NVJ voorstellenbrief cao Publieke Omroep: 5 procent loonsverhoging

dinsdag 3 september 2019

De onderhandelingen over een nieuwe cao Publieke Omroep gaan binnenkort beginnen. De NVJ vraagt een loonsverhoging van 5 procent. De NVJ wil dat alle programmamakers bij de Publieke Omroep op gelijke wijze profiteren van deze verhoging, ongeacht de vorm van hun arbeidsrelatie. Andere punten zijn onder andere oplossingen voor de te hoge werkdruk en meer zeggenschap voor de programmamakers. Leden werkzaam bij de Publieke Omroep ontvingen maandag de voorstellenbrief van de NVJ met het verzoek hiervoor hun goedkeuring te geven.

Programmamakers, NPO en omroepdirecteuren over de toekomst van de Publieke Omroep op donderdag 29 augustus (foto Remco Gielen)

  • Hieronder vind je de samenvatting van de voorstellen
  • Ga hier naar de volledige voorstellenbrief [pdf]

Omroepsecretaris Wais Shirbaz: ‘Al jaren wordt bezuinigd bij de Publieke Omroep en al jaren wordt daardoor aan de onderhandelingstafel tegen ons gezegd dat er geen geld is voor een passende loonsverhoging. Maar het woord is nu aan de programmamakers: “we doen ons werk uitstekend, onze programma’s worden goed gewaardeerd door onze kijkers en luisteraars, we zijn een van de goedkoopste omroepen in Europa, het wordt nu tijd dat ook de politiek dat inziet. We willen waardering niet alleen in woorden maar ook in daden terugzien.”’

Tegelijkertijd vindt Shirbaz dat de Publieke Omroep zowel landelijk als regionaal zich enorm inspant om aan haar kerntaken te voldoen. ‘Daarom verdient de Publieke Omroep meer waardering in plaats van wederom gestraft te worden in de vorm van bezuinigingen. De makers verdienen als drijfveer van deze goed functionerende Publieke Omroep een passende waardering. De staatskas biedt nu voldoende financiële ruimte voor extra investering in de Publieke Omroep en voor betere arbeidsvoorwaarden voor de makers. Het wordt tijd dat de politiek de publieke omroep, landelijk en regionaal, de nodige aandacht geeft en financieel versterkt.’

Nog voordat de visiebrief van minister Slob bekend werd gemaakt, is de NVJ samen met FNV en CNV de petitie Publieke Omroep Juist Nu! gestart om het belang van de Publieke Omroep en haar programmamakers duidelijk te maken aan de minister en Tweede Kamer. De resultaten worden op 10 september in Den Haag overhandigd aan Tweede Kamerleden. Een dag later, op 11 september, wordt de visiebrief van minister Slob over de toekomst van de Publieke Omroep in de Tweede Kamer behandeld. 

Een samenvatting uit de voorstellenbrief van de NVJ:

1. Looptijd

De NVJ stelt een CAO-looptijd van 1 jaar voor, maar afhankelijk van de uitkomst van de onderhandelingen is een looptijd van 2 jaar bespreekbaar.

2. Loonontwikkeling

Verbetering van de koopkracht blijft het uitgangspunt. Naast de inflatiecorrectie (op dit moment 2,5 procent volgens het CBS) willen we 2,5 procent extra loonsverhoging voorstellen om de koopkracht voor programmamakers te verbeteren. De NVJ wil dat alle programmamakers bij de Publieke Omroep op gelijke wijze profiteren van deze verhoging ongeacht de vorm van hun arbeidsrelatie. Dus ook de freelancers en de werkenden die op basis van een payrollcontract werkzaam zijn.

3. Aandacht voor werkdruk en kwaliteit

Uit de enquête die de NVJ onlangs hield onder programmamakers blijkt dat de werkdruk bij de landelijke- en regionale Publieke Omroepen enorm is gestegen. Dat blijkt uit de enquête die recentelijk in het kader van de CAO-onderhandelingen door de NVJ onder de programmamakers is gehouden. De NVJ stelt een paritaire werkgroep (werkdruk) voor die dit probleem goed in kaart brengt en daarvoor passende oplossingen aandraagt.

