Leden stemmen in met cao ANP

dinsdag 4 december 2018

De nieuwe cao voor ANP 2018-2019 is een feit. De leden werkzaam bij het ANP hebben positief gereageerd op het behaalde onderhandelingsresultaat. Hoofdlijnen zijn onder andere een structurele loonsverhoging per 1 januari 2018 en 1 januari 2019, investeren in opleiding en ontwikkeling; en de instroom van jonge medewerkers.

  • Ga hier naar de volledige tekst van het onderhandelingsresultaat [pdf]

Hoofdlijnen van het onderhandelingsresultaat: 

Structurele loonsverhoging:

Per 1 januari 2018 1,5% voor alle werknemers die onder de CAO ANP vallen en nog ruimte in hun schaal hebben en 1% voor de werknemers van ANP die volgens de personeelsregelingen van ANP onder de bepaling "bevriezing bovenschalige salarissen" vallen;

Per 1 januari 2019 1,5% voor alle werknemers die onder de CAO ANP vallen en nog ruimte in hun schaal hebben en 1% voor de werknemers van ANP die volgens de personeelsregelingen van ANP onder de bepaling "bevriezing bovenschalige salarissen" vallen.

Opheffing Bevriezing Bovenschalige Salarissen:

Van elke structurele procentuele salarisverhoging die in de toekomst wordt afgesproken voor de werknemers van ANP die onder de ANP CAO vallen, krijgen de werknemers die een bovenschalig salaris genieten 50%.

Werknemers wiens salaris door enige structurele procentuele salarisverhoging voor het eerst bovenschalig wordt, ontvangen de volledige structurele salarisverhoging die de bovenschaligheid veroorzaakt, daarna vallen zij in de 50% regeling.

Investeren in opleiding en ontwikkeling van huidige medewerkers:

ANP zal het opleidings- en ontwikkelingsbudget van EURO 100.000 dat ANP jaarlijks beschikbaar stelt voor alle medewerkers verdubbelen naar EURO 200.000 per jaar gedurende de komende 3 jaar (inclusief 2018). Afspraken over ontwikkelings- en opleidingsprogramma hebben dus een afwijkende looptijd van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2020;

Instroom jonge werknemers:

ANP streeft naar een instroom van ten minste 6 nieuwe jonge(re) werknemers in volwaardige arbeidsovereenkomsten gedurende de looptijd van deze CAO, ter versterking van de bezetting en ter verdere uitvoering van de Stelselwijziging.

Vakbondscontributie:

ANP zal gedurende de looptijd van de CAO de vakbondsleden de gelegenheid geven hun vakbondscontributie te laten verrekenen met hun decembersalaris, tegen overlegging van een vakbondsverklaring die voor 3 december is ontvangen door de afdeling HRM van ANP.

 

Downloads