NVF vraagt leden mee te denken over toekomst beroepsvereniging

woensdag 13 november 2013

De zeven verenigingen die samen de FotografenFederatie vormen, waaronder de NVF, hebben in maart van dit jaar besloten dat het tijd wordt een eind te maken aan de versnipperde belangenbehartiging voor deze beroepsgroep. De NVF roept haar leden op om te reageren op het al dan niet opgaan van de NVF in de FotografenFederatie of dat de samenwerking met de FotografenFederatie wordt geïntensiveerd. NVF-voorzitter Rimmer Mulder: ‘Voorop staat het belang van de fotojournalisten die bij de NVF zijn aangesloten. Daarom willen wij alle leden nadrukkelijk vragen mee te denken en mee te praten.’

Een nieuwe beroepsvereniging voor fotografen

Uiteraard is het jullie bekend dat er momenteel veel speelt binnen de NVF en de FotografenFederatie. Met dit schrijven willen we jullie op de hoogte stellen van de stand van zaken en meteen nadrukkelijk uitdagen om te reageren op onze activiteiten en ons handelen. Als NVF-bestuur behartigen we jullie belangen. Mochten jullie vinden dat dit niet overeenkomt met jullie belang dan willen we dat graag weten. We vormen als fotografen tenslotte samen de vereniging.

In 2011 zijn we als NVF toegetreden tot de Fotografen Federatie omdat we als NVF-bestuur geloven in de bundeling van krachten. Daarmee draaien we mee in het proces naar één beroepsvereniging waarin de aangesloten verenigingen dan zouden kunnen opgaan. In maart dit jaar besloten de zeven verenigingen die samen de FotografenFederatie vormen dat het tijd wordt een eind te maken aan de versnipperde belangenbehartiging voor deze beroepsgroep. De beroerde marktomstandigheden en de snelle veranderingen door de digitalisering dwingen tot samenwerking en bundeling van krachten. Dat lukte de afgelopen jaren steeds beter en daarbij groeide het besef dat het efficiënter en effectiever kan en moet. Denk aan een gezamenlijke lobby in Den Haag, het organiseren van beroepsinhoudelijke bijeenkomsten, het versterken van de positionering van de fotografie en het samen optrekken in de bescherming van auteursrechtelijke zaken. Kortom, zaken die alle fotografen aangaan, los van hun achtergrond.

Omdat de zeven verenigingen in omvang, cultuur en werkwijze nogal uiteenlopen, is eerst een externe verkenner (Rob Huisman, oud-directeur BNO) op pad gestuurd om behoeften, wensen en eisen te inventariseren. Hoewel zijn rapportage nog tal van vragen openlaat was de algemeen conclusie dat we verder moeten op de gekozen weg. Daarom zijn er nu twee stuurgroepen gevormd.

De eerste groep zal een plan maken voor de nieuwe vereniging. Daarbij gaat het om praktische zaken als de samenstelling van het bestuur, de omvang van het professionele bureau, taken en bevoegdheden van de directie, de interne democratie (hoe is de invloed van de leden georganiseerd), de hoogte van de contributie. Daarbij zijn de meest urgente vragen: Wat wordt precies van de beroepsvereniging verwacht, welke diensten moet ze leveren en wat is daarvoor nodig?

De tweede groep houdt zich bezig met de vraag wie er lid kunnen zijn van de nieuwe vereniging. De huidige verenigingen hebben alle zeven hun eigen doelgroep en regels voor toelating. Uitgangspunt is dat de nieuwe organisatie een huis moet zijn voor alle beroepsfotografen in Nederland, maar dan moeten we het er over eens zijn wie zich met recht zo mogen noemen.

Omdat het NVF-bestuur voorstander is van de bundeling van krachten hebben we besloten om mee te draaien in het proces dat naar die ene beroepsvereniging moet leiden en participeren we in beide stuurgroepen. Door actief deel te nemen zijn we van mening dat de belangen van de fotojournalist het beste behartigd worden. Dirk-Jan Visser zal namens de NVJ/ NVF in de groep voor het verenigingsplan (met Gerard Til als plaatsvervanger) plaatsnemen en Rimmer Mulder in de groep voor de ballotageregels.

De NVF is een sterke en goed georganiseerde vereniging. Daarmee heeft de NVF een andere positie dan de andere zes. Dat heeft een formele en materiële reden.

Formeel is de NVF geen zelfstandige vereniging is maar een sectie van de NVJ. De NVF kan zichzelf daarom ook niet opheffen en opgaan in een nieuwe vereniging, mochten we daartoe besluiten. Het NVJ-bestuur zou moeten besluiten de sectie voor de fotojournalisten op te heffen en de leden de keuze moeten laten of ze naar de nieuwe beroepsvereniging over willen stappen.

Materieel onderscheidt de NVF zich ook duidelijk van de rest. De NVF heeft er in de jaren negentig voor gekozen de eigen autonomie op te geven en op te gaan in de veel grotere NVJ. Daardoor heeft ze nu duidelijk een voorsprong op de anderen. In het goed ingerichte huis van de NVJ hebben de fotojournalisten een dienstenpakket (juridische hulp, perskaart, de academie,etc.) dat de kleinere zelfstandige verenigingen voor fotografen hun leden niet konden en kunnen bieden. Daarmee heeft de NVF, vergeleken met de anderen, minder te winnen en meer te verliezen bij een eventuele opheffing. Als NVF-bestuur zijn we ons hier heel erg bewust van.

Toch onderschrijft het NVF-bestuur volledig de noodzaak om de krachten in de beroepsfotografie te bundelen voor de beste belangenbehartiging. We hopen daarom oprecht dat het volgend jaar lukt een nieuwe beroepsvereniging te vormen. Of we dan meteen de fotojournalisten daarheen moeten leiden is een andere vraag. Er zijn ook andere manieren om bij te dragen aan kracht van de nieuwe organisatie. De NVJ heeft veel te bieden aan de nieuwe club. We denken daarom ook na over een zeer hechte samenwerking, verankerd in een convenant. Alle opties zijn nog open. Veel hangt af van wat de nieuwe vereniging straks kan bieden. Het proces naar een nieuwe start is niet zonder risico’s.

Het streven is dat er omstreeks 1 februari volgend jaar een plan ligt en dan komt het proces in een cruciale fase. Alle zeven verenigingen moeten dan afzonderlijk het plan beoordelen en besluiten of ze zichzelf willen opheffen en hun leden willen adviseren zich aan te melden bij de nieuwe vereniging. De Fotografen Federatie kan daarna worden ontbonden. Er is dus geen sprake van een fusie. Een fusie van zeven verenigingen is een buitengewoon lastig proces, vooral omdat er dan zaken als eigen vermogens, algemene reserves en bijzondere reserveringen moeten worden verrekend. Bij de gekozen route kan elke vereniging in eigen beheer de boedel opruimen.

Voorop staat het belang van de fotojournalisten die bij de NVF zijn aangesloten. Daarom willen wij alle leden ook nadrukkelijk vragen mee te denken en mee te praten. Deze speciale nieuwsbrief is niet alleen bedoeld om te informeren maar juist om leden te betrekken bij de besluitvorming. Laat u daarom horen. E-mail: vereniging@nvj.nl o.v.v. toekomst NVF

Rimmer Mulder, voorzitter NVF