Pijn- en lichtpunten in de dagbladjournalistiek

woensdag 28 oktober 2015

Enerzijds zien journalisten de kwaliteit van hun krant verbeteren door nieuwe impulsen en innovaties, en actieve redactieraden die het redactiestatuut durven te verdedigen. Anderzijds worden zelfstandigen onderbetaald, artikelen aan andere kranten uitgeruild, neemt de werkdruk op uitgebeende redacties toe en wordt de beoordelingssystematiek onzorgvuldig toegepast. Bijna 20 vertegenwoordigers van redactiecommissies, redactieraden, ondernemingsraden en bestuursleden van de sectie Dagblad van de NVJ bespraken de actuele ontwikkelingen in de dagbladjournalistiek tijdens de Redactiecommissie conferentie die op 15 oktober in Amersfoort werd gehouden onder leiding van dagbladsecretaris Annabel de Winter.

Op de agenda stond ook het vinden van kandidaten voor een nieuw bestuur voor de sectie Dagblad, en hadden de aanwezigen zich tot doel gesteld aanbevelingen op te stellen voor het nieuwe sectiebestuur, als dat eenmaal gekozen is.

Pijnpunten op de redacties

De problematiek rond de onderbetaling van zelfstandigen werd door de kaderleden vaak genoemd als pijnpunt op de redacties. Zelfstandige journalisten krijgen slecht betaald voor gelijk werk en dat heeft soms gevolgen voor de kwaliteit van de krant, zo melden de redactievertegenwoordigers. Vaste redacteuren zien zich daardoor genoodzaakt aangeleverd werk alsnog te bewerken om de kwaliteit op peil te houden.

Als ander toenemend probleem wordt de uitruil en verkoop van artikelen aan andere kranten ervaren. De aanwezigen zagen met groeiende ongerustheid de aangekondigde harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden van de grote dagbladuitgeverijen aan de horizon opdoemen.

Positieve ontwikkelingen

Gelukkig zijn er ook positieve ontwikkelingen te melden, aldus dagbladsecretaris Annabel de Winter: werkgevers zien zich soms genoodzaakt om freelancers weer in dienst te nemen om hen aan de krant te binden. Ook zien journalisten de kwaliteit van hun krant verbeteren door nieuwe impulsen en innovaties en durven actieve redactieraden het redactiestatuut verdedigen.

Mission Statement sectiebestuur

De sectie NVJ Dagblad organiseert dit jaar nog nieuwe bestuursverkiezingen waarbij leden worden uitgenodigd zich verkiesbaar te stellen. Tijdens de conferentie werden vier aanbevelingen ontwikkeld die dienen als Mission Statement voor het nieuwe bestuur.

De vier speerpunten zijn:

  • Binding en communicatie met sectie en bredere achterban;
  • Doelstelling en taken volgens artikel 2 en 3 van het sectiereglement: ‘de sectie heeft ten doel om binnen en vanuit de NVJ de gemeenschappelijke journalistieke en arbeidsrechtelijke belangen van de dagbladjournalisten te behartigen’’;
  • Onderwerpen die het nieuwe sectiebestuur agendeert moeten in relatie staan tot actuele ontwikkelingen op de redacties, zoals de verhouding tussen werknemers en zelfstandigen, journalistieke onafhankelijkheid in relatie tot redactiestatuut en de positie van de hoofdredacteur.
  • Ontwikkeling visie over de rol van huis-aan-huisbladjournalisten op dagbladredacties, naar aanleiding van de cao voor huis-aan-huisbladjournalisten in de nieuwe cao voor het Uitgeverijbedrijf.

De uitwisseling van ervaringen werd door de aanwezige NVJ kaderleden als inspirerend ervaren en zeer voor herhaling vatbaar. Afgesproken is in ieder geval dat de Redactiecommissie conferentie  voortaan halfjaarlijks plaats zal vinden. De eerstvolgende bijeenkomst wordt naar verwachting in april gehouden.