Hoorzitting: NVJ pleit voor koppeling tarieven freelancers aan cao

dinsdag 2 juni 2020

De NVJ spreekt woensdag het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) waar zij pleit voor de mogelijk om collectief te onderhandelen voor freelancers. De NVJ zal – in navolging van de architecten collectieve arbeids- en opdrachtovereenkomst (caoo) – pleiten voor tarieven die zijn afgeleid van de cao voor journalisten.  Conform de architecten-caoo  rekent zij een opslag van 50 procent bovenop de cao-lonen zodat freelancers hun aov en pensioen kunnen betalen en een buffer kunnen opbouwen.

Peter Kwint (SP), minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en Corinne Ellemeet (GroenLinks) (vlnr) bij overleg over toepassing Fair Practice Code, 4 maart 2020. (foto: Sem van der Wal)

‘Een afspraak over tarieven moet recht doen aan de ervaring en specialisatie die freelance (foto)journalisten inbrengen. Om goed in kaart te brengen wat de kloof is tussen de verdienste van journalisten in vast dienstverband en van freelance (foto)journalisten stuurt de NVJ de testversie van een calculator mee die inzichtelijk maakt hoe groot die kloof  is’,  aldus NVJ Secretaris Zelfstandigen, Rosa García López. 

Aanleiding voor het gesprek met het ministerie van OCW is het verzoek om een hoorzitting te organiseren met alle stakeholders zoals beroepsorganisaties, mediaorganisaties, brancheorganisaties en freelancers. Tweede Kamerlid Peter Kwint (SP) en de NVJ bereiden de hoorzitting voor om vervolg te kunnen geven aan de motie van Kwint ‘Minimumtarieven in de journalistieke sector t.v.v. 35300-VIII-116(1)’.  Kwint verzocht de regering met journalisten, fotografen, vakbonden en andere betrokkenen te bespreken hoe minimumtarieven in de journalistieke sector zo spoedig mogelijk overeen kunnen worden gekomen en de Kamer voor de zomer van 2020 over de uitkomsten te informeren. De motie van Kwint werd mede ondertekend door Tweede Kamerleden Lodewijk Asscher (PvdA) en Lisa Westerveld (Groen Links).

Het doel van de hoorzitting is om alle betrokken partijen te horen en om oplossingen te inventariseren. De SP wil bodemtarieven instellen naar aanleiding van het vonnis van twee freelancers Van Uem / Rogier versus De Persgroep (DPG Media).  De rechter stelde dat de tarieven van Van Uem /Rogier verdubbeld dienden te worden omdat ze niet billijk waren. De NVJ zal anders dan Kwint pleiten voor afgeleiden tarieven van de cao.

Verzoek wetswijziging

Kwint en de NVJ verzoeken de regering ook om collectief onderhandelen via een wetswijziging mogelijk te maken. De Wet Auteurscontractenrecht voorziet in de mogelijkheid om – als sociale partners tot een overeenstemming komen om aan de minister te vragen om bindende afspraken te maken.  Waar de wet niet in voorziet is om de minister van OCW te verzoeken om bindende afspraken te maken als sociale partners geen overeenstemming bereiken. Tot op heden stellen mediaorganisaties zich niet welwillend op. Hierdoor neemt de noodzaak toe om in de wet te  voorzien dat in dat geval de minister bindende afspraken kan maken en een bodemtarief kan instellen of om collectief onderhandelen mogelijk te maken. Op dit moment schrijft een wetgevingsjurist van het ministerie van OCW – naar aanleiding van de Motie Ellemeet/Asscher 34 775 VIII – 13 november 2013  – een nieuw wetsvoorstel om bovenstaande mogelijk te maken. Het nieuwe wetsvoorstel wordt eind 2020 verwacht.

Corona

De denktank Coronacrisis van de SER constateerde eind mei dat de arbeidsmarktagenda van voor corona moet worden opgepakt. Vijftien rapporten concluderen door de jaren heen hetzelfde: de flexibele schil is in Nederland doorgeslagen en de inkomenskloof tussen werknemers, zzp’ers en flexwerkers is onevenredig hoog. Deze conclusies werden voor het coronatijdperk getrokken en zijn nu nog nijpender en afgeleid tarief van de cao zorgt ervoor dat freelancers een buffer kunnen opbouwen en zich kunnen verzekeren.