NVJ adviseert wijziging partner-pensioen Wegener niet te onder-tekenen

donderdag 28 november 2013

De NVJ is door meerdere redactiecommissies van Wegener benaderd over een aangekondigde wijziging in het partnerpensioen (nabestaandenpensioen). De NVJ heeft met Wegener een verschil van inzicht of deze wijziging wel op een juiste wijze tot stand is gekomen. Zolang dat verschil bestaat adviseert de NVJ het formulier ‘aanmelding partnerpensioen plus’ niet te ondertekenen.

Inhoudelijk ziet de wijziging er als volgt uit: in plaats van een nabestaandenpensioen op basis van de huidige 70 procent op opbouwbasis zal vanaf 1 januari 2014 35 procent op opbouwbasis zijn en 35 procent op risicobasis. Werknemers kunnen zich wel vrijwillig aanvullend verzekeren.

Wegener is van mening dat – in het kader van de versobering van de arbeidsvoorwaarden – deze wijziging door de instemming van de Centrale Ondernemingsraad doorgevoerd mag worden. De NVJ vindt echter dat er formeel nog goedkeuring nodig is van cao-partijen, in het bijzonder de Pensioenkamer van de cao voor dagbladjournalisten.

De aangepaste regeling rond nabestaandenpensioen wijkt af van wat er in de ‘minimum pensioen-cao voor dagbladjournalisten’ staat. Volgens die cao moet de nieuwe regeling dan worden getoetst door de Pensioenkamer. Deze kan vervolgens slechts een alternatief goedkeuren indien sprake is van ‘financiële gelijkwaardigheid’ met de oude regeling. Gezien de inhoud van de nieuwe nabestaanden-regeling lijken twijfels over die gelijkwaardigheid gerechtvaardigd.

Dat de minimum pensioen-cao nawerking heeft – en daardoor direct doorwerkt in de individuele arbeidsvoorwaarden – staat overigens vast. Zowel in de cao voor dagbladjournalisten (artikel 9.4) als in de cao voor huis-aan-huisbladjournalisten (artikel 36 lid 1 sub a) staat dat de werkgever gehouden is een pensioenregeling te treffen voor journalisten en de nabestaanden van journalisten, die ten minste voldoet aan de “Cao Minimum Pensioenvoorwaarden voor Dagbladjournalisten 2005 – 2009”.

Zowel de NVJ als Wegener zullen zich juridisch laten adviseren over de juiste gang van zaken.