Onderhandelingsresultaat cao Uitgeverijbedrijf voor alle journalisten in de uitgeverijsector

woensdag 8 juli 2015

De NVJ heeft afgelopen maandag 6 juli een definitief akkoord bereikt met de werkgeversvereniging WU over de CAO voor het Uitgeverijbedrijf. Deze cao zal gelden voor alle journalisten werkzaam in de uitgeverijsector en vervangt de journalistieke cao’s voor Dagbladen, Publiekstijdschriften, Opiniebladen en Vaktijdschriften. De verwachting is dat ook de journalistieke cao huis-aan-huis per 1 januari 2016 in de nieuwe CAO voor het Uitgeverijbedrijf wordt opgenomen.

De nieuwe CAO is een gemoderniseerde CAO  met een algemeen gedeelte en een journalistiek gedeelte waarin alle journalistieke waarden onverkort zijn opgenomen. Ook materieel is deze CAO een volwaardig opvolger van de journalistieke cao’s. Samen met het principeakkoord van 3 oktober 2014 is de nieuwe CAO voor Uitgeverijbedrijf hiermee compleet.
 
Hieronder volgt de korte samenvatting van het resultaat. Of ga hier naar de officiële tekst van het Onderhandelingsresultaat cao Uitgeverijbedrijf.

  • Looptijd: 20 maanden, 1 juli 2015 tot en met 28 februari 2017;
  • Loonsverhoging: 1% per 1 juli 2015, 2% in het persoonlijk keuzebudget van iedereen op 1 januari 2017.

 Het budget in het PKB komt daarmee op 12 procent van het bruto loon en bestaat uit de vakantietoeslag (8%), 4 bovenwettelijke vakantiedagen (4x0,4=1,6%)en één extra dag ter compensatie van het vereenvoudigen van het buitengewoon verlof (0,4%).

  • Pensioen: op 1 september gaan cao-partijen onderhandelen over de nieuwe pensioenparagraaf in de cao met als doel een nieuwe pensioenregeling op 1 januari 2016. Tot het moment van invoering van de nieuwe pensioenafspraken blijven de pensioenafspraken die op grond van de oude journalistieke cao’s voor werknemers golden, van kracht.​
  • Structuurwijziging/reorganisatie: de materiële aanvullingsafspraken uit de diverse regelingen uit de oude journalistieke cao’s voor ontslag ten gevolge van structuurwijziging DJ en PU/OP worden gehandhaafd totdat overeenstemming is bereikt over een nieuwe regeling Gevolgen Ontslag bij Structuurwijziging voor de journalistiek, waarbij ook vaktijdschrift journalisten betrokken worden.
  • Scholing: Gedurende de looptijd van de CAO wordt door werkgevers 1%  van de loonsom, berekend over het ongemaximeerde sociaal verzekeringsloon, beschikbaar gesteld om op individuele basis te investeren in opleiding om de inzetbaarheid van werknemers te vergroten.
  • Seniorenregeling DJ: Deze wordt gemoderniseerd met een uitgebreide overgangsregeling en omgezet in 2 doeldagen voor alle dagbladjournalisten van alle leeftijden.
  • Leeftijdsdagen: In alle journalistieke cao’s en Regeling Werktijdvermindering Oudere Journalisten uit de oude PU/OP cao’s blijven gehandhaafd, totdat partijen andere afspraken hebben gemaakt, waarbij de positie van vaktijdschrift journalisten wordt meegenomen.
  • Freelancers: NVJ gaat met werkgevers in het Bedrijfstak bureau zoeken naar een mogelijkheid om de gevolgen van de maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van tijdelijke contracten, flexwerkers en freelancers mede in cao verband te regelen, waarbij nadrukkelijk wordt gekeken naar ontwikkelingen op dat vlak in andere branches.


Het Onderhandelingsresultaat zal in een digitale raadpleging worden voorgelegd aan de leden van de NVJ.

Voor de NVJ zijn de betrokken secretarissen beschikbaar voor informatie:

  • Yvonne Dankfort NVJ: 020 3039700/06  511585231 (sectie Tijdschriften)
  • Annabel de Winter NVJ: 020 3039700/06  10557726 (sectie Dagblad, Lokale Media en Persbureaus)