Nog geen cao-akkoord Publieke Omroep; NVJ nog steeds hoopvol

dinsdag 30 juni 2020

Tijdens de onderhandelingen over een nieuwe cao voor de Publieke Omroepen is vooruitgang geboekt op het zzp-dossier en medezeggenschap voor de programmamakers. Op 20 juli is een volgend overleg gepland. Omroepsecretaris Wais Shirbaz over de laatste stand van zaken.

foto: Remco Gielen

Er is vooruitgang geboekt op het zzp-dossier. Welke stappen zijn er gezet om de positie van zzp’ers te verbeteren?

‘We zijn elkaar dicht genaderd. De werkgevers zijn bereid om te luisteren naar onze voorstellen voor wat betreft de flexibele schil en ook serieus na te denken over betere tarieven voor zzp’ers. In een volgend overleg op 20 juli moeten we dit in een Fair Practice Code ‘Goed opdrachtgeverschap Publieke Omroepen’ verder uitwerken, zonder hierbij uit het oog te verliezen dat zzp’ers ook als ondernemer moeten kunnen blijven onderhandelen. Het gesprek was op dit punt in elk geval hoopgevend.’

Tijdens het vorige overleg werd de afspraak gemaakt om goed te kijken naar een verbetering van de arbeidsvoorwaarden van de makers bij buitenproducenten. Wat is hierover besproken tijdens het overleg maandag?

‘De makers bij de buitenproducenten ontvangen niet altijd de beloning die gelijk is aan de beloning volgens de cao Publieke Omroep. De NVJ wil dat bij afspraken door publieke omroepen met buitenproducenten wordt afgesproken dat de cao Publieke Omroep wordt nageleefd. De NVJ heeft overigens geen bezwaar tegen de inzet van de buitenproducenten. Wel vinden we dat de arbeidsvoorwaarden minimaal gelijkwaardig moeten zijn met die van de makers in loondienst bij de Publieke Omroep.

We hebben maandag nog geen afspraak kunnen maken. Wel begrijpen we elkaar beter op dit punt dan enkele maanden geleden. In ons volgende gesprek willen we graag hierover een concrete afspraak.

Een van de belangrijkste doelen van de NVJ is meer zekerheid voor makers en doorstroming van tijdelijke contracten naar vast werk. Op dit moment blijven vele makers jarenlang in onzekerheid. Zijn jullie op dit punt elkaar genaderd?

‘De NVJ zet zich als grootste vakbond bij de publieke omroep en in de mediasector al jaren stevig in voor de verbetering van de positie van de werkenden in de flexibel schil. We merken nu dat de werkgevers jonge makers serieus een kans willen geven en inzetten op vaste contracten. Anderzijds is er ook financiële onzekerheid bij de publieke omroepen. Het verlies aan inkomsten als gevolg van de coronacrisis heeft een gat geslagen in de budgetten. Zowel de landelijke als de regionale omroepen lijden hieronder en de schade voor de lokale publieke omroepen als gevolg van de crisis is voor zover ons bekend het grootst.

We hebben op dit punt nog geen afspraken kunnen maken. De wil is er, maar de wijze van aanpak moet concreter worden uitgewerkt.’

De NVJ heeft tijdens het vorige overleg al aangegeven akkoord te gaan met het werkgeversvoorstel om de lonen met 4,5 procent te verhogen. Zijn er op het punt van waardering afspraken gemaakt?

‘Er is nog geen concreet antwoord gekomen op de 4,5 procent. De werkgevers geven aan dat het pensioendossier en de gevolgen van de coronacrisis op dit moment onzekerheid geeft. Wij benadrukken, zoals we al eerder deden, dat het onze verantwoordelijkheid is om tot een goed loonakkoord te komen die recht doet aan de waardering en inzet van de programmamakers. Wij blijven, parallel aan deze onderhandelingen, ook aan de bel trekken bij het ministerie van OCW. Boven op de al doorgevoerde bezuinigingen ook nog eens de coronaschade voor rekening en risico van programmamakers te laten, is onverantwoord.’

Wanneer vinden de volgende onderhandelingen plaats?

‘Op 20 juli. We focussen ons op het zzp-dossier en blijven in gesprek om tot een oplossing te komen voor de andere dossiers die minstens zo belangrijk zijn.’