Een nieuwe journalistieke cao voor het uitgeverijbedrijf

dinsdag 7 oktober 2014

De NVJ heeft een onderhandelingsresultaat voor 2014 bereikt over de cao’s voor respectievelijk dagblad-, publiekstijdschrift-, opinieweekblad- en vaktijdschriftjournalisten met de Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf. Daarnaast heeft de NVJ met de werkgevers per 2015 een geheel nieuwe cao voor dagbladen en tijdschriften afgesloten. Hierin zijn de vier journalistieke cao’s gebundeld en zijn de gemeenschappelijke journalistieke kernwaarden, zoals medezeggenschap en onafhankelijkheid, gewaarborgd voor de toekomst.

De cao Uitgeverijbedrijf bevat 2 delen:

  • Deel I Algemeen
  • Deel II Journalistiek

In het algemene gedeelte van de cao zal de NVJ samen optrekken met de andere vakbondspartijen. Voor wat betreft het journalistieke gedeelte heeft de NVJ in de preambule  vast laten leggen dat de NVJ de exclusieve partij aan werknemerszijde is met wie de arbeidsvoorwaarden voor journalisten en de journalistieke onderwerpen worden besproken. Werkgevers kunnen niet met andere bonden dan de NVJ over het journalistieke gedeelte praten. ‘Een heel belangrijk punt voor ons is dat we de journalistieke kernwaarden hebben weten vast te leggen’, aldus NVJ-secretarissen Annabel de Winter en Yvonne Dankfort. ‘Dat betekent dat medezeggenschap van de redacties over structuurwijzigingen bij reorganisaties, het samengaan van titels en de onafhankelijkheid van de redacties, is vastgelegd. Bovendien krijgen redactieraden en -commissies dezelfde opleidingsfaciliteiten als ondernemingsraden.’

Bovendien vallen ook alle digitale sectoren waarin journalistiek wordt bedreven onder de werkingssfeer van de journalistieke cao. Hiermee krijgen ook internetredacties recht op een redactiestatuut. De verwachting is dat op termijn ook huis-aan-huis- en nieuwsbladen zich zullen aansluiten bij deze journalistieke cao.

‘Met dit resultaat, een volledig gemoderniseerde cao, hebben we een goed anker neergelegd voor journalistiek Nederland’, aldus Annabel de Winter en Yvonne Dankfort. ‘Als werknemer heb je meer zeggenschap op je eigen arbeidsvoorwaarden. Als NVJ hebben we de zeggenschap over journalistieke kernwaarden scherper weten vast te leggen.’

Informatiebijeenkomsten

De NVJ zal in de komende weken landelijke informatiebijeenkomsten organiseren om haar leden te raadplegen over dit onderhandelingsresultaat. Data van de informatiebijeenkomsten, nieuws, uitleg en  bepalingen zullen worden bijgehouden in het dossier cao voor het Uitgeverijbedrijf dat op de website van de NVJ verschijnt.

Onderhandelingsresultaat 4 journalistieke cao’s

Naast het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao voor het Uitgeverijbedrijf per 2015 heeft de NVJ ook een onderhandelingsresultaat bereikt over de vier journalistieke cao's voor 2014.

  • De looptijd hiervan is van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014.
  • De salarissen en salarisschalen van de afzonderlijke cao’s worden als volgt verhoogd: per 1 januari 2014 1 procent structureel.
  • Verbetering van het salarisgebouw cao voor vaktijdschriftjournalisten.
  • Verder in het kader van de liquidatie van de VUT fondsen Dagblad, Publieks- en Opinie een eenmalige uitkering.
  • Voortzetting van de bestaande instroomprojecten Dagblad en Vakblad en een nieuw project voor Opinie- en Publieksjournalisten.
  • Op 1 januari 2015 worden de cao’s voor dagblad-, publiekstijdschrift-, opinieweekblad- en vaktijdschriftjournalisten opgevolgd door de hierboven beschreven nieuwe journalistieke cao voor het Uitgeverijbedrijf.

Modernisering dagblad cao

In het kader van de nieuwe journalistieke cao voor het uitgeverijbedrijf vragen veel dagbladjournalisten zich af wat de status is van de “seniorenregeling” in 2015. In feite is die status onveranderd. De “seniorenregeling” is onderdeel van de overgangsbepalingen van de dagblad cao. Tussen cao partijen is afgesproken dat de “seniorenregeling” zou worden gemoderniseerd. Die afspraak blijft staan. In de loop van 2015 zal de moderniseringsafspraak worden nagekomen; uiteraard met inbreng van de leden van de sectie dagblad. 

Inhoud onderhandelingsresultaten

Meer informatie:

  • Annabel de Winter, secretaris Dagblad, telefoon: 06 10 55 77 26
  • Yvonne Dankfort, secretaris Tijdschriften, telefoon: 06 51 58 52 31