NDP buigt zich opnieuw over auteursrechtvergoeding

donderdag 23 december 2010

Het nadere overleg over de auteursrechtvergoeding tussen de NDP en de NVJ heeft tot nu toe niets concreets opgeleverd. De werkgevers willen dit jaar weliswaar alsnog eenmalig en voor het laatst een vergoeding van 0,5 procent betalen, maar verbinden daar een onaanvaardbare voorwaarde aan. Juridische procedures lijken onontkoombaar, maar de NDP heeft inmiddels tot uiterlijk 7 januari 2011 de tijd gekregen om zich alsnog te bedenken.

Zoals bekend is in de dagblad-CAO geregeld dat journalisten recht hebben op een auteursrechtvergoeding, waarna de besturen van NVJ en NDP afspraken hebben gemaakt over de hoogte van deze vergoeding. Deze afspraken golden tot en met 2009. Bij gebrek aan een centrale regeling dienen nu op bedrijfsniveau afspraken te worden gemaakt over de hoogte van de vergoeding, tenzij NDP en NVJ alsnog gezamenlijk tot een afspraak komen.

De NVJ drong op 26 november in een brief aan de NDP aan op nader overleg, omdat de meeste werkgevers eenzijdig hadden vastgesteld dat journalisten helemaal geen recht meer hebben op een vergoeding. Het feit dat op bedrijfsniveau afspraken zouden moeten worden gemaakt, werd simpelweg genegeerd.

Nadat delegaties van NVJ en NDP vorige week donderdag overleg hebben gevoerd, kwam afgelopen maandag aan het eind van de dag het definitieve antwoord van de NDP.

De werkgevers willen nog één keer 0,5 procent betalen als de NVJ toezegt dat “in het komend CAO-overleg wordt vastgesteld dat het digitaal gebruik in de hedendaagse bedrijfsvoering van het dagbladbedrijf niet is aan te merken als ’ander gebruik’ in de zin van artikel 8.5 van de CAO DJ.” Dat betekent dat een bestaande CAO-bepaling nu al zou worden aangetast.

Dit is voor de NVJ onacceptabel. Het is ieders goed recht te menen dat een CAO-bepaling moet worden gewijzigd of geschrapt. Maar het gaat niet aan een kwestie die aan de CAO-tafel thuishoort, op voorhand definitief te willen regelen. Wij vinden het een oneigenlijke manier van met elkaar omgaan.

CAO-onderhandelingen zijn een delicaat proces van geven en nemen, waarna uiteindelijk een voor beide partijen aanvaardbaar totaalresultaat wordt bereikt. Dit proces wordt op deze wijze ondergraven en de werkgevers kunnen van ons in gemoede niet vragen daar aan mee te doen.

Gevolg blijft dus dat deze kwestie nu op bedrijfsniveau dient te worden beslecht. Waar het gros van de werkgevers eenzijdig heeft besloten helemaal niets meer uit te keren, zijn juridische procedures tegen deze uitgevers thans in de ogen van de NVJ helaas onontkoombaar.

Nadat dit deze week per brief aan de werkgevers is meegedeeld, is hen een laatste kans geboden van standpunt te veranderen. De NDP heeft daarop laten weten om praktische redenen niet op heel korte termijn te kunnen reageren, maar zich wel opnieuw over de kwestie te zullen buigen. In afwachting van de uitkomst daarvan, zijn juridische procedures nog heel even opgeschort.