Onderhandelingsresultaat CAO PUOP

dinsdag 8 november 2011

De onderhandelingsdelegaties van de NVJ en de Groep Publiekstijdschriften van het Nederlands Uitgeversverbond (NUV) hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe CAO voor Publiekstijdschriftjournalisten en CAO voor Opinieweekbladjournalisten (PUOP). De salarissen en salarisschalen worden verhoogd met 1 procent per 1 augustus 2011 en 1 procent per 1 juli 2012. Na de zeer moeizame onderhandelingen was dit het meest haalbare, aldus de NVJ. Het onderhandelingsresultaat zal neutraal worden voorgelegd aan de leden.

1. Looptijd
Een looptijd van 24 maanden: van 1 april 2011 tot en met 31 maart 2013.

2. Salarissen
Gedurende de looptijd van de CAO’s worden de salarissen en salarisschalen als volgt structureel verhoogd:
- per 1 augustus 2011: 1%.
- Per 1 juli 2012: 1%

3. Eenmalige uitkering uit overdekking VUT
CAO-partijen hebben voorgesteld om van de overdekking van de middelen van de Stichting VUT TJ in 2011 een bedrag van 450.000 euro beschikbaar te stellen, 50/50 te verdelen ten behoeve van de aan de VUT-regeling deelnemende werkgevers en journalisten. Het bestuur van de Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Tijdschriftjournalisten was reeds op de hoogte van dit voornemen en de verwachting is gewettigd dat het bestuur ook formeel zal instemmen met dit voorstel van CAO-partijen.
De VUT-stichting draagt betreffende middelen over aan de werkgevers, die bij de VUT-stichting zijn aangesloten naar rato van de loonsom die als VUT-grondslag geldt. De werkgevers keren van de ontvangen middelen 50%, het werknemersdeel, uit aan de op 1 december 2011 in dienst zijnde individuele journalisten. Journalisten, die op 1 december 2011 in dienst zijn, maar na 1 december 2010 in dienst zijn getreden, ontvangen de eenmalige uitkering naar rato van het aantal maanden dat zij sedert 1 december 2010 in dienst zijn geweest.

Deze eenmalige uitkering aan de individuele journalisten ten laste van de VUT-stichting komt neer op een eenmalige uitkering van 0,5%. Werkgevers zenden in december 2011 aan de individuele journalisten een begeleidende brief waarin de uitkering wordt toegelicht en waarin wordt benadrukt dat het bestuur van de stichting VUT TJ adviseert om deze uitkering aan te wenden ten behoeve van pensioenverbetering of levensloop. Indien de journalist de uitkering daadwerkelijk aldus aanwendt, kan ook gebruik worden gemaakt van de fiscale voordelen, die ter zake gelden.

4. Protocollaire bepaling
Er is een procedurele afspraak gemaakt over de aanpak van bovenmatigheid in salarissen op ondernemingsniveau. De aanpak is gebaseerd op de (protocollaire) bepaling, die over de aanpak bovenmatigheid tussen NDP Nieuwsmedia en NVJ ten behoeve van de CAO voor Dagbladjournalisten wordt overeengekomen. De eventuele uitwerking van de aanpak zal op sectorniveau plaatsvinden.

5. CAO-fondsen
De fondspremies AOV 2011(0% t.l.v. werknemers), Werkgeversbijdrage 2011 (0,05% t.l.v. werkgevers) en Bedrijfstakniveau 2011 (0,025% t.l.v. werkgevers) zijn vastgesteld. De premies voor 2012 worden na advies van de respectieve instellingen/fondsen op een later datum in 2012 vastgesteld.

Tenslotte
Er wordt in de uitgeverijsector een paritaire studiecommissie ingesteld, die zich zal buigen over de integratie/vernieuwing van de CAO’s in de uitgeverijsector via het project raam CAO. In ieder geval maakt de modernisering en verruiming van de minimum pensioenvoorwaarden daarvan onderdeel uit. Het project raam CAO zal in de loop van de tweede helft van 2012 worden afgerond met als uitkomst een opzet voor één nieuwe raam CAO voor de uitgeverijsector. CAO PU resp CAO OP partijen hebben de intentie uitgesproken aan deze branchebrede studiecommissie deel te nemen.