NVJ Plan van Aanpak 2010

donderdag 10 juni 2010

Bijlage bij Agendapunt 5

Het jaar 2010 staat voor ons in het teken van het uitzetten een nieuwe strategische lijn voor de NVJ in de komende jaren.

Dit plan van aanpak 2010 geeft daarbij een eerste aanzet voor de richting , die we willen inzetten: een sterke NVJ met een scherp profiel, duidelijk opkomend voor de unieke waarde van het journalistieke vak en de essentiële voorwaarden, die daarvoor nodig zijn op; ideëel, collectief en individueel niveau.
Ideëel denken we aan persvrijheid, veilig werken, mediabeleid, kwaliteitszorg en auteursrechten.
Collectief gaat het om een sterk, en goed samenhangend collectieve belangenbehartigingbeleid.
En individueel om een breed beschikbaar optimaal pakket aan diensten en services, dat –net als Villamedia magazine, ook toegankelijk moet worden voor anderen dan NVJ-leden.
We streven ernaar om de organisatie langs deze lijnen in te gaan richten en het is logisch om dit te vertalen in een plan van aanpak conform deze opzet.

I Ideëel
1. Kwaliteitszorg en innovatie

Als beroepsvereniging voelt de NVJ een verantwoordelijkheid om de kwaliteit van de beroepsuitoefening hoog te houden. Dat begint al op de opleidingen, waar de aankomende journalisten de regels van het vak geleerd krijgen. Ook via een actieve steun aan zelfregulering en ontwikkeling van de journalistieke ethiek via Stichting Mediadebat en de Raad voor de Journalistiek dragen wij daaraan bij.
Tenslotte heeft de NVJ zich voorgenomen op de hieronder uitgewerkte onderwerpen een kennisbank te ontwikkelen, die ervoor zorgt dat alle in huis aanwezige kennis op ideële onderwerpen, goed ontsloten kan worden.

1.1 Innovatieve projecten journalistiek
Onder de titel “Recepten voor de toekomst” is in januari 2010 een debat/bijeenkomstenreeks van start gegaan, waarin vakgenoten geïnspireerd worden om met innovaties binnen hun redacties of freelance-praktijk aan de slag te gaan.
Via laagdrempelige bijeenkomsten worden dit jaar en volgend jaar innovatieve vormen van (redactioneel) werken overgebracht. In januari werd de eerste bijeenkomst van dit jaar gehouden, in het najaar volgen nog 3 bijeenkomsten, begeleid door een speciale site/ groep op de community. Dit project wordt gesteund door het Stimuleringsfonds voor de Pers.

1.2 Journalistiek arbeidsmarkt-onderzoek
In 2010 zal de NVJ (eerder gehouden in 2008) een enquête herhalen onder alumni en hoofdredacties, om te bepalen hoe goed opleiding en praktijk op elkaar aansluiten en welke effecten de toename van aantallen journalistieke opleidingen en studenten heeft op de arbeidsmarktkansen.
Het voornemen van de NVJ in het PvA 2009 om de noodzakelijke kerncompetenties voor (nieuwe) journalisten in beeld te brengen, gelet op de snel veranderende mediamarkt van professionals, is opgepakt door de journalistieke opleidingen, die, ondersteund door het Stimuleringsfonds, op dit moment onderzoek daarnaar doen.
Eerste resultaten worden in het najaar verwacht. NVJ en Genootschap zijn gevraagd in een begeleidingscommissie plaats te nemen.

1.3 Zelfregulering
De NVJ ondersteunt het nieuwe beleidsplan van de Raad voor de Journalistiek, dat o.a. met hulp van een startbijdrage van 150.000 euro per jaar voor de komende drie jaar ervoor moet zorgen dat de positie van de Raad verder wordt geprofessionaliseerd.
Tegelijkertijd hebben we moeten constateren dat de steun uit de sector voor Stichting Mediadebat zodanig is afgenomen, dat het niet zinvol lijkt om dit initiatief zelfstandig voort te zetten.
Omdat de behoefte aan debat over het vak en verantwoording aan het publiek noodzakelijk blijven, denk aan de recente discussie rondom omgang met jonge slachtoffers bij de Vliegramp in Tripoli, is het de intentie van de NVJ om ervoor zorg te dragen dat de doelen van Mediadebat opgepakt worden door NVJ, vakblad en site Villamedia en door een breder en actiever werkende Raad voor de Journalistiek. Komend jaar moet duidelijk worden of dit succesvol te realiseren is. De NVJ zal zich, mede om deze reden, actiever met de Raad gaan bemoeien.

