NVJ legt tussenresultaat Cao Uitgeverijbedrijf kritisch neutraal voor aan leden

dinsdag 26 november 2019

De NVJ en andere vakorganisaties en werkgevers leggen een tussenresultaat  cao-onderhandelingen Uitgeverijbedrijf (dagbladen, tijdschriften, lokale media, online) voor aan de leden. Hierin is een korte looptijd afgesproken en wordt een loonsverhoging van 3 procent geboden per 1 november 2019. Er is gekozen voor een tussenresultaat omdat een aantal onderwerpen waarop de NVJ heeft ingezet verdere uitwerking nodig hebben, terwijl de huidige cao al op 31 mei 2019 eindigde. Begin volgend jaar wordt alweer begonnen met de volgende cao-onderhandelingen, zodat de nog niet uitgewerkte onderwerpen alsnog aan bod komen.

Ook is de toezegging van individuele bedrijven belangrijk om in gesprek te gaan over de tarieven en/of indexering van tarieven van freelancers. Die gesprekken gaan we aan, aldus de NVJ, en de uitkomst daarvan weten we nog niet.

De NVJ legt het tussenresultaat daarom voor nu kritisch neutraal voor aan de leden. Zij ontvangen deze week een e-mail en kunnen tot en met 6 december stemmen. Als de gesprekken met de individuele bedrijven niet het gewenste resultaat hebben, dan heeft dit wat de NVJ betreft direct effect op de cao-onderhandelingen die volgend jaar beginnen.


De behaalde resultaten in het kort:

  • Korte looptijd tot 31 juli 2020
  • Loonsverhoging 3% vanaf 1 november 2019
  • Gelijke beloning voor gelijk werk: een aantal grote mediabedrijven nodigt de NVJ uit om in gesprek te gaan over tarieven freelancers
  • Paritaire studiecommissie ‘gelijke behandeling in de sector Uitgeverijbedrijf'
  • Instroom in generatiepact verlengd tot en met 31 december 2022

Achtergrond

WAAROM GELDT DEZE KORTE LOOPTIJD?

De cao-onderhandelingen Uitgeverijbedrijf begonnen op 11 september jl. De NVJ heeft ingezet op een verhoging van de loonruimte van 5 procent op jaarbasis voor journalisten; gelijke beloning voor gelijk werk; herstel van de werk/privé-balans en veiligheid voor journalisten. Al snel bleek dat voor veel van deze onderwerpen nog veel uitwerking nodig is, terwijl de huidige cao al op 31 mei 2019 is afgelopen. Dit leidde tot vragen en onduidelijkheden over bijvoorbeeld het generatiepact en over het lang uitblijven van een loonsverhoging. Daarom hebben beide partijen ervoor gekozen om afspraken te maken op een beperkt aantal dossiers, met daarbij een korte looptijd. Op deze manier kunnen nog dit jaar een aantal stappen worden gezet.

WAAROM LEGT DE NVJ HET TUSSENRESULTAAT NEUTRAAL VOOR?

De onderhandelingsdelegatie moest een moeilijke afweging maken. Op een aantal dossiers hebben we niet het resultaat binnen gehaald waar we op hadden ingezet, en soms zelfs niet wat we minimaal binnen wilde halen. Toch leggen we dit tussenresultaat neutraal voor, wij zien namelijk voldoende aangrijpingspunten om met elkaar in gesprek te blijven voor de volgende cao. Daarnaast komt die volgende cao al snel in zicht doordat we kiezen voor een korte looptijd. Hieronder lichten we de behaalde resultaten toe.  

