NPO-directie: ‘Benader journalistiek als “genre”’

dinsdag 17 juli 2018

Afgelopen maandag bespraken de NVJ en programmamakers met de NPO over de aangekondigde ingrepen in de programmering, als gevolg van forse bezuinigingen van 62 miljoen euro die het kabinet heeft aangekondigd. Op 30 augustus organiseert de NVJ een programmamakersbijeenkomst in Beeld en Geluid. De NPO-directie heeft toegezegd daar toelichting te willen geven. De NVJ roept alle programmamakers op om daar aanwezig te zijn.

Die aangekondigde bezuinigingen komen bovenop de eerdere ingrepen bij de omroep en zijn het gevolg van de keuze van het kabinet om de teruglopende Ster-inkomsten niet te compenseren. De NVJ en NPO zijn het met elkaar eens dat het kabinet de publieke omroep met de afgekondigde bezuiniging onevenredig hard raakt. Het gevolg is dat er hard moet worden ingegrepen in het programma-aanbod en veel makers hun werk zullen verliezen.

Budgetten van langlopende titels worden geraakt

De NPO kiest ervoor om de journalistieke/informatieve programmering buiten de bezuiniging te houden, zo stelden zij in het gesprek. Maar om de vernieuwingen, zoals van lineaire televisie naar online, door te voeren worden juist de budgetten van langlopende journalistieke titels geraakt. De NPO stelt dat ze niet anders kunnen, vanwege de “budget op zender-regelgeving”, maar stelt daar tegenover dat er geld wordt vrijgemaakt voor een andere journalistieke programmering, met name in het online domein, waar omroepen en andere partijen op kunnen inschrijven.

Journalistiek als "genre"

NPO onderkent dat de huidige wijze van programmeren en derhalve de nu voorliggende plannen een negatief effect hebben op de (noodzakelijke) continuïteit van de journalistieke redacties. De NVJ constateert dat makers in grote mate van onzekerheid komen te verkeren en het voortbestaan van hun werk en redacties volstrekt onduidelijk is. De NPO-directie is bereid om een andere benadering van de programmering bespreekbaar te maken. Hierbij denkt de NPO aan het benaderen van de journalistiek als “genre” en de programmering op die wijze net-onafhankelijk te organiseren. De NPO wil over dit bredere belang in gesprek gaan met zowel programmamakers als de NVJ. Uiteraard moeten ook omroepen hieraan willen meewerken. Op donderdag 30 augustus zal de NVJ in Beeld en Geluid een programmamakers-bijeenkomst organiseren.  De NPO-directie heeft toegezegd daar toelichting te willen geven. De NVJ roept alle programmamakers op om daar aanwezig te zijn.

Makers van kastje naar de muur

Feit blijft dat hierdoor de makers en redacties het kind van de rekening kunnen worden: ze horen enerzijds dat de omroep geen budget meer krijgt voor een deel van de programma’s en anderzijds is er geen enkele zekerheid of de omroep alternatief werk voor de makers weet binnen te halen. Dat alles heeft tot gevolg dat juist de makers van kastje naar de muur worden gestuurd. De omroep geeft geen zekerheid en de NPO kan die ook niet geven, zo stellen zij. De NVJ vindt dit juist in het journalistiek-informatieve domein een zeer onwenselijke situatie. De journalistieke kwaliteit is immers gebaat bij continuïteit en vernieuwing vanuit stevige, onafhankelijke redacties. Vanuit dit belang heeft de NVJ aan de NPO gevraagd mee te denken. Niet om een hek te zetten om de redacties, maar om vanuit een breder belang de journalistieke programmering en de daaraan verbonden mankracht te organiseren. Zo kunnen de redacties zorgen voor de noodzakelijke vernieuwing, ook buiten de traditionele radio- en tv-kaders. De NPO wil daarom graag over dit bredere belang in gesprek gaan met de programmamakers en de NVJ. Ten eerste om de ruis weg te nemen die is ontstaan tussen programmamakers en NPO en ten tweede om te kijken of het anders benaderen van de programmering een oplossing kan bieden, zoals het benaderen van de journalistiek als "genre". 

Continuïteit en vernieuwing vanuit de redacties

De NVJ is blij met deze toezegging van de NPO. ‘Dit zou een doorbraak kunnen opleveren ten opzichte van de huidige situatie’, aldus algemeen secretaris Thomas Bruning en omroepsecretaris Wais Shirbaz. ‘Het kan er immers voor zorgen dat de redacties en makers van journalistieke programma’s meer centraal komen te staan en continuïteit en vernieuwing vanuit de redacties kan worden georganiseerd. Dat betekent dat de makers niet langer in de mangel worden genomen in het omroeppolitieke spel tussen omroepen en NPO. In het gesprek maandag hebben we geconstateerd dat de NPO hierover verder wil praten.’

Het is zaak om dat zoveel mogelijk in gezamenlijkheid aan de politiek over te brengen.

Programmamakersbijeenkomst in Beeld en Geluid

De NVJ vindt het belangrijk om alle bovenstaande zaken met de programmamakers zelf te gaan bespreken. De programmabijeenkomst vindt plaats op donderdag 30 augustus vanaf 12 uur in Beeld en Geluid (Zaal 1).  De NVJ roept alle programmamakers op om daar aanwezig te zijn.