2.NVJ mediabeleid

Met de kabinetsformatie voor de deur zal de NVJ haar succesvol opgepakte aanbevelingen voor steun aan de mediasector verder inkleuren. Toch is er reden voor zorg, die we duidelijk zullen moeten adresseren.

Onze inzet is succesvol opgepakt, omdat na jaren van louter aandacht voor de publieke omroep, in 2009 eindelijk ook middelen loskwamen voor jonge journalisten en innovatie voor de andere mediasectoren.

Desondanks blijven de algemene ontwikkelingen zorgelijk omdat in alle plannen van de politieke partijen voornemens staan om een veelvoud van de voor steun beschikbaar gestelde bedragen te gaan bezuinigen op de publieke omroep en een groot deel van de aanbevelingen van de cie. Brinkman in de la zijn blijven liggen.

Tenslotte is ook het prangende auteursrechtendossier nog geen stap verder gekomen.
In een brief aan de formateur zal de NVJ haar zorgen op bovengenoemde punten dan ook aangeven en alternatieven aandragen, al dan niet in samenwerking met andere mediapartijen of creatieve partners (Platform Makers)

3. Veiligheid

3.1 Veiligheid internationaal/ Trainingsfonds voor de media
Goed verzekerd, goed voorbereid en met de juiste uitrusting aan het werk in risicovolle gebieden.
Dat is de inzet van de NVJ voor de collega’s die in loondienst of freelance verslag doen in conflictgebieden.
Het Stimuleringsfonds voor de Pers heeft inmiddels verslag gedaan aan de minister over de haalbaarheid van een waarborgfonds inzake verzekering in risicogebieden voor de media. Gelet op de aanzienlijke daling van premies voor risicogebieden, die via de NVJ aan leden kan worden aangeboden, is de kern van de aanbeveling veranderd: Niet zozeer een waarborgfonds, maar eerder een overheidbijdrage beschikbaar stellen om training, optimale informatie over risicogebieden en debriefing mogelijk te maken, vormt de kern van het advies. De NVJ onderschrijft dit advies, dat nog door de Kamer moet worden behandeld.

Indien door de Kamer geaccordeerd zal de NVJ een projectvoorstel internationale veiligheid indienen. Dat maakt het mogelijk, de veiligheidstrainingen voor internationaal werkende verslaggevers, die de NVJ i.s.m. Defensie periodiek aanbiedt, verder uit te bouwen.

3.2 Veiligheid journalisten nationaal / Nieuwe start overleg politie-justitie-pers

Op basis van de bevindingen van het onderzoek, dat criminoloog prof. Frank Bovenkerk in opdracht van de NVJ in 2009 hield onder de titel “Rot op met die Camera” is een agressietraining ontwikkeld, die in 2009 een aantal maal is gehouden, in eerste instantie bij een aantal regionale omroepen.
In 2010 is de NVJ voornemens om samen met ROOS meer trainingen aan te bieden, ook voor leidinggevenden, zodat zij maatregelen kunnen treffen op de werkvloer om onnodige risico’s voor verslaggevers te voorkomen.
Verder is dit jaar vervolgonderzoek gedaan door prof. Bovenkerk over de relatie Politie-Pers, onder de titel, “Stop, Politie!” hetgeen tot aanbevelingen heeft geleid, die reden zijn om het overleg Politie-Pers nieuw leven in te blazen.

