NVJ-secretaris Yvonne Dankfort beantwoordt meest gestelde vragen Sanoma

vrijdag 8 november 2013

Uitgeverij Sanoma gaat zich volledig richten op 17 tijdschrifttitels. De andere 32 titels worden verkocht, geschrapt dan wel samengevoegd. Deze operatie zal 6 tot 12 maanden in beslag nemen. Voor zowel achterblijvers als vertrekkers heeft de sanering grote gevolgen. De NVJ ontving in de afgelopen dagen tientallen vragen. De belangrijkste op dit moment zijn:
1 Word ik ontslagen en zo ja wanneer?
2 Heb ik inspraak?
3 Wat doet de NVJ?
NVJ-secretaris Yvonne Dankfort geeft hier antwoord op de meest prangende vragen. Op 18 november organiseert de NVJ een eerste informatiebijeenkomst bij Sanoma in Hoofddorp.

Wat gebeurt er met werknemers van titels die verkocht worden, van titels die geïntegreerd worden en van titels die blijven bestaan?
‘Als een titel wordt verkocht, is er sprake van overgang van onderneming. Dit betekent dat het personeel met de titel meegaat naar de nieuwe onderneming. Je kunt in het kader van die overgang niet worden ontslagen. Als bijvoorbeeld de reisafstand te groot wordt, kan de keuze gemaakt worden om niet mee te gaan. In dat geval vervalt je arbeidsplaats en val je terug op de afspraken in het sociaal plan.
Ook als twee titels worden samengevoegd kan dit gepaard gaan met een reductie van arbeidsplaatsen. Zeker wanneer men met rompredacties wil doorgaan. Als een titel wordt opgeheven, wordt deze nog in het jaar 2014 voortgezet, met handhaving van de bezetting. Voor de achterblijvers worden de plannen de komende maanden ontwikkeld, zodat ze begin 2014 kunnen worden geïmplementeerd. Ook daar zal naar de bezetting van de redacties worden gekeken.’

Als de titel wordt verkocht, gaan de arbeidsvoorwaarden dan automatisch mee?
‘Je gaat over met al je rechten, dus salaris en dienstjaren. Voor wat betreft de pensioenregeling moet een vergelijkbaar pakket worden aangeboden. Bij een overgang naar een nieuwe eigenaar kijken we of het proces goed verloopt. Als het goed is gaan dus alle arbeidsvoorwaarden over, maar het kan zijn dat er bij de nieuwe eigenaar geen cao wordt toegepast. Met de OR, die moet adviseren over de verkoop, proberen we kort te sluiten dat toepassing van de cao één van de voorwaarden voor overname is. Bij eerdere overnames hebben we afgedwongen dat het sociaal plan van de verkopende partij nog een half jaar doorloopt. Als er in de nieuwe situatie dan weer wordt gereorganiseerd, heb je een sociaal plan waarop je kunt terugvallen.’

Welke mogelijkheden tot inspraak zijn er?
‘Via de ondernemingsraad natuurlijk, maar ook via redactieraden en redactiestatuten als het gaat om vervreemding van activiteiten. Redactieraden kunnen advies uitbrengen. In de cao staat zelfs dat de directie vooraf overleg moet plegen met redactieraden in alle gevallen waarin de directie weet of kan vermoeden dat beslissingen ten aanzien van de algemene bedrijfsvoering rechtstreeks of zijdelings invloed kunnen hebben op redactionele activiteiten. Mijn ervaring is dat vooraf overleg vaak moeizaam verloopt, maar het staat zwart op wit dus het bedrijf heeft zich er wel aan te houden.’

Dus vorm zo snel mogelijk een redactieraad?
‘Dat is mijn advies. Ik verwacht dat de grotere titels wel een redactieraad hebben. Voor het vormen van een redactieraad zijn drie mensen nodig. Vaak zie je bij kleinere redacties een combinatie met meerdere titels. Redacties kunnen bij de NVJ informatie en advies inwinnen over de taken en bevoegdheden van een redactieraad en het vormen daarvan.
Daarnaast is het modelredactiestatuut van de cao voor Publiekstijdschriftjournalisten van toepassing. Ook hier heb je de medezeggenschap dat je als redactie geïnformeerd moet worden over het voorgenomen besluit tot verkoop, integratie of omvorming tot rompredacties.
Wij vragen overigens aan alle redacteuren en vormgevers om ons te informeren zodra er iets verandert in hun werk. Hiermee kunnen wij aan de slag en de informatie meenemen bij het overleg met Sanoma.’

