Ministerie erkent probleem regelgeving drones

maandag 17 februari 2014

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu erkent het probleem met betrekking tot de regelgeving omtrent het gebruik van drones voor fotojournalisten. Gebruik van een drone door een journalist is zonder ontheffing strafbaar. De oplossing zou een permanente ontheffing zijn, in plaats van een tijdelijke. De NVJ vraagt verder overleg aan met de minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen, alsook met de provincies die de ontheffingen verlenen.

Inmiddels zijn er ook in Nederland professionele fotojournalisten die een drone bezitten voor het maken van opnamen. Deze mogen echter niet worden ingezet bij nieuwswaardige situaties waarbij de journalist niet dichtbij de te fotograferen locatie kan komen (zoals bij een dijkdoorbraak of een Elfstedentocht).

Sinds juli 2013 geldt een verbod voor het professioneel gebruik van drones. Wel kan er een ontheffing worden verleend door de Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T). Hieraan zijn strenge voorwaarden verbonden. Zo moet er een dure opleiding worden gevolgd met praktijkexamen. Daarna moet de drone worden gekeurd en geregistreerd en moet er een operational manual worden geschreven. Vervolgens is per vlucht een ontheffing nodig van de provincie die enkele weken vantevoren wordt aangevraagd. In de praktijk kan dit zes weken duren. De vlucht moet vijf dagen tevoren worden gemeld aan de verkeersleiding en 24 uur van tevoren aan betreffende burgemeester, IL&T en de Luchtvaartpolitie. Daarbij komen nog beperkingen voor het daadwerkelijk gebruik van de drone, zoals 150 meter afstand houden van mensen en gebouwen.

De NVJ is niet tegen het reguleren van het gebruik van drones. Journalisten realiseren zich terdege dat er hoge eisen mogen worden gesteld aan de veiligheid en dat de overheid daarin een rol heeft. Maar de huidige regels maken het journalistiek gebruik van drones onmogelijk. De NVJ stelt daarom enkele aanpassingen voor:

  • Na een ontheffing van IL&T te hebben verkregen dient er geen verplichting te zijn om nog andere ontheffingen aan te vragen of andere meldingen te doen: de journalist mag de drone laten vliegen boven een terrein als de eigenaar daar toestemming voor heeft gegeven.
  • In plaats van 150 meter dient er minimaal 50 meter afstand te worden gehouden van gebouwen en mensen. Dat is ruimschoots voldoende om de veiligheid van gebouwen en mensen niet in gevaar te brengen.

  • De kosten voor opleiding, keuring en registratie zouden beperkt moeten blijven tot maximaal 3.000 euro.