Na een tweetal bijeenkomsten bij de voorzitter van het college van PG’s, Harm Brouwer, zijn afspraken gemaakt voor een verder periodiek overleg. Ook het nog immer niet opgeloste C2000-dossier kan daar aan de orde komen.
Tenslotte zal de NVJ haar eigen meldpunt/ informatievoorziening op de NVJ-site verder uitbouwen, zodat de incidenten goed in beeld komen en waar mogelijk ook redacties of individuele journalisten ondersteund kunnen worden in het aanpakken van geweld of bedreigingen. Het OM heeft toegezegd ook zelf incidenten waarbij journalisten betrokken zijn te monitoren.

4. Persvrijheid

4.1 Persvrijheidmonitor
Het door NVJ en Genootschap opgerichte Persvrijheidsfonds heeft eind 2009 het initiatief genomen om de staat van de persvrijheid ook op nationaal niveau jaarlijks te gaan meten.
Dat heeft geleid tot de presentatie op 3 mei 2010 van de eerste “Persvrijheidmonitor”, onder leiding van professor Wouter Hins.
Deze monitor geeft een beeld van alle rechtszaken, wetgeving en incidenten/ ontwikkelingen die de persvrijheid in 2009 beïnvloed hebben.
Deze monitor zal ook in 2010 en 2011 worden voortgezet.

In de monitor wordt speciale aandacht gevraagd voor de WOB en de bronbescherming.
Deze zaken zullen dan ook door de NVJ in 2010 verder worden opgepakt.

4.2 Bronbescherming:
De NVJ constateert ernstig gebrek aan politieke voortgang op dit dossier! Heel 2009 heeft het door de NVJ van scherp commentaar voorziene wetsvoorstel in de kast gelegen.
Naar verluid zou in het voorjaar van 2010 ook de Raad van State een stevig commentaar hebben gegeven, maar na de val van het Kabinet is ook dit wetsvoorstel als controversieel in de ijskast gezet. Teleurstellend, zeker gelet op de inbreuken, die ook weer in 2009 aan de orde waren. De NVJ zal aandringen op spoedige behandeling (en aanvulling op de tekst) van het voorstel bij een nieuwe minister.
De NVJ zal in nauwe samenspraak met het Genootschap van Hoofdredacteuren het wetgevingsproces kritisch blijven volgen en alleen steun geven aan een definitief wetsvoorstel dat tenminste de bescherming biedt, die ook in de Europese rechtspraak is vastgesteld.
Tenslotte wordt in de loop van 2010 de uitspraak in de kwestie Autoweek/ Staat verwacht bij het Europese hof (Hoge Kamer), die kan zorgen voor positieve jurisprudentie inzake onrechtmatige invallen /inbeslagnames op redacties.

4.3 Wet openbaarheid Bestuur:
Er zijn meerdere redenen om dit dossier op te pakken, in de persvrijheidmonitor wordt geconstateerd dat Nederland achterraakt in Europa, de VNG wil geld gaan vragen voor het verstrekken van overheidsinformatie, de wettelijke termijnen zijn opgerekt. Er staan gesprekken met Biza gepland, alsmede wordt er ruimte gemaakt voor principiële procedures.

4.4 Juridisch zakboek voor journalisten
Eind 2010/ aanvang 2011 zal een eerste juridisch zakboek voor journalisten het licht zien. Dit initiatief van de NVJ heeft tot doel om een praktisch handboekje te maken, waarmee journalisten bewust worden gemaakt van hun rechten en plichten, zodat ze hun werk optimaal kunnen doen. Arthur Maandag zal het boek schrijven.

4.5 Persvrijheid internationaal:
Op internationaal niveau wordt gewerkt aan een nauwere samenwerking tussen Press Now en Freevoice, uiteindelijk idealiter uitmondend in één organisatie, waarin de NVJ volwaardig vertegenwoordigd dient te zijn. De informatievoorziening over persvrijheid internationaal heeft via www.persvrijheid.nl een impuls gekregen.

