NVJ: Verlenging steunpakket biedt werkenden onvoldoende soelaas

woensdag 27 mei 2020

De NVJ vindt het alarmerend dat het kabinet het huidige steunpakket ingrijpend aanpast met ingang van 1 juni om de effecten van de coronacrisis het hoofd te kunnen bieden. Bedrijven en werkenden worden in de nieuwe regeling niet evenredig beschermd.

Bedrijven kunnen met ingang van 1 juni opnieuw voor de termijn van drie maanden aanspraak maken op de NOW-regeling. Tegelijkertijd wordt de ontslagboete afgeschaft waardoor bedrijven makkelijker personeel kunnen ontslaan. De inkomensondersteuning voor zzp’ers wordt ook met drie maanden verlengd maar ook hier zijn de voorwaarden aangepast. Voor de TOZO-2 (bijstand voor zzp’ers) geldt een partnerinkomenstoets. Huishoudens met een inkomen boven het sociaal minimum kunnen geen aanspraak meer maken op een tegemoetkoming op het levensonderhoud. Zelfstandigen kunnen hierdoor in een klap fors in inkomen achteruitgaan met als gevolg dat ze hun vaste lasten niet meer kunnen betalen.  

De NVJ vindt het niet goed uit te leggen dat de positie van kleine zelfstandigen niet individueel wordt benaderd. Zelfstandigen zijn in onze optiek als kleine bedrijven te beschouwen. Dan zou de “huishoudsituatie via een partnertoets” er niet toe moeten doen. Dit benadeelt de positie van freelancers, die in de media juist harde klappen krijgen.

NVJ secretaris Zelfstandigen, Rosa García López, in een eerste reactie: ‘Het is verontrustend dat het huidige kabinet geen lering trekt uit de vorige crisis. Tijdens de kredietcrisis werden bedrijven door overheidssteun overeind gehouden. Werkenden moesten het massaal ontgelden, niet alleen tijdens de crisis maar ook na de crisis. Flex contracten werden na de crisis het nieuwe normaal en lagere tarieven voor zelfstandigen ook. Werkgevers hebben er belang bij om nu mensen te ontslaan en ze later als goedkopere flexwerkers of zelfstandigen in te zetten. Dat is wat tegen elke prijs moet worden voorkomen. Daarom is het belangrijk dat alle werkenden zoveel als mogelijk worden gesteund en de huidige voorwaarden minimaal worden gehandhaafd’.

NL leert door

Nieuw is het aanvullende steunpakket: NL leert door. Werkenden die hun werk of opdrachten als gevolg van de crisis verliezen, kunnen aanspraak maken op een tegemoetkoming in de studiekosten. Het kabinet reserveert 50 miljoen euro voor alle werkenden. Ook zelfstandigen kunnen aanspraak maken op dit aanvullende steunpakket. De exacte voorwaarden worden met ingang van 1 juli 2020 bekend gemaakt. ‘Dit is een uitstekend initiatief dat perspectief biedt op werk en op een nieuwe kansrijkere loopbaan. Terecht wordt dit fonds voor alle werkenden – ongeacht hun contractvorm of opdrachtovereenkomst – opengesteld’, aldus García López.

TOGS-regeling

De NVJ heeft om verruiming van de TOGS-regeling voor alle freelancers gevraagd, ongeacht of ze een extern kantoor of een kantoor aan huis hebben met eigen opgang. Met name fotojournalisten hebben hoge doorlopende kosten zoals een (lease)auto en apparatuur. De NVJ vindt dat alle freelancers met een eigen kantoor en hoge vaste lasten die noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering aansprak moeten kunnen maken op de TOGS-regeling (4.000 euro).

Noodfonds Media

De NVJ heeft bij Minister Slob erop aangedrongen om een voorstel voor een structureel steunpakket, naast de reeds toegezegde noodhulp ter grootte van elf miljoen. De beschikbare elf miljoen waren feitelijk een sigaar uit eigen doos en bestemd voor de regionale omroepen en onderzoeksjournalistiek. Om lokale en regionale mediaorganisaties te helpen – en alle werkenden en dus ook de freelancers in de regio – zijn structurele middelen nodig, die niet ten koste gaan van reeds toegezegde stimuleringsmaatregelen voor de sector.