NVF en de nieuwe fotografenvereniging: samen en toch apart

zaterdag 1 maart 2014

De FotografenFederatie, waaronder ook NVF valt, gaat zich omvormen tot een grote beroepsvereniging voor fotografen. NVF blijft evenwel NVF, maar zal wel een intensieve samenwerking aangaan die wordt vastgelegd in een convenant. Op 1 maart werden in Amersfoort de leden bijgepraat door Rimmer Mulder en Dirk-Jan Visser, respectievelijk NVF-voorzitter en -bestuurslid, over de verhouding tussen NVF en de nieuwe beroepsvereniging voor fotografen: samen en toch apart.

Dirk-Jan Visser: 'Het journalistieke platform is een belangrijke schakel tussen de nieuwe fotografenvereniging en de NVF/NVJ’ (foto: Gerard Til)

De NVF is de eerste vereniging die zijn achterban informeerde over de te vormen beroepsvereniging. Op basis van het onderzoeksrapport Kiezen op Kracht zullen de andere verenigingen besluiten wel of niet mee te doen. Volgens dat plan gaat de FotografenFederatie verdwijnen en daarvoor in de plaats komt een nieuwe, grote beroepsvereniging voor fotografen. De aangesloten verenigingen binnen de FotografenFederatie (BFN, GKF, MWF, PANL, SVFN, MPN en onafhankelijk aangesloten fotografen) zullen dan opgaan in de nieuwe beroepsvereniging. Zoniet de NVF. Zij zal wel nauw betrokken worden bij de nieuwe organisatie, maar blijft deel uitmaken van de NVJ. Hierdoor kunnen NVF-leden zowel profiteren van de diensten en belangenbehartiging van de NVF/NVJ als van de nieuwe fotografenvereniging. Voor de NVF-leden verandert er niets aan hun lidmaatschap. Visa versa kunnen leden van de grote nieuwe beroepsvereniging die journalistieke werkzaamheden verrichten via de NVF profiteren van de diensten en perskaarten van de NVJ.

Het vak heeft baat bij één grote fotografenvereniging die haar krachten bundelt en meer macht kan uitoefenen. Maar verenigingen worden te klein om nog apart te kunnen opereren. ‘Dat werkt niet meer,’ zegt Dirk-Jan Visser, nieuws- en documentairefotograaf en bestuurslid van de NVF. Diensten concurreren elkaar kapot, relevante bijeenkomsten en netwerken worden niet met elkaar gedeeld, en versnippering en verdeeldheid maken lobbywerk krachteloos. Het is zonde en het maakt de partijen zwak. ‘De FotografenFederatie en NVF trokken al met elkaar op richting bedrijven en overheden. Wij zijn van mening dat een gezamenlijke lobby veel meer invloed heeft.’

De urgentie om een grote partij te creëren, die opkomt voor de individuele en collectieve positie van fotografen, is dus groot. De NVF heeft die stap al gemaakt in 1995, toen ze opging in de NVJ. NVF-voorzitter Rimmer Mulder: ‘Toen speelden dezelfde motieven: een grote organisatie is machtiger. Dat de NVF nu bij de NVJ blijft, heeft ondermeer te maken met de journalistieke identiteit waarmee veel fotojournalisten zich verbonden voelen.’

Belangenbehartiging

De NVF/NVJ is sterk op het gebied van juridische dienstverlening en belangenbehartiging. Dirk-Jan Visser: ‘Je wordt als fotojournalist opgepakt en dan is er een NVJ die de radertjes in gang zet en binnen een half uur sta je weer buiten. Ik heb het zelf ondervonden, fantastisch. Ook is de NVJ een belangrijke onderhandelingspartner bij bedrijven en overheden. Je hebt toegang tot netwerkbijeenkomsten en de NVJ Academy. En, niet onbelangrijk, de NVJ is ambassadeur van de journalistiek. Mocht er in het land of ergens in de wereld een urgente journalistieke kwestie zijn, dan is er een vereniging die zich hard maakt voor de zaak.’

Gemengde praktijken

Dat de NVF wel direct betrokken wil zijn binnen de nieuwe fotografenvereniging heeft te maken met enerzijds de krachtenbundeling en anderzijds de ontwikkelingen in het vak. Rimmer Mulder: ‘Veel fotografen hebben een gemengde praktijk. De strikte scheiding tussen bijvoorbeeld fotojournalisten en reclamefotografen is er niet meer. Bij die ontwikkeling past een nieuwe beroepsvereniging.’ De NVF zal dus nauw gaan samenwerken en doet dat middels een convenant. ‘Dat betekent dat we ook iets kunnen bieden aan de nieuwe beroepsvereniging, zoals juridische bijstand en perskaarten, zowel de nationale en internationale, de Nederlandse Sport Perskaart als de Landelijke Politieperskaart.’

Platform

De NVF zal hiertoe het platform journalistiek binnen de nieuwe vereniging inrichten. Er zijn in totaal vijf platforms gedefinieerd: medisch/wetenschappelijk, toegepast commercieel, publieksfotografie, documentaire autonoom en zoals gezegd journalistiek. ‘Uit onderzoek is naar voren gekomen dat de identiteit soms erg verschilt, bijvoorbeeld hoe er met beeld wordt omgegaan,’ zegt Dirk-Jan Visser. ‘In ons geval willen we de journalistieke normen en waarden die wij belangrijk vinden, onderbrengen in het journalistieke platform. Over de precieze invulling wordt nog nagedacht, maar het is de bedoeling dat de platforms voor alle leden worden opengesteld. Je krijgt via het journalistieke platform dus toegang tot de activiteiten van NVF en NVJ. Waarmee het platform dus een belangrijke schakel tussen de nieuwe fotografenvereniging en de NVJ.’

Eindverslag

Twee stuurgroepen die respectievelijk de uitgangspunten voor de nieuwe vereniging en de toelatingseisen definieerden en waarin Mulder en Visser zitting hadden, hebben nu gezamenlijk hun opvattingen in een eindverslag samengevat. De verwachting is dat op basis van dit eindverslag een interim bestuur wordt benoemd die de nieuwe fotografenvereniging zal oprichten, waarna tijdens een algemene ledenvergadering het bestuur voor de nieuwe vereniging wordt gekozen.

 

Presentatie FAS-project

In het kader van bijeenkomsten over innoverende fotojournalistiek nodigt de NVF dit jaar trendsettende fotografen uit die optimaal gebruikmaken van de nieuwste technieken. Op deze middag waren dat fotograaf Allard de Witte en journalist Joost Bos die vertelden over hun FAS-project, een multimediaproject en -campagne over kinderen geboren met het Foetaal Alcohol Syndroom (FAS). Dit project is genomineerd voor de Canon Prijs van de Zilveren Camera 2013. 

Aansluitend konden studenten van Fotovakscholen en NVF-leden speedadvies bij NVF-bestuursleden en fotografen inwinnen over hun portfolio.