5. Auteursrechten

5.1 Platform Makers:
Eind 2009 is succesvol, mede op initiatief van de NVJ-sectie freelance, het Platform Makers van start gegaan. Dit initiatief, waar in totaal bijna 30.000 makers van diverse beroepsorganisaties bij aangesloten zijn, kan ervoor zorgen dat de makers in de auteursrechtlobby meer succes kunnen behalen. Er is geld verzameld voor een grote publiciteitsactie, die na de zomer zal beginnen. Tevens kan dit platform dienen om branchebreed op te treden tegen de machtsongelijkheid t.o.v. uitgevers en omroepen en de obstakels weg te nemen om te komen tot het uitbrengen van adviestarieven.

5.2 Collectief:
De aansluiting van Stichting Nieuwswaarde bij twee grote verdeelorganisaties op het gebied van tekst (LIRA) en op het gebied van beeld/foto (Pictoright) is in 2009 gerealiseerd.

In 2010 zal bij LIRA een nieuw aansluitingsformulier worden ontwikkeld dat beter alle collectieve digitale exploitatiemogelijkheden voor journalisten dekt.
Onder de vlag van Pictoright is Burafo/Fotografenfederatie volop bezig om haar primaire doelen te bepalen. De NVJ/NVF zal kritisch beoordelen of aansluiting bij de federatie in het belang is van haar leden.

5.3 Plagiaatservice:
De in 2008 geïntroduceerde plagiaatservice om digitale auteursrechtschendingen op te sporen, wordt mondjesmaat gebruikt.
Dit jaar zal beoordeeld worden of deze service kan worden voortgezet, door haar technisch te koppelen aan de community of vooralsnog wordt stopgezet.

II. Materieel/ Collectief/ Secties

1. Eén journalistieke CAO
Eerder heeft het NVJ-bestuur de ambitie uitgesproken om te komen tot de ontwikkeling van één journalistieke CAO voor alle media-sectoren.

Het overeind houden van aparte CAO’s binnen mediabedrijven, die meerdere mediavormen binnen hun bedrijf of zelfs binnen een redactie verenigen, is op termijn moeilijk houdbaar.
Vanuit het besef dat het streven naar een journalistieke CAO een lange weg zal zijn, worden binnen de diverse geledingen van de NVJ stappen gezet op weg naar een dergelijke CAO:

Dit voornemen is verder uitgewerkt in de diverse CAO-akkoorden en in een project dat in de loop van 2010 van start is gegaan en waarbij de onderhandelingsdelegaties van alle cao’s/ secties zijn betrokken.

2. Secties

Sectie Freelance & NVF

Gezond ondernemerschap zorgt er voor dat freelancers hun journalistieke taak kunnen volbrengen, nu en in de toekomst. De groeiende groep freelancers kent andere behoeften dan de leden in dienstverband. De (basis)behoeften van freelancers, zoals het kunnen bedrijven van onafhankelijke journalistiek, het verkrijgen van opdrachten (continuïteit als ondernemer), behoefte aan persoonlijke hulp en advies op het moment dat het belangrijk is, belangenbehartiging en goede contacten via een netwerk van vakgenoten, kunnen als geen ander door de NVJ worden vervuld, maar vereisen een andere aanpak.

De sectie wil, door op freelancers gerichte service te bieden, zichtbaarheid van de NVJ te vergroten en de verbindende rol als vereniging te benutten, deze groep zo goed mogelijk van dienst zijn door zo goed mogelijk in te spelen op deze behoeften .

In de dagelijkse gang van zaken wil de sectie een waardevol secretariaat zijn voor de besturen NVJ Freelance en NVF en leden. Heldere en effectieve communicatie met leden en besturen zijn daarom speerpunt. Intern (binnen de NVJ) en extern wil de sectie het freelancers-belang constructiever agenderen.
Komend jaar zal de sectie freelance zich richten op een aantal zichtbare en op korte termijn te ontwikkelen services. Tegelijkertijd zal er gewerkt worden aan het ontwikkelen van aan te bieden nieuwe services die op de lange termijn de freelancers blijvend kunnen binden aan de NVJ en waardoor de groei van de freelance leden door kan gaan.