4. Level playing field

Door jaren achtereenvolgende bezuinigingen is de werkonzekerheid onder programmamakers enorm gegroeid. Bij een maatschappelijk verantwoord opererende organisatie passen geen eindeloos tijdelijke contracten, schijnzelfstandigheid, payroll-constructies of gedwongen stages om de kosten op arbeidsvoorwaardengebied laag te houden. Door bezuinigingen op de Publieke Omroep kunnen deze onwenselijke constructies verder toenemen.

De NVJ stelt voor om de CAO als minimumnorm te hanteren. Voor de ZZP’ers moeten daaraan gerelateerde betere afspraken worden gemaakt, zodat deze groep kan rekenen op een passend en transparant uurtarief. De afspraken hieromtrent kunnen in de reeds bestaande werkgroep verder worden vormgegeven.

4.1. Evaluatie artikel 13.6 CAO – Payrolling

De NVJ stelt voor om de opdracht aan de werkgroep payrolling aan te scherpen, zodat de werkgroep de CAO-afspraken voor deze vorm van arbeidsrelatie naar behoren kan controleren en evalueren.

4.2. Code ZZP

De NVJ stelt voor om de opdracht voor deze werkgroep met de hierboven genoemde voorstellen, breder te formuleren.

4.3. Tijdelijke contracten

De situatie zoals die nu bij de Publieke Omroep heerst, is onwenselijk. Een tijdelijk dienstverband lijkt steeds meer de norm te worden, zeker voor jongere medewerkers. Een medewerker die goed functioneert en werkzaam is voor een programma of een afdeling waar de zijn/haar werkzaamheden structureel van aard zijn, dient na een jaar een contract te krijgen voor onbepaalde tijd. De ontslagregeling wordt per 1 januari 2020 versoepeld, o.a. met als doel om de barrières voor een vast contract weg te nemen.

4.4. Diversiteit en level playing field

De NVJ stelt voor dat de Publieke Omroep de loonkloof tussen man en vrouw binnen haar organisatie onderzoekt en op basis van de uitkomst daarvan passende maatregelen neemt.

5. Medezeggenschap voor de programmamakers

De NVJ stelt voor dat alle publieke omroepen, afhankelijk van de vorm van hun interne organisatie, minstens een redactieraad in huis hebben op omroepniveau die de onafhankelijkheid en kwaliteit van de redacties bewaakt en inzicht en inspraak geeft in het omroepbeleid boven de redactiestatuten op programmaniveau. Een modelstatuut dient net als in de uitgeverijsector onderdeel uit te maken van de CAO.

6. Veiligheid

In de zomer van 2018 heeft de NVJ met het Genootschap van Hoofdredacteuren, de politie en het Openbaar Ministerie in een convenant afspraken gemaakt over de verbetering van veiligheid voor journalisten. In de CAO dienen deze afspraken een vaste plaats te krijgen, zodat er bij redacties middelen en kaders beschikbaar zijn om hier inhoud aan te geven. Voorts dient er een bedrag vrijgemaakt te worden om de continuïteit van dit project sectorbreed te garanderen (www.persveilig.nl)

7. Opleiding en ontwikkeling

In de het huidige razendsnel veranderende medialandschap is het essentieel dat de kennis bij de medewerkers up-to-date blijft. Daarnaast past het bij deze tijd dat de werkgevers investeren in duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers. Gelet op het feit dat de minister in zijn brief naast andere zaken tevens aandacht besteedt aan samenwerking tussen de omroepen wil de NVJ  pleiten voor extra investering in het AWO-fonds.

8. Generatiepact

De huidige regeling Part Time Terugtreden (PTO) voor oudere werknemers moet een generatiepact worden door harde afspraken over de herbezetting van de vrijvallende tijd met nieuwe instroom van jongere werknemers.

De leden kunnen tot en met 12 september hun stem uitbrengen op de voorstellen.