NVJ praat met directie OBD over Wet openbaarheid van bestuur

woensdag 15 september 2010

De NVJ heeft morgen een gesprek met de directie Openbaar Bestuur en Democratie (OBD) de ontwikkelingen rondom de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

De NVJ liet eerder aan de informateur weten dat vorige kabinetten niet slagvaardig hebben opgetreden wat betreft de Wob. Al sinds 2006 ligt er een advies om te komen tot vernieuwing van de Wob van Hoogleraar Bernt van der Meulen. Hij adviseert om een nieuwe wet op veel meer organen van de overheid van toepassing te laten zijn, zoals de rechtsprekende macht. Op een officiële reactie van de minister op dit advies wordt nog altijd gewacht, net als op de bekrachtiging van een Europees verdrag door Nederland dat toeziet op het belang van openbaarheid van informatie, “Council of Europe Convention on Access to Official Documents, gesloten te Tromsø op 18 juni 2009.

Een duidelijke stellingname van een nieuw kabinet inzake de Wob zou volgens NVJ-secretaris Thomas Bruning maatschappelijk en journalistiek van waarde zijn. In de afgelopen jaren zijn veel overheidsorganen zeer defensief met de Wob zijn omgegaan. Zo werd er in meerdere gevallen op advies van de VNG geld (in de vorm van leges) gevraagd voor het verstrekken van Wob-informatie en zijn de Wob-termijnen opgerekt. ‘Als een nieuw kabinet een slag zou willen maken om te komen tot een werkelijk transparante overheid zou het actualiseren van de Wob-wetgeving en een duidelijke instructie aan de overheidsorganen die Wob-verzoeken ontvangen, in onze ogen waardevol zijn’, aldus de NVJ.