Meer in concreto zal er in 2010 zal worden gewerkt aan het uitbouwen van de digitale marktplaats en ontmoetingsplaats voor opdrachtgevers, freelancers en fotografen. O.a. via de mogelijkheden van de Villamedia Community. Hiervoor zal, na een update van de ledendatabase en van de communitytechniek, een campagne plaats hebben waarin opdrachtgevers benaderd en uitgenodigd worden hun opdrachten te plaatsen. Het reeds ingezette beleid een fysieke ontmoetingsplaats voor freelancers en fotografen te zijn zal verder gevolg worden gegeven waardoor een wederzijds versterkend effect ontstaat met de mogelijkheden online. De bekende Freelancersdagen en NVF-bijeenkomsten zijn manieren om te netwerken en kennis te nemen van de diensten en trainingen die de NVJ aanbiedt.

Bovenstaande vertaalt zich naar de volgende punten van actie en ambities voor 2010:

service
• Het vergroten van het service aanbod aan freelancers (o.a. juridisch, fiscaal, bedrijfsadvies, andere vormen van individueel en persoonlijk advies)
• Concreet toepasbare producten ontwikkelen (bijvoorbeeld modelcontracten)
• Het uitbouwen van de freelancers trainingen i.s.m. NVJ Academy
• Het onderhandelen van aantrekkelijke freelancers-kortingen bij kwalitatief goede externe partijen
• Het verbeteren van het online aanbod van freelance-hulp & service (24-uur per dag)

zichtbaarheid
• Het vergroten van zichtbaarheid als collectief voor freelancers en als adviesdienst voor het individu
• Het opzetten van een leden wervings-en loyaliteitstructuur
• Het doorontwikkelen van op freelancers gerichte communicatiemiddelen (o.a. de Freelancers krant, NVJ website, gerichte ledencommunicatie via ledenbestand, community-communicatie, het benutten van social en new-media)

verbinden
• Het fysiek verbinden van opdrachtgevers en freelancers (o.a via bijeenkomsten)
• Het online verbinden van opdrachtgevers en freelancers door het doorontwikkelen van de freelancers-community naar een aantrekkelijke marktplaats
• De freelancers belangenbehartiging vergoten (vanuit een freelancerscollectief)
• Het verbinden van freelancers onderling: leren van elkaar (o.a. uitbouwen van de bijeenkomsten naar meer intervisiebijeenkomsten, kwartaalborrels, thema bijeenkomsten)

Sectie Dagblad
Naast een inzet om te komen tot een harmonisering van arbeidsvoorwaarden, conform de inzet van het project 1 journalistieke CAO zal de sectie Dagblad in de loop van dit jaar debatten, bijeenkomsten en onderzoeken uitzetten.
Een eerste debat over wat het rapport van de commissie Brinkman heeft opgeleverd is op 3 juni gehouden, twee andere regionale debatten over dit thema volgen na de zomer.

Verder staat een discussie over nieuwe verdienmodellen in de dagbladsector, in samenhang met het project “ingrediënten voor de toekomst” op 1 juli a.s op de agenda.

In nauw overleg met de NVJ-Academy wordt een nieuw coachingtraject ontwikkeld voor individuele journalisten. De dagbladbranche wordt daarbij in eerste instantie als uitgangspunt genomen, omdat juist daar door ingrijpende reorganisaties en overnames op de redacties vragen ontstaan over wel/niet in de journalistiek blijven, toekomstkeuzes, ambities.

Tenslotte zullen een aantal onderzoeken gestalte krijgen.
Conform de afspraken hierover in de CAO, zal een tevredenheidsonderzoek naar het functioneren van de beoordelingssystematiek Dagbladen worden uitgezet
Daarnaast zijn er plannen voor een kwantitatief onderzoek naar titels, fte’s en freelancers binnen de dagbladsector, onder de titel “de stand van de dagbladjournalistiek 2000 – 2010”.

