Nieuw aansluitingscontract Pictoright

maandag 28 maart 2011

Stichting Pictoright, de auteursrechtorganisatie voor makers van visuele werken, roept aangesloten auteursrechthebbenden op om een deel van hun collectieve rechten over te dragen. Vorige week heeft Pictoright een nieuw aansluitcontract voor collectieve rechten gestuurd naar de aangeslotenen.

Het aansluitingscontract heeft betrekking op de rechten zoals leenrecht, kabel- en televisierecht die collectief door Pictoright worden geïnd. Bibliotheken, bedrijven, instellingen en kabelmaatschappijen zijn voor het uitlenen, kopiëren of doorgifte via televisiekanalen vergoedingen verschuldigd aan rechthebbenden. Deze vergoedingen zijn door de individuele maker bijna niet te innen, vandaar dat dit collectief gebeurt door Pictoright. Ook andere auteursrechtorganisaties, zoals stichting Lira voor freelance journalisten, hebben hun leden gevraagd een specifiek deel van het auteursrecht over te dragen.

Tot op heden heeft Pictoright de collectieve gelden op basis van een eenvoudige aanmelding namens de aangeslotenen geïnd. Pictoright heeft echter besloten om haar aangeslotenen te verzoeken enkele collectieve rechten aan haar over te dragen. Hiermee kan voorkomen worden dat de gebruikers van beeldwerken kunnen eisen dat de maker zijn rechten aan hen overdraagt en deze rechten dus kwijt is en Pictoright de gelden niet meer namens de maker kan innen. Door de overdracht van deze rechten staat Pictoright bovendien sterker in de onderhandelingen over (de hoogte van) collectieve vergoedingen. De overdracht heeft verder geen invloed op de beroepspraktijk of relatie met opdrachtgevers, maar is bedoeld om de auteursrechtelijke positie van de maker te verbeteren.

Daarnaast worden steeds meer archieven gedigitaliseerd en stimuleert ook de overheid om cultureel erfgoed te ontsluiten voor grote groepen mensen. Voor digitalisering en online tonen van een auteursrechtelijke beschermd beeldwerk is toestemming van de beeldmaker nodig. Het is echter moeilijk om de betreffende beeldmakers of rechthebbenden te achterhalen. Vandaar dat Pictoright door middel van een collectieve regeling met deze archieven de belangen van alle beeldmakers behartigt. De stichting heeft hiervoor een niet exclusieve volmacht nodig. Makers die te maken hebben met de digitalisering van hun werk kunnen via Pictoright een vergoeding krijgen.

De aansluitingsovereenkomst collectieve rechten & volmacht digitalisering wordt ondersteund door NVJ/NVF Fotojournalisten en de Fotografenfederatie.