Ledenbijeenkomst Reed Business

woensdag 28 januari 2009

De NVJ organiseert op maandag 9 februari een ledenbijeenkomst bij Reed Business in Doetinchem waar gepraat zal worden over de stand van zaken binnen Reed Business. Door de tegenvallende resultaten zullen afdelingen moeten gaan bezuinigingen. Binnenkort starten de onderhandelingen voor een nieuw sociaal beleidskader.

Eind vorig jaar is gebleken dat er geen kopers meer waren die een acceptabel bod wilden doen op Reed Business. De opvolger van Reed Elsevier’s topman Crispin Davies, Ian Smith, zal opnieuw bekijken of Reed Business verkocht moet worden. Binnen de onderneming is de vraag gerezen hoe de organisatie moet omgaan met de tegenvallende resultaten. Niet alleen zullen de verschillende afdelingen met minder budget moeten rondkomen, de stagnatie zal mogelijk ook personele consequenties hebben. Uit een gesprek met de vakorganisaties en de directie bleek dat de crisis ook gevolgen heeft voor Reed Business. ‘Zowel het aantal abonnementen zakt, als het aantal advertenties’, zegt NVJ-secretaris Yvonne Dankfort. ‘Er zal geen grootscheepse sanering plaatsvinden, maar per afdeling wordt gekeken waar er kan worden bezuinigd. Omdat het echter kleine reorganisatie-tjes zijn, is de vraag gerezen wat er precies zal gebeuren. Het zou kunnen gaan om verdere outsourcing van vormgeving of samenvoegingen van secretariaten.’

Om personele consequenties op te vangen, zal het sociaal beleidskader (SBK) van Reed Elsevier worden gehanteerd. Het SBK loopt 1 april af en binnenkort beginnen de onderhandelingen over een nieuw SBK. De NVJ wil tijdens de ledenbijeenkomst voorstellen toelichten en vragen of opmerkingen beantwoorden.
Ook zal tijdens de bijeenkomst het afspiegelingsbeginsel worden uiteengezet.

Het afspiegelingsbeginsel is de methode om de ontslagvolgorde te bepalen. Dit wordt als volgt toegepast:

Per categorie ‘uitwisselbare functies’ van de bedrijfsvestiging:
Uitwisselbare functies zijn functies die naar aard, inhoud, functieniveau, beloning en omstandigheden over en weer vergelijkbaar en gelijkwaardig zijn. Het gaat om uitwisselbaarheid van functies, niet om uitwisselbaarheid van werknemers.

Op basis van de leeftijdsopbouw binnen de betreffende categorie uitwisselbare functies:
Het personeel van de categorie uitwisselbare functies wordt ingedeeld in vijf leeftijdsgroepen: 15 tot 25 jaar, 25 tot 35 jaar, 35 tot 45 jaar, 45 tot 55 jaar en van 55 jaar en ouder.
Bij de verdeling van de ontslagen over de leeftijdsgroepen geldt het volgende: de leeftijdsopbouw binnen de categorie uitwisselbare functies moet, voor en na de ontslagprocedure, verhoudingsgewijs zo veel mogelijk gelijk zijn. Binnen elke leeftijdsgroep wordt de werknemer met het kortste dienstverband als eerste voor ontslag voorgedragen.

De ledenbijeenkomst vindt plaats in de grote Mediazaal en begint om 15.30 uur.