Secties Tijdschriften en Lokale media
In de sectoren Lokale Media en Tijdschriften staat het harmoniseren van de CAO’s centraal.
Deze inzet staat centraal bij de diverse onderhandelingen.
Dit betekent dat de voorstellen pakketten op elkaar worden afgestemd. De CAO voor huis-aan-Huisbladjournalisten en de CAO voor Nieuwsbladjournalisten worden door dezelfde onderhandelingsdelegatie uitonderhandeld. Hetzelfde geldt voor de CAO voor Publieks- en Opiniebladjournalisten. Met betrekking tot de CAO voor Vaktijdschriftjournalisten is gekozen voor de integratie met de CAO Pu/OP. Dit gebeurt ondermeer door de onderliggende functiewaarderingssysteem/beloningssysteem te integreren.
Overige kernpunten voor komend jaar zijn het initiëren van instroom/kennismakingsprojecten
en het promoten van het redactiestatuut o.a. door voorlichting te geven aan Redactieraden.

Het zelfde geldt voor de lokale media. In praktijk zien we dat de lokale media en de regionale dagbladen steeds meer naar elkaar toegroeien. Dit betekent dat los van de integratie van de lokale CAO’s ook gekeken moet worden naar de aansluiting met de Dagbladen.

Sectie omroep
De omroep wacht een hectische tijd. Publieke omroepen (landelijk en regionaal) zullen, daar verschillen de meningen niet over, fors moeten bezuinigen. Dat kan niet zonder consequenties blijven voor de journalistiek. Daarnaast hebben de landelijke publieke omroepen aangegeven zich sterker te willen profileren. Voor de NVJ de uitdaging scherp in de gaten te houden dat deze profileringsdrang niet ten koste van de journalistieke onafhankelijkheid gaat.

De verwachting is ook dat door de aanhoudende economische recessie de advertentie-inkomsten voor de commerciële omroepen achter zullen blijven. Ook dat zal gevolgen hebben voor de werkgelegenheid. Maar ook is de tendens dat commerciële omroepen bepaalde doelgroepen verder aan zich willen binden. Dat gebeurt ook middels nieuws en actualiteiten. Commercie en journalistiek kan prima samen, maar alles moet helder en transparant blijven en ook in dit geval mag de commerciële drang en noodzaak niet ten koste gaan van de journalistieke onafhankelijkheid.

Daar waar (journalistiek) arbeid verdwijnt zal de NVJ in dit jaar fors inzetten op van-werk-naar-werk-regelingen. Daarbij zal extra aandacht moeten zijn voor freelancers en werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst; de medewerkers die normaal gesproken geen profijt hebben van een Sociaal Plan.

In 2010 zullen een aantal CAO’s verlopen. Inzet op minimaal koopkrachtbehoud zal het uitgangspunt zijn. Maar op het gebied van arbeidsvoorwaarden zal, zeker met het bovenstaande in ogenschouw nemend, ook veel werk worden gemaakt om afspraken rond mobiliteit te maken. Behoud van werkgelegenheid en werkdrukverlaging zijn andere punten van inzet.

De sectie Omroep heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgebouwd in het organiseren van vakinhoudelijke debatten. Deze debatten zijn zonder uitzondering goed bezocht. Nog meer dan de voorgaande jaren zal de sectie Omroep bijeenkomsten in de regio organiseren. Daarbij zal samenwerking met specifieke media en ander secties binnen de NVJ niet geschuwd worden.

Ook het komend jaar zal de NVJ Omroep bijeenkomsten voor redactieraden en ondernemingsraden organiseren en daarmee een platform bieden voor journalisten binnen de bedrijven. Met de sectie Freelance zal een modus ontwikkeld worden om ook extra service en netwerk te bieden aan de omroepfreelancers.

