Ledenvergadering NVJ Sectie Plus: betrokkenheid, goede suggesties en een boeiend programma

maandag 8 mei 2017

Woensdag 3 mei 2017, 14:00 uur. De zaal loopt snel vol. Er zijn deze keer alweer meer Sectie Plusleden die hun stoel aanschuiven voor de Algemene Ledenvergadering. Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum is de plaats van handeling. 

En dan blijkt al meteen dat men de agenda, het concept-reglement Sectie Plus en het Kort Jaaroverzicht 2016 en de plannen voor 2017 goed heeft gelezen. Er zijn veel en gedetailleerde opmerkingen en suggesties, waarmee het bestuur aan het werk kan gaan. Dit jaar zal daarvan op onze webpagina verslag worden gedaan.

Overigens is het bestuur in korte tijd flink uitgebreid! Paul Custers trad in december 2016 toe, Herman Spinhof nam in april zitting en Taco Slagter gaat vanaf juni 2017 meedraaien. Als Henk Wageman na een zekere herstelperiode naar verwachting ook weer aan de bestuurstafel plaatsneemt, is het bestuursteam op volle sterkte. 

NVJ secretaris Jim Verhoef lichtte de resultaten van het onlangs gehouden onderzoek onder de leden toe. De belangrijkste conclusies en wensen zijn: 1. scholing in nieuwe media, inclusief het audiovisuele domein. 2. onderhandelen over tarief. 3. prijzen en tijdsduur cursussen NVJ Academy. De vragen en reacties worden binnenkort meegenomen in het gesprek met NVJ Academy. Meer nieuws over de plannen volgt. 

Drie presentaties
Ben Rogmans, directeur van Arbeidskansen.nl, presenteerde een onderzoek naar kansen op de arbeidsmarkt voor oudere journalisten. Zijn heldere en realistische verhaal zullen we kort samenvatten op deze webpagina. 
Liesbeth Hermans, communicatiewetenschapper en lector constructieve journalistiek aan de Windesheim Hogeschool in Zwolle, hield een prikkelende lezing over constructieve journalistiek. Niet iedereen herkende 'nieuws' in haar betoog...Ook deze presentatie wordt nog kort weergegeven op onze webpagina. 
De serie van drie presentaties werd geopend door Jochem Dijckmeester. Hij is bij de NVJ de pensioendeskundige en -onderhandelaar bij uitstek. Hij gaf in vogelvlucht aan hoe de onderhandelingen verlopen, wat er verwacht mag/kan worden van de politiek (formatie) en welke vooruitzichten er op kortere en langere termijn zijn. Binnenkort leest u op onze sectiepagina meer hierover. 

Hoewel de organisatie bij Beeld en Geluid niet helemaal soepel verliep, lukte het toch om na de rondleiding in de catacomben van het gebouw (waar het 'gewone' publiek niet mag komen...) elkaar op informele wijze te spreken. De opgeslagen apparatuur en documentatie riep bij menigeen nostalgische gevoelens op. 

Al met al kijken we terug op een geslaagde voorjaarsbijeenkomst. Verheugend is dat de opkomst groei laat zien! Zoals eerder aangegeven, kunt u de komende tijd via onze webpagina kennisnemen van wat er allemaal aan de orde is geweest. Uitgelicht: we willen de webpagina (inter)actiever gaan inzetten als communicatiemiddel. 

Een mediamuseum
Op deze dag van de persvrijheid konden Plusleden zich aansluiten bij het NVJ avondprogramma.
Bestuurslid Ton van Helden was na de ALV aanwezig bij de ondertekening van de fusieovereenkomst tussen Persmuseum en Beeld en Geluid. Nederland heeft nu officieel een mediamuseum. Pieter Broertjes, voorzitter van de Raad van Toezicht van het Persmuseum, en Mark Minkman, aanwezig namens de Raad van Toezicht van Beeld en Geluid, tekenden de fusieovereenkomst. Ook Joop Daalmeijer, tot voor kort voorzitter van de Raad van Cultuur en nauw betrokken bij de fusie, was present. 

Het Sectiebestuur.