'Een pensioenregeling die recht doet aan diversiteit binnen bedrijven'

woensdag 28 september 2016

De leden hebben ingestemd met het akkoord over de pensioenparagraaf in de Cao voor het Uitgeverijbedrijf. Jochem Dijckmeester, pensioenonderhandelaar binnen de NVJ, spreekt van een evenwichtig akkoord. ‘We hebben geprobeerd recht te doen aan de grote diversiteit binnen bedrijven. De pensioenparagraaf is daarom expliciet een minimale eis, dat wil zeggen dat bedrijven hiervan in positieve zin kunnen afwijken. Hierdoor is er veel ruimte voor bedrijven om samen met de ondernemingsraden te kijken wat de achterban wil en welke regeling daarbij past.’

Solidariteit

Een belangrijke afspraak voor de sociale partners was de vaststelling van solidariteit en collectiviteit. Dijckmeester: ‘Wij geloven dat je door bepaalde risico’s samen te delen en een beroep te doen op solidariteit uiteindelijk tot een betere regeling komt. In de pensioenparagraaf is opgenomen wat we rechtvaardig vinden en wat we van de werkgever minimaal mogen verwachten. Bovendien houden we ook rekening met de deelnemer zelf maximaal kan inleggen, dus de vraag wat een pensioen mag kosten. Hierbij tellen de belangen en risicospreiding mee voor alle generaties en de belangen van mensen met lager salaris – door een lagere franchise af te spreken – en de belangen van mensen met een hoger inkomen – door een het pensioengevend salaris niet verder  te maximeren dan 75.000 euro.’

Toekomst

Nu de pensioenparagraaf een feit is wordt ook al weer gekeken naar de toekomst. ‘Er staat in de politiek nog veel te gebeuren. Dat betekent dat wij op korte termijn wel weer opnieuw in gesprek moeten met de werkgevers om te kijken of er zaken moeten worden geüpdatet. In elk geval blijft bij ons voorop staan dat wij geloven in risicodeling en collectiviteit maar we ook oog hebben voor de politieke discussie.’