Sectie VIP / Nacht van de Journalistiek
Onder leiding van een nieuwe voorzitter, Evelien Bijlsma, zal de sectie VIP in 2010 aan de weg timmeren. Naast de summerschool, die samen met de academy tot stand komt en diverse workshops door het jaar heen, zal de Nacht van de Journalistiek opnieuw het hoogtepunt van de sectie worden in 2010. Di jaar zal het accent liggen op arbeidsmarkt en politieke verslaggeving voor jonge journalisten. De studenten/starterssectie van de NVJ werkt hard aan een vierde editie voor september 2010 in Nieuwspoort Den haag. Vip organiseert voorts minstens ieder kwartaal een activiteit en borrel waarbij veel starters elkaar, coryfeeën en oude rotten uit het vak kunnen ontmoeten.

III. Individuele services diensten

1. NVJ Academy; Kennisoverdracht, trainingen
De NVJ Academy heeft een volwaardige plaats gekregen in het servicepakket van de NVJ. Ook dit jaar is een aantal nieuwe cursussen gestart en zijn succesvolle cursussen herhaald. Het is onze intentie de Academy-activiteiten verder uit te breiden.

Doelstelling is dat de cursussen, trainingen en colleges een wervende werking hebben voor niet- leden, en een meerwaarde geven aan de leden. Leden krijgen met korting of in enkele gevallen exclusief toegang tot het cursusaanbod.
In het kader van het jonge instroomproject voor dagblad- en tijdschriftjournalisten is een speciaal cursuspakket/ traineeship samengesteld voor de jonge instromers. Dit pakket wordt ondersteund vanuit de Plasterkgelden en zorgt ervoor dat de NVJ 2 × 60 jonge journalisten gaat trainen.
Op de NVJ-site is een speciale Academy-pagina met een cursusagenda en het complete aanbod.

2. Juridische dienst
De druk op de juridische afdeling is groot. Door het streven naar kwaliteit en service kunnen zaken niet blijven liggen en dient ook piekdrukte snel te worden opgevangen.
Website
De inhoud van de website dient verder te worden uitgebouwd. Er dienen meer inhoudelijke stukken, voorbeeldbrieven en modellen worden opgenomen. Ook dient de inhoud goed bijgehouden te worden. De bedoeling is, dat rechtsgebieden worden verdeeld over de verschillende juristen, waarbij iedere de verantwoordelijkheid krijgt zijn of haar rechtsgebied extra scherp in de gaten te houden. Dit zal verder worden uitgewerkt in overleg met het juristenteam.
Presentaties
De juridische afdeling is bezig met het ontwikkelen van een drietal standaard PowerPoint presentaties. Die kunnen al naar gelang er behoefte aan is, aangepast worden. Het betreft: Mediarecht, problemen waar freelancers tegen aan lopen en een presentatie voor journalistieke studenten waar alle onderwerpen waar ze mee te maken krijgen behandeld worden.
Reglement en klachtenregeling
Het dient leden duidelijk te zijn waar zij recht op hebben wanneer zij lid zijn of worden van de NVJ. Het verdient dan ook aanbeveling dat er duidelijke regels komen voor de reikwijdte van de rechtsbijstand, waarbij altijd ruimte dient te blijven voor uitzonderingen. In overleg met de Algemeen Secretaris zou er een soort reglement opgesteld kunnen worden, waarnaar kan worden verwezen bij aanmeldingen en ledenwerfacties.

In genoemd reglement dient ook een klachtenregeling te worden opgenomen, zodat leden weten hoe ze een eventuele klacht in kunnen dienen en hoe die behandeld zal worden.

3. Villamedia Uitgeverij
Het eerste jaar als zelfstandige uitgeverij is succesvol verlopen, alhoewel de financiële resultaten als gevolg van de recessie uiteraard negatief waren.
Per 1 januari 2009 zijn alle uitgeefactiviteiten verzelfstandigd onder de aparte rechtspersoon Villamedia bv, e.e.a. onder 100% aandeelhouderschap van de NVJ. De samenwerking van tijdschrift en vaksite onder een zakelijke en journalistieke leiding bevalt goed. Het op elkaar laten aansluiten van de web- en bladtitel per sept. is goed ontvangen. In het najaar van 2010 zal een uitgeefplan voor de komende jaren worden vastgesteld.
(zie voor een uitgebreidere toelichting het aparte agenda-punt op de VR-agenda mei 2009)
3.1 De Journalist-Agenda
Ruim 2500 leden hebben via betaling van een bescheiden bedrag (4 euro) De Journalist Agenda aangevraagd. Hiermee dragen zij dagelijks een visitekaartje van de NVJ/ De Journalist met zich mee.
In 2011 zal de agenda worden geprolongeerd.

