Kabinet tilt aanpak zzp’ers over Statenverkiezingen heen

donderdag 20 november 2014

Minister Henk Kamp van Economische Zaken heeft de Tweede Kamer op woensdag 19 november laten weten dat het Interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) naar de arbeidsmarktpositie van zzp'ers pas in mei 2015 wordt verwacht. Kamp bevestigde dat het kabinet zint op versobering van de zelfstandigenaftrek. Het kabinet tilt hiermee de aanpak van zzp 'ers over de Statenverkiezingen van maart 2015 heen. De NVJ en de NVF vinden het buitengewoon kwalijk dat het huidige kabinet zzp’ers wegzet als profiteurs van fiscaal voordeel.

Het rapport van de werkgroep werd op 1 december verwacht maar is nu – om electorale redenen – over de Statenverkiezingen heen getild. De ambitie van het huidige kabinet is om de schijnzelfstandigheid aan te pakken en om het belastingstelsel te herzien. De discussie over het nieuwe belastingstelsel wordt komend voorjaar actueel. Veel hangt af van de uitslag van de provinciale Statenverkiezingen omdat daarmee de politieke verhoudingen opnieuw worden bepaald.

De NVJ en de NVF vinden het buitengewoon kwalijk dat het huidige kabinet van PvdA en VVD zzp’ers wegzet als profiteurs van fiscaal voordeel. ‘In de journalistiek dreigt ‘zelfstandigheid’ de norm te worden en hiermee het inkomensperspectief laag. De NVJ en NVF verzetten zich tegen het ongelijke speelveld tussen werknemers en zzp‘ers en vinden dat opdrachtgevers en kabinet zzp’ers als businesspartners moeten erkennen in plaats van buiten spel te zetten’, aldus Rosa García López, NVJ- secretaris Zelfstandigen. 

Samen met andere FNV-zelfstandigenbonden pleit de NVJ voor een gelijk speelveld tussen werknemers en zzp’ers (Equal Pay), een sectorale benadering (‘onze sector functioneert wezenlijk anders dan de bouw’), behoud van de zelfstandigen- en startersaftrek en om de dominante marktposities van opdrachtgevers aan te pakken (wurgcontracten) en om tariefafspraken te mogen maken.

Het  interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) beoogt de positie van zzp’ers en de groei van zelfstandigen te onderzoeken. Er is een werkgroep geformeerd vanuit de ministeries van Financiën, Economische Zaken en Sociale Zeken en Werkgelegenheid. De opdracht aan de werkgroep is:

  • Inventariseren van de (huishouden)inkomens- en vermogensposities van zzp’ers;
  • Analyseren van de oorzaken en motieven achter het toenemend aantal zzp’ers in samenhang met het functioneren van de arbeidsmarkt, en het sociaal-fiscale stelsel;
  • Analyseren of zich momenteel in bepaalde sectoren belemmeringen voordoen in flexibiliteit;
  • Analyseren van de gevolgen van het toenemend aantal zzp’ers voor de economische ontwikkeling, het sociale zekerheidsstelsel, en de houdbaarheid van de overheidsfinanciën;
  • Analyseren of, en zo ja, welke belemmeringen er voor zzp’ers bestaan om door te groeien;
  • Formuleren van beleidsvarianten om de effectiviteit en efficiëntie van het instrumentarium rondom zzp’ers te verhogen, de houdbaarheid van het sociale zekerheidsstelsel en de  overheidsfinanciën te garanderen, waarbij zowel oog is voor de baten als de kosten van de instrumenten en het gelijke speelveld tussen zzp’ers, zelfstandigen met personeel en werknemers in ogenschouw wordt genomen.