kwaliteitsselectie moeten uit oogpunt van zorgvuldigheid strenge eisen worden gesteld en er hangt wat ons betreft ook een prijskaartje aan’, aldus wnd. dagbladsecretaris Arthur Maandag. ‘De directie stelde zich in het antwoord op de NVJ-brief op het standpunt dat het overleg zich zou moeten beperken tot OR en redactieraad. Dit was voor ons onaanvaardbaar. De NVJ gaat er vanuit dat zij bij dit overleg als volwaardige partner wordt betrokken.’

Nader overleg heeft er woensdagmiddag toe geleid dat aan vakorganisaties, dus ook aan de NVJ, toch een actieve rol wordt toegekend. De nieuwe formulering luidt als volgt: Daar waar er specifieke aanleiding mocht zijn om van deze procedure af te wijken (kwaliteitsselectie) zal dit gebeuren in overleg met de ondernemingsraad cq de redactiecommissie en de betrokken vakorganisaties.
Voor de NVJ is dit voldoende reden om op korte termijn een handtekening onder het plan te zetten.

Download hier het sociaal plan NDC (.pdf)