IV. Organisatie

1. Communicatie met de leden

1.1 Website/ NVJ NU nieuwsbrief
De websites van VillaMedia en NVJ draaien naar tevredenheid. De aanpassing van de merknaam van het vakblad is positief ontvangen en heeft gezorgd voor een betere aansluiting tussen site en blad. Ook de keuze om het NVJ-nieuws uit het vakblad te halen, om zo de onafhankelijke uitstraling van het blad te realiseren en daarnaast een maandelijkse NVJ nieuwsbrief te introduceren, is goed ontvangen.
Er wordt dit jaar bekeken of er ook een digitale versie van de NVJ Nu Nieuwsbrief verzonden kan gaan worden aan de leden die daar prijs op stellen.
Een voorbeeld van zo’n digitale nieuwsbrief is met de stukken voor de jaarvergadering meegestuurd.
Daarbij moet goed in ogenschouw worden genomen dat veel leden geen behoefte hebben aan meer mail-berichten, dus e.e.a. alleen na uitdrukkelijke keuze hiervoor vanuit de leden.
Via een abonnement op Surveyworld is het erg eenvoudig om digitale ledenpeilingen over actuele onderwerpen uit te zetten onder leden(groepen). Ook hiervan een voorbeeld in de jaarvergadering 2010 (‘Als ik de baas was van de NVJ”) maar ook hier geldt het risico van mail-moeheid onder onze leden.

1.2 Community
De community van Villamedia en NVJ draait sinds eind 2009. De community maakt het mogelijk om uitwisseling van informatie tussen leden verder te optimaliseren, bevat de databases van onze fotografen en freelancers en heeft inmiddels ruim 3000 leden.

Toch zijn er nog duidelijke opstartproblemen, die deze zomer verholpen moeten worden en een succesvol gebruik in de weg staan. Pas dan kan de community ervoor zorgdragen dat ledengroepen op vakspecialisatie, regio of sectie komen tot discussie, kennisoverdracht of verbreding van netwerk, zodat er bij de gebruikers ook een zakelijk belang ontstaat om gegevens en interessegebieden up-to-date te houden.

2. Ledenwerving/ Marketing
Ledenwerving heeft inmiddels een centrale plaats ingenomen in het beleid van de NVJ. Via de gerealiseerde websites, via een jaarlijks terugkomende ledenwerfactie in het najaar (september) en via een in de begroting opgenomen medewerker, (nu nog vacature!) die moet zorgen voor een beter gecoördineerde aansturing vanuit het secretariaat. Het in 2008 geïntroduceerde starterslidmaatschap is een succes, evenals de introductie van de VIP-sectie. De gemiddelde leeftijd van onze leden is de afgelopen jaren verjongd, er zijn aanzienlijk meer student-leden en starters lid geworden. De stijgende lijn in ledenaantallen is dit jaar gestagneerd, de NVJ gaat er alles aan doen om deze ontwikkeling te keren.
In het kader van een helder ledenwerfbeleid is het ook van belang om het woud aan lidmaatschapsvormen kritisch tegen het licht te houden. In 2010-2011 zal een voorstel voor vereenvoudiging van het contributie-systeem worden ontwikkeld.

3. Structuur secretariaat
In 2010 zal de interne werkorganisatie aangepast worden op de met bestuur overeen gekomen strategische lijn voor de NVJ voor de komende jaren. Dat wil zeggen dat ook binnen de organisatie de driedeling ideeel, collectief en individueel in managementverantwoordelijkheden wordt omgezet. In de zomer en het najaar van 2010 zullen de benodigde stappen worden ondernomen om de organisatie op deze wijze te aan te passen.