De NVJ wordt betrokken bij zowel verkoop als integratie of omvormen van titels. Waar bestaat die betrokkenheid uit?
‘Ten eerste zijn we betrokken bij het afsluiten van het sociaal plan. We onderhandelen met de directie over de best mogelijke voorwaarden met als inzet scholing en een financiële component. Ik ondersteun het voorstel om nu al een breed mobiliteitstraject met een arbeidsmarktanalyse op te starten. Hierdoor leren mensen welke functies bij individuele wensen en mogelijkheden passen. Je kunt zo al veel eerder ontdekken wat er aan scholing nodig is. Overigens is dit in de journalistieke sector lastiger dan bij sales of human resource, omdat journalisten afhankelijk zijn van de mediasector waar al van alles gebeurt.’

Ten tweede wordt de NVJ ingeschakeld als er iets staat te gebeuren met een titel. We willen ons inzetten voor zowel vertrekkers als achterblijvers. Een rompredactie voor een maandblad voor een bepaalde niche kan best functioneren, maar voor bepaalde titels gericht op een brede doelgroep heb je echt een grotere redactie nodig. Ik vrees voor afvloeiing bij het inrichten van rompredacties, terwijl van redacties wel wordt verwacht dat ze nieuwe projecten gaan ontwikkelen, al dan niet digitaal. De werkdruk neemt daardoor alleen maar toe, terwijl er juist ruimte zou moeten worden gecreëerd om die creatieve processen te benutten.’

Ik wil daarom in het sociaal plan ook afspraken maken qua scholing en opleiding voor mensen die hun werk behouden. Onze NVJ Academy kan voor beide groepen, vertrekkers en achterblijvers, werknemers en freelancers worden ingezet: enerzijds bieden we cursussen met betrekking tot ondernemen, anderzijds zijn er cursussen die de inzetbaarheid vergroten, zoals online werken of datajournalistiek.’

Wat kunnen freelancers die voor Sanoma werken van de NVJ verwachten?
‘Wij willen freelancers die worden getroffen door de sanering (juridisch) maatwerkadvies bieden en uiteraard ook voor hen afspraken maken waardoor hun positie op de arbeidsmarkt verbetert’

Bijeenkomsten en persoonlijk advies:

Op 18 november van 16.00-18-00 uur organiseert de NVJ een eerste informatiebijeenkomst bij Sanoma. Leden van de NVJ zijn van harte welkom, maar neem ook je collega’s die nog niet lid zijn mee. Om te weten hoeveel mensen er ongeveer komen, is het handig om je vooraf aan te melden via vereniging@nvj.nl onder vermelding van Bijeenkomst Sanoma.

De NVJ onderhandelt met de directie over het sociaal plan op 21 november, 3 december en 18 december.

> Heb je vragen of advies nodig, stel ze aan onze juristen en secretarissen: – Yvonne Dankfort, secretaris Tijdschriften: ydankfort@nvj.nl 020 3039742 of 06 51585231 – Rosa Garcia López, secretaris Freelance en NVF: rgarcialopez@nvj.nl 020 3039744 of 06 14499619 – NVJ Juristen en Advocaten: juridisch@nvj.nl, 020 3039700 (spreekuur op werkdagen van 14 uur tot 17 uur)

Wij adviseren leden zoveel mogelijk informatie in te winnen en vragen te stellen over de eigen positie en toekomst. Alle vragen of ingewonnen informatie kun je aan ons e-mailen: vereniging@nvj.nl

De NVJ Academy organiseert op 22 november de workshop Help, er dreigt ontslag. Wat Nu? NVJ-advocaat Yvonne Berkeljon behandelt de verschillende stappen die genomen moeten worden. Vervolgens bespreekt Wim Huijsmans, partner bij NAHV belastingadviseurs, de (fiscale) mogelijkheden in het kader van een vertrekpremie. De workshop is gratis voor NVJ-leden.

Meer nieuws in Dossier Sanoma en NVJ