Gesprek met Truls Velgaard: vraagtekens blijven

dinsdag 12 oktober 2010

Maandagochtend 10 oktober hebben de bonden NVJ, FNV Kiem, CNV Media en De Unie bij Wegener kennisgemaakt met Truls Velgaard, de vorige week door Mecom geparachuteerde opvolger van Joop Munsterman. Hierbij een gezamenlijk verslag van het overleg.

Tijdens het gesprek hebben de bonden er meermalen en sterk op aangedrongen om duidelijkheid te geven over de redenen van het plotselinge vertrek van Munsterman, maar ook de bonden hebben geen bevredigende antwoorden gekregen. Integendeel, door het uitblijven van een logische verklaring zijn er misschien nog wel meer vraagtekens dan voorafgaand aan het gesprek. Hieronder in hoofdlijnen de belangrijkste punten.

NVJ, FNV Kiem, CNV Media en De Unie:

“Een aantal keren heeft Velgaard ons verzekerd dat hij niet van plan is om grote veranderingen door te voeren. Op onze vraag of Wegener of delen van Wegener zullen worden verkocht, zoals op verschillende plaatsen werd gesuggereerd, werd negatief gereageerd. Velgaard gaf aan dat dit wat hem betreft niet op steun kan rekenen.
En hoe zit het dan met de outsourcing van de ICT? Hierop werd geantwoord dat de beslissing hierover niet wordt geforceerd/doorgedrukt. Een en ander zal niet plaats hebben zonder akkoord van het management, aldus Velgaard, maar het is wel zo dat dit proces loopt en interne voorbereiding vergt. Op onze vraag binnen welk tijdsbestek wij en u dus duidelijkheid kunnen verwachten, werd aangegeven dat dit nog niet kon worden aangegeven, omdat er eerst sprake van een normale managementsituatie moet zijn en die is er nu niet.

Als er nog zo weinig antwoorden zijn, wat is er dan wel duidelijk? Eerlijk gezegd moeten we het antwoord op die vraag schuldig blijven. Velgaard heeft aangegeven dat hij de intentie heeft om Wegener te laten groeien en dat hij inzet op de continuering van de ontwikkeling van het bedrijf. Hij heeft zich gecommitteerd aan de vastgestelde targets bij Wegener.
Op onze vraag hoe we de uitspraken van David Montgomery moeten lezen dat de veranderingen versneld zullen worden, antwoordt Velgaard dat dit voor alle mediabedrijven geldt en dat hij niet is aangenomen om doelen op te leggen die niet begrepen worden.

Velgaard stelde tegenover ons dat hij aan zijn klus bij Wegener is begonnen met een open agenda. Er komen geen radicale veranderingen en geen nieuwe strategieën; hij wil samenwerken en steun geven aan de goede ontwikkelingen.
Aan de ene kant lijkt dat een positief signaal, maar aan de andere kant doet dat met nog meer volume de vraag oproepen: waarom moest Munsterman dan weg?

Over de tijdelijke benoeming van Velgaard als CEO is aan de COR geen advies gevraagd. Volgens de Raad van Commissarissen (en ook volgens Velgaard?) is een tijdelijke benoeming niet adviesplichtig. De COR vindt van wel; maandagmiddag vond hierover overleg plaats. Over de uitkomsten daarvan kunnen wij op dit moment nog niets zeggen, maar dat is ook niet aan ons maar aan de COR.
Over de definitieve benoeming bestaat geen verschil van mening; daar wordt wél advies over gevraagd.

Wij hebben meermalen op tafel gelegd dat er veel onrust en onzekerheid is binnen het bedrijf. We vinden dat u moet weten waar u aan toe bent. Mooie woorden zijn mooi, maar u heeft behoefte aan zekerheid. Daarom hebben we aangedrongen op een werkgelegenheidsgarantie (die we niet hebben gekregen, want ook al groeit het bedrijf, dan wil dat niet zeggen dat er geen sprake is van banenverlies).
Wij waren in onderhandeling met Wegener over een nieuw sociaal plan dat gebaseerd was op een nieuw HR-beleid. Dát overleg hebben we nu opgeschort. Zolang we niet weten wat de plannen van het bedrijf zijn, heeft het geen zin om te praten over de gevolgen van die onbekende plannen en de manier waarop we die gevolgen moeten opvangen.
Op dit moment is er geen sociaal plan; werknemers die te maken hebben met een situatie waarin zij als gevolg van een meestal kleine reorganisatie worden ontslagen, hebben nu niets waarop zij terug kunnen vallen. We hebben afgesproken dat Wegener op korte termijn met een verklaring komt waarin staat hoe hiermee wordt omgegaan.

Grote vraag is hoe het nu verder moet. Een volgend overleg staat in ieder geval gepland op woensdag 3 november a.s. Op die manier hopen wij de druk op de ketel te houden en ervoor te zorgen dat uw belangen voldoende in het oog gehouden worden.
Mocht de onduidelijkheid over het vertrek van Munsterman blijven voortbestaan, met als logisch gevolg dat de onrust voortduurt, dan zullen de bonden niet schromen de Raad van Commissarissen dan wel grootaandeelhouder Mecom hier verder op aan te spreken.”