DE BEHAALDE RESULTATEN 

Loon en looptijd

Werkgevers hebben een bod gedaan van 3 procent loonsverhoging. Deze zal, na goedkeuring van de leden, met terugwerkende kracht vanaf 1 november 2019 worden uitgekeerd. De voorgestelde looptijd bedraagt 14 maanden, dit houdt in dat deze cao loopt tot 31 juli 2020. Daarom spreken we over een tussenresultaat. Er is afgesproken om begin volgend jaar alweer te beginnen met de onderhandelingen. Het uiteindelijke resultaat op loon is in dit tussenresultaat minder dan de 5 procent waarop we bij de start hebben ingezet. Op dit moment bleek meer niet haalbaar, wij kiezen er voor om dit kritisch neutraal aan jullie voor te leggen omdat wij denken dat dit een goede eerste stap is en op deze wijze nog dit jaar een loonsverhoging kan worden geboden. Voor de onderhandelingen die volgend jaar beginnen wordt natuurlijk een looneis gedaan die dat weerspiegelt. Ook wordt er volgende onderhandelingsronde gekeken naar gelijke beloning in de sector, ook onderdeel van onze inzet dit jaar.

Gelijke beloning voor gelijk werk

De NVJ heeft aandacht gevraagd voor de oneerlijke verschillen in beloning van journalisten, bijvoorbeeld tussen journalisten in vaste dienst en freelance journalisten; voor de oneerlijke verschillen tussen jong en oud; en tussen journalisten die werken in digitale functies en voor print. Hierover hebben we een beperkt aantal afspraken kunnen maken.

De werkgevers waren niet bereid om aan de cao-tafel te spreken over de verschillen in beloning tussen journalisten in loondienst en freelancers. De NVJ vindt dat dit onderwerp wel degelijk in de cao thuishoort. Recent heeft de rechter een belangrijke uitspraak gedaan over de tarieven die door de Persgroep (DPG) worden gehanteerd. Ook zien wij ontwikkelingen in de politiek en in andere cao’s.

Voor nu hebben werkgevers aangeboden dat een aantal grote mediabedrijven de vakorganisaties zullen uitnodigen om in gesprek te gaan over de tarieven en/of indexering van tarieven van freelancers. Wij hebben er nu voor gekozen om deze gesprekken aan te gaan. Mochten deze gesprekken tot onvoldoende resultaat leiden, komen wij er bij de onderhandelingen voor de cao die begin volgend jaar starten direct op terug.

Daarnaast verwachten wij dat er begin volgend jaar ook meer duidelijk wordt over nieuwe wetgeving en de uitwerking in andere cao’s. Wij zijn dan ook positief over het feit dat er een paritaire studiecommissie actief blijft die zich bezighoudt met een code goed opdrachtgeverschap, waarbij ook tariefstelling, de rol van de medezeggenschap en de mogelijkheid om scholing te volgen en pensioen op te bouwen op tafel liggen. Deze paritaire studiecommissie praat verder aan de hand van de uitkomsten van een onderzoek naar een ‘gezond speelveld’ die naar aanleiding van de vorige cao is opgeleverd.

Wij hadden graag meer concreet afspraken willen maken, maar denken dat het voor nu kansrijker is om de gesprekken aan te gaan met individuele bedrijven. Zoals gezegd, zullen wij in de nieuwe onderhandelingen, die begin volgend jaar al starten, terugkomen op dit onderwerp. Zeker wanneer de gesprekken met individuele bedrijven tot onvoldoende resultaat leiden.

Ook komt er een tweede paritaire studiecommissie die onderzoek gaat doen naar ‘gelijke behandeling in de sector Uitgeverijbedrijf’. Onderwerp van onderzoek zijn de beloningen van medewerkers in dienst, toegespitst op verschillen tussen jong en oud, man en vrouw en print en digitaal. De uitkomsten hiervan nemen wij mee in de volgende onderhandelingen.

Generatiepact

Er is afgesproken dat instroom in het generatiepact wordt doorgezet tot en met 31 december 2022. Werknemers in dienst kunnen vanaf vijf jaar voor de AOW-leeftijd minder werken met deels behoud van salaris en pensioenopbouw. De afspraken uit de vorige cao blijven daarmee grotendeels van kracht.